Vragen over welzijn van varkens en castratie


Indiendatum: nov. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Jytte Guteland (S&D) , Jeppe Kofod (S&D) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Fredrick Federley (ALDE)

In 2010 deden de Commissie en het Belgische voorzitterschap van de Raad gezamenlijk de Europese verklaring over alternatieven voor chirurgische castratie van varkens uitgaan, die tot doel heeft de chirurgische castratie van varkens tot 2018 stapsgewijze af te schaffen.

Volgens een recente wetenschappelijke studie is er zowel uit wetenschappelijk als technisch oogpunt de afgelopen tien jaar weinig vooruitgang bereikt wat betreft het gebruik van anesthetica en/of pijnstillende middelen bij de castratie van mannelijke biggen(1), terwijl in een andere studie wordt gezegd dat de termijnen van 2018 bij lange niet worden bereikt(2).

Als gevolg van deze stilstand worden 77 miljoen biggen in de EU nog steeds zonder of met ontoereikende pijnstilling gecastreerd. De groep deskundigen van de Europese verklaring werkt op vrijwillige basis aan een nieuw voortgangsverslag en aan een document voor het identificeren van praktische protocollen voor verdoving en pijnstilling bij de chirurgische castratie van biggen. Dit is prijzenswaardig, maar volstaat niet om in deze fase vooruitgang te bewerkstelligen.

Welke andere concrete maatregelen heeft de Commissie gepland, naast het proefproject betreffende het op de markt brengen van vlees van niet-gecastreerde varkens, om van deze wrede en onnodige praktijk af te stappen?

(1) CASTRUM consortium, 2016, http://boars2018.com/wp-content/uploads/2017/02/Castrum-study.pdf
(2) De Briyne et al., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5382460/

Original text

In 2010, the Commission and the Belgian Presidency of the Council jointly launched the European Declaration on alternatives to the surgical castration of pigs, whose aim was to phase out surgical pig castration by 2018.

However, according to a recent scientific study, ‘limited advancements have been obtained in the last 10 years on the use of anaesthesia and/or analgesia in male piglet castration, from both scientific and technical point of views’(1), while another study states that the deadlines of 2018 ‘are far from being met’(2).

Because of this inertia, 77 million piglets in the EU are still being castrated with either no or insufficient pain relief. The expert group of the European Declaration is working on a voluntary basis on a new progress report and on a document to identify practical anaesthetic and analgesic protocols for surgical piglet castration. These actions are laudable but insufficient to deliver progress at this stage.

Apart from the pilot project on the marketing of non-castrated pig meat, what other concrete action is the Commission planning in order to support a move away from this cruel and unnecessary practice?

(1) CASTRUM consortium, 2016, http://boars2018.com/wp-content/uploads/2017/02/Castrum-study.pdf
(2) De Briyne et al., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5382460/

Word lid

    Word lid Doneer