Dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard

Dieren zijn levende wezens, geen hebbeding, speelgoed of accessoire en geen product of middel tot menselijk vermaak. Dieren verdienen een goede bescherming. Die begint bij het erkennen van hun rechten en het respecteren van hun eigen aard en behoeften. Dat stelt grenzen aan de doelen waarvoor dieren mogen worden gebruikt.

De Europese Unie erkent dieren sinds 1992 als wezens met gevoel en bewustzijn. Maar tegelijk plaatst Europa religieuze en culturele gebruiken - zoals stierenvechten - boven de belangen van dieren. Ook wegen in de EU de belangen van de markt zwaarder dan die van dieren.

Productieverhoging is nog steeds het belangrijkste doel van het Europese landbouwbeleid. In de praktijk van alledag hebben dieren in Europa vooral de status van producten of handelswaar. Het dierenleed in de EU is massaal en ernstig. Naast de miljarden dieren die jaarlijks sterven in de vee-industrie, is het in Europa nog steeds toegestaan om dieren te fokken en te doden voor bont, een overbodig en wreed mode-product. Tientallen miljoenen nertsen, vossen, chinchilla’s en konijnen zijn daar per jaar het slachtoffer van. In Spanje en Frankrijk worden, met subsidie van de EU, stieren gemarteld ter vermaak. Overal in Europa, ook in ons land, kwijnen dolfijnen en andere zeezoogdieren weg in dolfinaria. En meer dan twaalf miljoen dieren worden jaarlijks in Europa gebruikt als proefdier.

De Partij voor de Dieren wil af van het automatisme dat dieren voor elk doel mogen worden ingezet. Europa moet veel terughoudender worden in het gebruik van dieren. Vermaak, sport, reclamedoeleinden en mode zijn geen goede redenen om dieren te gebruiken, te verwonden of te doden. In Nederland en Europa is de Partij voor de Dieren de aanjager en pleitbezorger van betere bescherming van dieren. Voor die bescherming behoort Europa zich ook buiten haar grenzen veel sterker te maken. Binnen internationale verbanden – denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Naties – willen we dat de EU zich een krachtig pleitbezorger toont van dierenwelzijn.

 • Bont verbieden

  Na lange wereldwijde campagnes van dierenbeschermingsorganisaties heeft de EU de handel in bepaalde bontsoorten aan banden gelegd: er geldt inmiddels een verbod op de import van honden-, katten- en zeehondenbont. Maar in Europa zélf worden nog volop dieren gefokt en gedood voor hun pels. De Partij voor de Dieren wil dat alle bontproductie stopt.

  • Het fokken en doden van dieren voor hun pels wordt verboden. Europese bontfokkerijen gaan dicht.
  • Europa sluit de grenzen voor bont van buiten de EU.
  • Van veel kleding is het nog steeds niet duidelijk of deze wel of geen bont bevat. Zolang een verbod op de verkoop van bont nog niet van kracht is, wordt voor alle producten waarin bont is verwerkt een label verplicht met informatie over de herkomst van het bont en het dierenleed achter het product.
  • Lobbyisten van de bontindustrie mogen niet langer bontexposities houden in het Europees Parlement.

  Meer informatie
 • Cultuur is geen excuus voor dierenleed

  Het leven en welzijn van dieren is belangrijker dan entertainment, tradities of gebruiken waar dieren slachtoffer van worden. Tradities en religieuze voorschriften houden op waar dierenleed begint. We willen dat dieren in de EU niet langer lijden onder tradities, rituelen of entertainment.

  • In Europese verdragen zijn de belangen van dieren niet langer ondergeschikt aan cultuur en religie.
  • Stierenvechten wordt verboden. Zolang dit verbod nog niet van kracht is, gaan er geen Europese subsidies meer naar deze wrede industrie.
  • Er komt een Europees verbod op het gebruik van dieren in circussen en dolfinaria.

  Meer informatie
 • Dierenbeulen streng straffen

  De Partij voor de Dieren vindt dat dierenbeulen streng gestraft moeten worden. En dat het hen verboden moet kunnen worden om in de toekomst nog dieren te houden. Nu is dat nog niet mogelijk. Als een dierenbeul een geldboete krijgt, kan die gekoppeld aan een tijdelijk houdverbod. Maar zodra de boete is betaald, vervalt dat houdverbod en kan de veroordeelde dierenbeul dus gewoon weer dieren houden.

  De Partij voor de Dieren pleit al vanaf haar oprichting voor een langdurig (en in ernstige gevallen levenslang) houdverbod voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling.

  Meer informatie
 • Dierentuinen worden opvangcentra

  Het tentoonstellen van dieren is een achterhaald gebruik. Dieren kunnen in een dierentuin bovendien hun natuurlijke gedrag slechts in beperkte mate vertonen. Vaak leidt dat tot apathisch en abnormaal gedrag en bovendien worden gezonde dieren, die een dierentuin niet kan gebruiken of te duur vindt, afgemaakt. De Partij voor de Dieren vindt dat onaanvaardbaar en wil de functie van dierentuinen wijzigen. In plaats van vermaak van de bezoekers staan de belangen van dieren centraal.

  • Het aantal dierentuinen in Europa wordt verminderd. Dierentuinen die niet voldoen aan de afgesproken Europese regels gaan dicht. Dierentuinen gaan zich in plaats daarvan richten op de opvang van dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daar niet teruggezet kunnen worden.
  • Voor de huisvesting van dieren in dierentuinen worden de natuurlijke leefomstandigheden zo dicht mogelijk benaderd. Er wordt niet langer gefokt met dieren in dierentuinen.
  • Dolfinaria gaan dicht. Alleen de opvang en terugplaatsing van hulpbehoevende zeezoogdieren kan nog doel zijn van het houden van deze dieren in gevangenschap.
  • Er wordt opgetreden tegen dierentuinen die dieren verminken waardoor dieren hun natuurlijk gedrag niet meer kunnen vertonen, zoals het knippen van vleugels bij vogels, het trekken van tanden of het ontklauwen van roofdieren.

  Meer informatie
 • Dierenwelzijn bepleiten

  Wereldwijd is het dierenleed enorm. Buiten Europa worden jaarlijks meer dan zestig miljard dieren gehouden en geslacht – de overgrote meerderheid van hen leeft in bedroevende omstandigheden. Het aantal dieren in de proefdier- en bontindustrie loopt in de tientallen miljoenen. Talloze dieren zijn slachtoffer van de jacht, stroperij of van wreed vermaak – dat laatste vaak in de toeristensector. De EU kan daar in internationale forums en contacten wat aan doen door als pleitbezorger van dierenwelzijn op te treden.

  • De EU treedt actief op om bij de Verenigde Naties een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn aangenomen te krijgen.
  • De Partij voor de Dieren wil dat de EU en haar lidstaten hun diplomatieke kanalen inzetten om ernstige vormen van dierenleed tegen te gaan – zoals bij de galberen en het ‘hondenfestival Yulin’ in China en de walvisjacht en dolfijnenslacht door Japan.
  • Dierenwelzijn krijgt een volwaardige plek binnen Europese hulp-, ontwikkelings- en duurzaamheidsprogramma’s.
  • In afspraken of verdragen met landen buiten de EU gaat dierenwelzijn een van de expliciete criteria zijn.
  • De EU sluit geen nieuwe verdragen of akkoorden met landen die nog steeds op walvissen en/of andere zeezoogdieren jagen, of die jacht nu openlijk met commerciële doeleinden plaatsvindt, of onder het mom van ‘wetenschappelijk onderzoek’.

  Meer informatie
 • Fors minder dierproeven

  Veel van de huidige experimenten waarin dieren als meetinstrument worden gebruikt, zijn overbodig of onzinnig. Dat vinden ook steeds meer wetenschappers. Dieren lijken in sommige opzichten op mensen, maar door de grote verschillen in biologie kunnen de resultaten uit dierexperimenten lang niet altijd goed vertaald worden naar de mens. Tegelijkertijd hebben er de afgelopen jaren veelbelovende ontwikkelingen plaatsgevonden, waarbij technieken uit de ICT worden gecombineerd met celkweek en weefselkweek. Proefdiervrije technieken leveren zo steeds sneller en steeds betrouwbaarder betere kennis op over de gezondheid van mens en dier. Toch geldt de dierproef nog steeds als gouden standaard, en wordt die in veel gevallen nog verplicht gesteld. Zelfs als dat niet nodig is. De Partij voor de Dieren wil dat de EU proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden sterk stimuleert en het gebruik van proefdieren tegelijk afremt, door strengere criteria en een strengere toetsing. Zo kunnen we dierproeven terugdringen en uiteindelijk helemaal afschaffen.

  • De Partij voor de Dieren wil een forse verhoging van de drempel voor het uitvoeren van dierproeven. Een uitgebreide literatuurstudie voorafgaand aan de proef wordt een standaard eis. Aanvragen voor experimenten die geen zwaarwegend belang dienen, zoals gezondheidsclaims op voedingsmiddelen, krijgen geen goedkeuring.
  • Voor de controle van vaccins worden proefdiervrije testen gebruikt. Waar deze testen nog ontbreken worden deze proefdiervrije testmethoden ontwikkeld.
  • Genetische manipulatie van dieren wordt verboden. Dat geldt ook voor de zogeheten crispr-cas techniek.
  • Europa investeert flink in proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
  • We willen een grote versnelling in de validatie van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden, zodat ze overal in Europa kunnen worden toegepast.
  • Er komt verplichte data-uitwisseling om herhaling van dierproeven te vermijden. Bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten en andere kennisinstellingen worden verplicht om alle gegevens over proefdiergebruik met elkaar te delen. Als bedrijven dat niet willen, vanwege bedrijfsgevoelige informatie, moeten ze die onderzoeken of tests verrichten zonder gebruik te maken van dieren.
  • Europa zet zich in voor strikte naleving van het handelsverbod op cosmetische producten die op dieren zijn getest. Daarnaast zet de EU zich in voor een wereldwijd verbod.
  • Het gebruik van primaten in dierexperimenten wordt zo snel mogelijk uitgefaseerd in de EU.
  • Er komt een einde aan het fokken en doden van overtollige proefdieren.

  Meer informatie
 • Geen sport ten koste van dieren

  De Partij voor de Dieren vindt dat sport of hobby niet ten koste mag gaan van de gezondheid en het welzijn van dieren.

  • Europa verbiedt wedstrijden waarbij hazen door windhonden worden bejaagd en verscheurd (coursing).
  • Er komt een einde aan het gokken op wedstrijden met dieren, zoals hondenrennen en paardenrennen.
  • Wedstrijdvluchten met duiven worden niet langer toegestaan.
  • Het gebruik van schadelijke trainingsmethoden en -middelen wordt verboden, zoals in de paardensport.
  • Paardenmarkten, waarbij paarden vaak urenlang stilstaan en worden blootgesteld aan feestende mensen en harde geluiden, worden verboden. Er komt een einde aan het couperen van paarden.
  • De Partij voor de Dieren wil een verbod op jachtreizen waarbij bedreigde of beschermde diersoorten kunnen worden gedood. Niet alleen het organiseren of aanbieden van deze reizen moet worden verboden, ook deelname hieraan.

  Meer informatie
 • Welzijn van huisdieren voorop

  Op dit moment worden in Europa nauwelijks eisen gesteld aan het houden van dieren. Dieren die volkomen ongeschikt zijn als huisdier, zoals kangoeroes of wasberen, mogen straffeloos worden gehouden en verhandeld. De Partij voor de Dieren wil daarvan af. We zetten ons in voor een goede bescherming van huisdieren in Europa.

  • Er komt een korte Europese positieflijst, waarop dieren staan die geschikt zijn om als huisdier te houden. Dieren die niet op die lijst staan mogen niet meer worden gehouden of verhandeld.
  • Wij willen een einde aan de barbaarse behandeling van zwerfhonden en -katten in Europa. Er komt een plan van aanpak om de zwerfdierenproblematiek op een goede en diervriendelijke wijze te verminderen. De EU ondersteunt projecten om zwerfdieren te vangen, te steriliseren of te castreren en terug te plaatsen.
  • Het op grote schaal fokken van zoveel mogelijk huisdieren om die via internet en dierenwinkels te verkopen (broodfokkerij) wordt verboden. Puppyfabrieken en de malafide handel in (huis)dieren worden keihard aangepakt. Er komt een Europese chipplicht voor honden en katten en een verplicht Europees registratiesysteem voor alle huisdieren. Zo bestrijden we malafide dierenfokkers en zorgen we er tegelijk voor dat vermiste dieren kunnen worden teruggevonden.
  • De Partij voor de Dieren wil minimumeisen voor de huisvesting en verzorging van huisdieren. Solitaire huisvesting van sociale dieren wordt verboden evenals de verkoop van kommen en te kleine hokken en kooien.
  • Europa bestrijdt het fokken van huisdieren met extreme uiterlijke kenmerken en andere erfelijke aandoeningen. Er komt een einde aan het fokken van ‘designer cats’ en doorgefokte honden. Inteelt wordt verboden in de dierenfokkerij.
  • Het aantal verkoopkanalen van dieren wordt beperkt om impulsaankopen te voorkomen. Er komt een verbod op de verkoop van dieren via internet (Facebook), in tuincentra, op markten en braderieën.
  • Europa verbiedt het couperen van oren en staarten.

  Meer informatie

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Hazekamp gaat voor nieuwe termijn in Europees Parlement: "Herziening EU-regels is unieke kans om het verschil te maken voor dieren, natuur en milieu"

Europarlementariër Anja Hazekamp stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de Europese verkiezingen op 6 juni 2024. Hazekamp werd in 2014 verkozen als eerste Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren in de historie en behaalde in 2019 opnieuw een zetel in het Europees Parlement voor de partij. Hazekamp is in het Europees Parlement actief als vice-voorzitter va...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws