Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over tabaks­over­een­komsten


Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Marisa Matias, João Ferreira, Anja Hazekamp, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie

De EU en haar lidstaten hebben samenwerkingsovereenkomsten getekend met vier tabaksbedrijven: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) en British American Tobacco (BAT).

De overeenkomst met PMI zal in juli 2016 aflopen, en daarom moeten de partijen snel bijeenkomen om te bekijken of de overeenkomst moet worden verlengd.

1. Wanneer zal de Commissie het Parlement de beoordelingen verstrekken waarom het op 3 april 2014 heeft verzocht? [1] Wat zijn de belangrijkste resultaten die in het kader van de huidige overeenkomsten zijn geboekt met de tabaksfabrikanten? Wat zijn de minpunten?

2. Wat is het standpunt van de Commissie over de meerwaarde van de vernieuwing van de huidige overeenkomsten?

3. In welk stadium bevinden de onderhandelingen zich? Hoe ziet het tijdschema eruit? Wanneer en hoe zal het Parlement op de hoogte gesteld worden?

4. Welke financiële gevolgen hebben de overeenkomsten voor de Unie en de lidstaten, onder andere als het gaat om de boetes die zijn opgelegd over de periode dat deze overeenkomsten van kracht waren?

5. Wat is het voorstel van de Commissie voor wat betreft het doel en de verdeling van de financiële baten van een eventuele toekomstige overeenkomst?

[1] Zie het initiatiefverslag van het Parlement "Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU" (2013/2132(INI)) en zijn resolutie tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012.

Original text:

The EU and its Member Staes have signed cooperation agreements with four tobacco companies: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) and British American Tobacco (BAT).

The agreement with PMI is due to expire in July 2016, requiring the Parties to meet soon to explore whether it should be prolonged.

1. When will the Commission provide Parliament with the assessments it asked for on 3 April 2014? [1] What are the main results that have been achieved under the current agreements with the tobacco manufacturers? What are the setbacks?

2. What is the position of the Commission with regard to the added value of renewing the current agreements?

3. What is the state of play of the negotiations? What schedule is foreseen? When and how will Parliament be informed?

4. What financial implications have the agreements had for the Union and the Member States, including in terms of the fines levied over the period in which they have been in force?

5. What does the Commission propose with regard to the purpose and distribution of the financial benefits of any future agreement?

[1] See Parliament’s initiative report on the ‘Annual Report 2012 on the protection of the EU’s financial interests’ (2013/2132(INI)) and its discharge resolution in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2012.

Word lid

    Word lid Doneer