Méér natuur


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het meest waardevolle dat er is. Natuur heeft een eigen waarde en verdient alleen daarom al zorgvuldige bescherming. De soortenrijkdom in de oceanen en op land vormt bovendien de basis van ons bestaan.

Zonder gezonde oceanen en wouden is er geen schone lucht om in te ademen. Zonder biodiversiteit hebben we geen gezonde bodem om ons voedsel op te verbouwen. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare Aarde, nu en in de toekomst.

Wereldwijd is de biodiversiteit in crisis: iedere dag sterven plant- en diersoorten uit en ecosystemen raken steeds verder uit balans. De EU heeft een belangrijk aandeel in de achteruitgang van de natuurlijke rijkdommen elders op Aarde. Grootschalige import van soja, hout en palmolie gaat direct ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen, terwijl overbevissing door de Europese vissersvloot zeeën en oceanen over de hele wereld ernstig aantast.

Ook in Europa zelf staan natuur en biodiversiteit onder druk. Bijna een kwart van de wilde soorten wordt met uitsterven bedreigd. Bovendien zijn de meeste ecosystemen zo aangetast en versnipperd dat zij niet langer in staat zijn hun waardevolle diensten te leveren. Deze aantasting bedreigt onder meer de voedselzekerheid en zadelt de EU op met enorme maatschappelijke en economische verliezen. De Partij voor de Dieren wil meer natuur en vindt dat de Europese Unie haar aandeel in de verwoesting van de natuur moet stoppen. We willen dat de EU het voortouw neemt bij het bestrijden van de biodiversiteitscrisis en daarbij niet wacht tot andere wereldspelers bereid zijn in actie te komen.

 • Bescherming van dieren wereldwijd

  De handel in bedreigde diersoorten heeft zich ontwikkeld tot een nietsontziende vorm van criminaliteit. De naleving van internationale verdragen om de illegale handel in bedreigde dieren tegen te gaan is ronduit bedroevend. Ondanks het moratorium op de commerciële walvisjacht doden landen als Noorwegen en Japan jaarlijks honderden walvissen. De Partij voor de Dieren vindt dat Europa zich sterk dient te maken tegen deze misdaden.

  • Wij strijden voor een import- en handelsverbod op alle uit het wild gevangen dieren.
  • De EU spoort lidstaten aan om meer maatregelen te nemen om een einde te maken aan de grootschalige smokkel in wilde dieren. Lidstaten aan de grens krijgen hulp bij de controle op smokkelroutes.
  • Europa draagt bij aan de bescherming van wilde dieren in landen van herkomst en ondersteunt de lokale autoriteiten bij de bestrijding van illegale wildvang.
  • Alle handel in ivoor en jachttrofeeën wordt verboden.
  • Europa verzet zich actief tegen de zeehondenjacht in landen als Canada en Namibië en tegen de commerciële jacht op de ijsbeer.
  • De EU maakt zich sterk voor een strikte handhaving van het moratorium op de walvisjacht. Landen die dat moratorium aan hun laars lappen krijgen te maken met sancties.
  • Walvisvlees is niet welkom in Europese havens, ook niet voor doorvoer naar landen als Japan.
  • Europa stopt ook met de import van kangoeroevlees en -leer.
  • We willen de bescherming van walvissen uitbreiden naar kleinere walvisachtigen, zodat ook dolfijnen niet meer mogen worden bejaagd. De EU maakt zich sterk voor een einde aan de dolfijnenslachtingen op de Faeroëreilanden en in Japan.
  • Europa maakt zich sterk voor een totaalverbod op de vangst van (blauwvin)tonijn.
  • De EU zet zich in voor een betere bescherming van haaien, roggen en andere kwetsbare soorten. Het verbod op het afsnijden van haaienvinnen wordt strikt gehandhaafd met (camera) toezicht aan boord op kosten van de vissers zelf.

  Meer informatie
 • Biodiversiteit behouden

  Bij ongewijzigd beleid zal de wereldwijde biodiversiteit nog verder afnemen. Verminderen van de consumptie van dierlijke producten is de belangrijkste en meest efficiënte maatregel om dit tegen te gaan. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat Europees beleid wordt getoetst op de gevolgen voor natuur en biodiversiteit elders in de wereld. Bovendien willen we dat de EU het herstel en de bescherming van natuurgebieden wereldwijd actief gaat ondersteunen.

  • De EU zet in op vermindering van de consumptie van dierlijke producten en stimuleert maatregelen die daaraan bijdragen.
  • Er komt een verbod op de import van producten die ten koste gaan van tropisch regenwoud, oerbossen en andere cruciale ecosystemen. Dat betekent in ieder geval dat verlies van natuur en landroof moeten worden uitgesloten.
  • Tegen illegale houtkap in de Europese bossen wordt hard opgetreden.
  • De EU steunt (ontwikkelings)landen bij het bestrijden van illegale houtkap en bij goede controle op duurzaam bosbeheer. We willen strikte handhaving van het importverbod op illegaal gekapt hout.
  • De EU zet zich in voor een wereldwijd netwerk van natuurgebieden, zowel op land als op zee. Daartoe krijgen ontwikkelingslanden steun bij de bescherming van hun natuur en biodiversiteit.
  • De Partij voor de Dieren wil dat de EU al haar beleid toetst op de gevolgen voor natuur en biodiversiteit elders. Beleid dat ecosystemen in gevaar brengt, wordt stopgezet.
  • Er komt een einde aan de verplichte bijmenging van biobrandstoffen. De grote vraag naar oliegewassen leidt tot de snelle verdwijning van oerbossen rond de evenaar en tot verlies van biodiversiteit. Ook de bijstook van biomassa in energiecentrales wordt gestopt: het kappen en opstoken van bossen draagt niet bij aan een beter klimaat, maar verergert de problemen juist.
  • Wij willen dat Europa haar grenzen sluit voor producten die samengaan met natuurvernietiging en ecocide, zoals teerzandolie en uraniumerts.

  Meer informatie
 • Natuur beschermen en herstellen

  Ondanks alle mooie woorden over het belang van biodiversiteit, krijgt de natuur in de praktijk nauwelijks bescherming. Europese richtlijnen worden niet of te laat nageleefd en lidstaten als Nederland proberen uit alle macht onder de afspraken uit te komen. We kunnen het ons niet veroorloven nog meer natuurlijk kapitaal op te offeren voor kortetermijngewin.

  • Subsidies die schadelijk zijn voor de biodiversiteit worden per direct afgeschaft.
  • Er komt een robuust Europees Natuurnetwerk zodat soorten zich kunnen verplaatsen en de natuur veerkrachtiger wordt. Minstens 30% van het land- en zoetwateroppervlak wordt beschermd en het verbinden van de Natura 2000-gebieden krijgt prioriteit.
  • Door de intensivering van de landbouw zijn de afgelopen decennia veel ecologisch waardevolle landschapselementen, zoals beken, bosschages en houtwallen, verloren gegaan. Herstel van de ecologie is noodzakelijk en moet worden betaald door de bedrijven die de schade hebben veroorzaakt.
  • Iedereen heeft recht op een groene en gezonde leefomgeving. De EU stimuleert de vergroening van verstedelijkte gebieden met het oog op gezondheid, klimaat en biodiversiteit.
  • De EU stimuleert bedrijven om te investeren in natuur-inclusief bouwen en ecologisch ondernemen. Dat zorgt voor meer vergroening en minder vervuiling.
  • De obstakels in Europese rivieren die de trek van vissen belemmeren en vele vissen het leven kosten willen we wegnemen. Nieuwe gemalen en installaties zijn visvriendelijk.
  • Bestaande Europese natuurafspraken -zoals Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en het ammoniakplafond- zijn hard nodig om de schade te beperken die het Europese landbouwbeleid aan de natuur toebrengt. De natuurafspraken worden dan ook niet versoepeld, maar juist aangescherpt en strikt gehandhaafd.
  • De Partij voor de Dieren wil minstens 30% van de Europese zeeën beschermen door deze aan te wijzen als zeereservaat. In deze beschermde gebieden is geen plaats voor visserij of andere schadelijke activiteiten. Belangrijke kraamkamers, zoals de Middellandse zee waar de met uitsterven bedreigde tonijn paait, worden gesloten voor jacht op deze dieren.
  • Scheepswrakken op de bodem van de zee zijn broedplaatsen voor biodiversiteit en krijgen zoveel mogelijk bescherming.
  • Visserijtechnieken die grote schade aanrichten aan de zee en zeebodem, zoals diepzee- en boomkorvisserij, worden niet langer toegestaan.
  • In In heel Europa wordt geprobeerd om muskusratten uit te roeien. Dat is niet alleen wreed, maar ook een eindeloos en kostbaar proces; muskusratten planten zich snel voort. Goedkoper, beter en diervriendelijker is het om kwetsbare walkanten te beschermen en te verstevigen.

  Meer informatie
 • Ruimte voor dieren, niet voor jagers

  In het wild levende dieren hebben in Europa steeds minder leefruimte. Nu mensen vaker in hun buurt leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Mensen halen de zwaarste middelen uit de kast om ze te bestrijden, vaak zonder enig ander resultaat dan de dood van talloze dieren. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten.

  • De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren zijn voortaan uitgangspunt van beleid.
  • In het wild levende dieren worden niet gedood, maar zoveel mogelijk met rust gelaten. Populaties krijgen de kans om het natuurlijk evenwicht te herstellen als dat is verstoord.
  • De Partij voor de Dieren wil een einde aan de plezierjacht. Hobbyvisserij zoals hengelen valt daar ook onder. Handel in producten die door plezierjacht zijn verkregen willen we verbieden.
  • Preventief beleid voorkomt overlast. De EU biedt indien nodig ondersteuning bij het diervriendelijk oplossen van conflicten tussen mensen en dieren, zoals bij de beren in Roemenië die steden opzoeken nu hun leefgebied is verkleind.
  • Wij verzetten ons tegen wrede dodingsmethoden als het vergassen van ganzen, dat nu door Europa wordt gedoogd. De bestaande regels worden aangescherpt en strikt gehandhaafd.
  • Bescherming van dieren gaat boven tradities. Het rapen van kievitseieren wordt niet langer oogluikend toegestaan en de illegale jacht op trekvogels in landen als Malta, Italië en Frankrijk wordt aangepakt.
  • We binden de strijd aan met jachttoerisme. Europese reisorganisaties mogen geen schietsafari’s en andere jachtreizen meer aanbieden.
  • De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de wrede mishandeling van honden (zoals galgo’s en podenco’s) die voor trainingsmethoden en jachtraces worden gebruikt.

  Meer informatie

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Hazekamp gaat voor nieuwe termijn in Europees Parlement: "Herziening EU-regels is unieke kans om het verschil te maken voor dieren, natuur en milieu"

Europarlementariër Anja Hazekamp stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de Europese verkiezingen op 6 juni 2024. Hazekamp werd in 2014 verkozen als eerste Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren in de historie en behaalde in 2019 opnieuw een zetel in het Europees Parlement voor de partij. Hazekamp is in het Europees Parlement actief als vice-voorzitter va...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws