Vervolg­vragen over vraag E-003747/2015 betref­fende pijn bij doding van vissen


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007833/2015 aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Commissie zegt in antwoord op vraag E-003747/2015 te betreuren dat zij het verslag inzake de bescherming van vissen bij het doden niet heeft kunnen opstellen.

1) Kan de Commissie verduidelijken waar deze vertraging door veroorzaakt is en wanneer we het verslag kunnen verwachten?

2) De Nederlandse staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven geen stappen te zullen zetten om vissen te beschermen tegen pijn bij het doden, omdat zij op het aangekondigde verslag uit Europa wacht. Het lijkt erop dat dit voor alle lidstaten geldt, aangezien nog geen enkele lidstaat zelf regels heeft ingevoerd voor de bescherming van vissen bij het doden. Is de Commissie bereid om de lidstaten spoedig op de hoogte te stellen van de verwachte publicatiedatum van het verslag?

3) De Commissie antwoordt zich blijvend in te zetten voor het welzijn van vissen. Kan de Commissie beschrijven welke concrete maatregelen zij neemt ter bevordering van het welzijn van vissen?

NL

E-007833/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(23.7.2015)

De Commissie is zich ervan bewust dat zij overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen bij het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op 8 december 2014 een verslag over de bescherming van vissen bij het doden[1] had moeten indienen. Ook heeft de Commissie zich er in haar strategie voor dierenwelzijn 2012-2015[2] toe verbonden dit verslag op te stellen.

Door de hoge werkdruk in de dierenwelzijnssector was het echter niet mogelijk zich voor dit verslag aan de gestelde termijn te houden. Het is ook niet mogelijk een antwoord te geven met betrekking tot een mogelijke datum voor de publicatie ervan.

[1] Artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1).

[2] http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4ef28104-3fd5-4e07-ad6c-e3f4ca9faea3.0017.03/DOC_2&format=PDF

Word lid

    Word lid Doneer