Vragen over dolfij­nen­slachting Japan en Faeroerei­landen


Indiendatum: sep. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Terwijl bij de Faeröereilanden de jacht op dolfijnen (grienden) doorgaat, is op 1 september in Japan ook de gruwelijke slachting van dolfijnen gestart. In hoeverre is de Commissie bereid, gezien de brede maatschappelijke verontwaardiging en het grote dierenleed dat de dolfijnenslachting veroorzaakt, om zich uit te spreken tegen dolfijnenjacht en het stoppen van dolfijnenjacht als absolute voorwaarde te stellen om verder te onderhandelen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan?

1. EU-lidstaten hebben zich onder meer door het Verdrag van Bonn verplicht om zich in te zetten voor de bescherming van dolfijnen. Hoe beoordeelt u dat de Deense marine onlangs 14 dierenbeschermers bij de Faeröer eilanden heeft opgepakt die probeerden slachting van dolfijnen te voorkomen, waardoor Denemarken in strijd met internationale afspraken steun geeft aan dolfijnenjacht?

2. De Commissie heeft op 14 april aangegeven zich zorgen te maken over dolfijnenjacht bij de Faeröer eilanden en alle mogelijkheden aan te grijpen om dit aan te kaarten bij het verantwoordelijk gezag [1]. Kan de Commissie een overzicht geven van de al uitgevoerde of geplande activiteiten op dit punt?

3. Wat is de inzet van de Commissie tijdens de IWC Meeting 2014?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-002160&language=EN

NL

P-006608/2014

Antwoord namens de Commissie

(7.10.2014)

De EU heeft strenge wetgeving ter bescherming van alle walvisachtigen vastgesteld, maar aangezien de Faeröereilanden geen deel uitmaken van de EU is het EU-recht daar niet van toepassing. Zoals aangegeven in antwoord E-2160/2014, zijn het Verdrag van Bonn, de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES) en het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern) evenmin van toepassing op de Faeröereilanden. De jacht van grienden is op de Faeröereilanden legaal. De Commissie beschikt over beperkte mogelijkheden om rechtstreeks op te treden in deze zaak en heeft geen EU-wetgeving kunnen vaststellen die mogelijk is geschonden door de activiteiten van de Koninklijke Deense marine en politie in verband met de jacht op de Faeröereilanden.

De autoriteiten van de Faeröereilanden zijn zich terdege bewust van de bezorgdheid van de EU met betrekking tot de jacht op grienden. Kwesties in verband met de bescherming van kleine walvisachtigen werden voor het laatst besproken tijdens de 65e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), waaraan de EU actief heeft deelgenomen.

De EU heeft tot doel te zorgen voor een doeltreffend internationaal regelgevingskader voor de instandhouding en het beheer van walvissen, waardoor een significante verbetering in de staat van instandhouding van walvissen op lange termijn wordt gewaarborgd en alle walvisvangstactiviteiten onder toezicht van de IWC komen.

Hoewel de jacht op dolfijnen als zodanig geen deel uitmaakt van de lopende onderhandelingen over een mogelijke vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Japan, heeft de EU haar bezorgdheid op tal van gelegenheden aan Japan kenbaar gemaakt, mede in de context van hun bilaterale samenwerking en in multilaterale fora zoals de IWC, en zal zij dit blijven doen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de massale doding van dassen in het Verenigd Koninkrijk

Lees verder

Vragen over wreedheden 'Toro de la Vega'

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer