Vragen over wreed­heden 'Toro de la Vega'


Indiendatum: sep. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL)

In Tordesillas (Spanje) vindt op dinsdag 16 september 2014 het jaarlijkse evenement "Toro de la Vega" plaats. Daarbij komen honderden mensen samen om te voet en te paard een stier op te jagen en dood te steken. In hoeverre is de Commissie het ermee eens dat een wrede, onnodige en afschuwelijke activiteit als de "Toro de la Vega" onverenigbaar is met artikel 13 VWEU, dat dieren als "wezens met gevoel" bestempelt?

1. Het is niet altijd duidelijk of artikel 13 VWEU een rechtsgrondslag vormt voor EU-maatregelen op het gebied van dierenwelzijn. Kan de Commissie echter gedetailleerd uitleggen of artikel 352 VWEU een rechtsgrondslag vormt om de "Toro de la Vega" te verbieden? Daarbij zij eraan herinnerd dat er een voorstel is ingediend om klonen te verbieden om redenen van dierenwelzijn en algemene ethische redenen.

2. In hoeverre is de Commissie het ermee eens dat er dringend behoefte is aan een kaderwet inzake dierenwelzijn op EU-niveau om dieren de nodige wettelijke bescherming te bieden die beantwoordt aan de gemeenschappelijke waarden die in de grondwettelijke bepalingen van de EU-Verdragen zijn vastgelegd?

Original text:

In Tordesillas, Spain, the yearly event 'Toro de la Vega' will take place next Tuesday, the 16th of September. Hundreds of people will join in a chase on foot and horseback, with the objective of hunting and stabbing a bull to death. To which extent does the Commission agree with us that a cruel, unnecessary and atrocious activity as 'Toro de la Vega' is incompatible with Article 13 TFEU, which defines animals as "sentient beings"?

1. Although it is not always clear that Article 13 TFEU constitutes a legal base for the EU to act on animal welfare issues, can the Commission elaborate whether Article 352 TFEU constitutes a legal base for the banning of 'Toro de la Vega', as it is currently proposed to ban the cloning technique due to animal welfare and general ethical concerns?

2. To which extent do you agree that an EU animal welfare legal framework law is urgently needed to give animals the necessary legal protection which reflects the shared values enshrined in the constitutional provisions of the EU Treaties?

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

NL

E-006881/2014

Antwoord namens de Commissie

(31.10.2014)

De Commissie verwijst naar haar antwoord op verzoekschrift 2013/1624, waarin met name wordt gesteld:

Dit artikel [artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)] vormt geen rechtsgrondslag op grond waarvan de EU kan optreden met betrekking tot alle dierenwelzijnskwesties. In het artikel wordt uitsluitend bepaald dat er rekening moet worden gehouden met het welzijn van dieren in de context van bepaalde specifieke EU-beleidsgebieden. Daarnaast dient een dergelijke verplichting de culturele tradities van de lidstaten ongemoeid te laten.

Het gebruik van dieren tijdens festivals, zoals het door de indiener genoemde festival [Toro de la Vega], is een activiteit die onder geen enkel EU-beleidsgebied valt. Dit onderwerp valt derhalve niet onder de bevoegdheden van de Europese Unie, maar uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de lidstaat in kwestie.

Volgens de Commissie is artikel 352 VWEU geen alternatieve rechtsgrondslag om wetgeving vast te stellen op dit gebied, aangezien dit artikel betrekking heeft op het optreden van de Unie

"(...) in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen ... om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken (...)".

Een nieuwe kaderwet inzake dierenwelzijn zou in geen geval leiden tot een wijziging van de huidige bevoegdheden van de EU zoals vastgelegd in de Verdragen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over dolfijnenslachting Japan en Faeroereilanden

Lees verder

Vragen over de import van legbatterij-eieren uit Oekraïne

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer