Vragen over voor­koming en bestraffing van valse verkla­ringen in verband met de naleving van de criteria op het gebied van dieren­welzijn om in aanmerking te komen voor finan­ciering voor promo­tie­ac­ti­vi­teiten


Indiendatum: feb. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001066-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Jeppe Kofod (S&D) , Fredrick Federley (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Anja Hazekamp (GUE/NGL), Keith Taylor (Verts/ALE)

Uit op de website van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding(1) gepubliceerde gegevens blijkt dat er voor de financiering van promotieactiviteiten tussen 2010 en 2018 miljoenen euro's zijn toegekend aan consortia van varkensvleesproducenten die actief zijn in landen die Richtlijn 2008/120/EG niet handhaven. Bij deze richtlijn wordt het routinematig couperen van de staart van varkens verboden. In 2018 werd in audits van het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel en in een verslag van de Rekenkamer over dierenwelzijn(2) bevestigd dat sommige landen de richtlijn niet handhaven.

In mei 2018 bracht de Interfractiewerkgroep „Dierenbescherming” die onverenigbaarheid onder de aandacht van commissaris Hogan. De interfractiewerkgroep scheef een brief waarin werd verzocht om dringende corrigerende maatregelen. In zijn antwoord van juli 2018 (2932921/2018) stelde de commissaris dat wanneer aanvragers hun online aanvraag indienen, ze een vakje moeten aanvinken om te verklaren dat ze onder geen enkel uitsluitingscriterium vallen.

1. Kan de Commissie verduidelijken welke mechanismen er zijn om valse verklaringen in verband met de naleving van de subsidiabiliteitscriteria te bestraffen?

2. Welke maatregelen zal de Commissie nemen om te voorkomen dat nog meer openbare middelen worden toegewezen aan consortia van varkensvleesproducenten die Richtlijn 2008/120/EG duidelijk schenden wat betreft het verbod op het routinematig couperen van de staart van varkens?

Original text

According to data published on the website of the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency(1), between 2010 and 2018, several millions of euros in promotional funding were awarded to consortia of pork producers operating in countries that do not enforce Directive 2008/120/EC concerning the ban on the routine tail docking of pigs. In 2018, audits carried out by the Directorate of Health and Food Audits and Analysis and a report on animal welfare published by the Court of Auditors(2) confirmed that some countries have been failing to enforce the directive.

In May 2018, the Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals brought that inconsistency to the attention of Commissioner Hogan in a letter asking for urgent corrective measures. In his reply from July 2018 (2932921/2018), the Commissioner stated that ‘applicants have to check the relevant box while submitting the online application’ to show that they do not fulfil any of the exclusion criteria.

1. Can the Commission clarify what mechanisms are in place to punish false declarations of compliance with eligibility criteria?

2. What measures will the Commission take to prevent the further allocation of public funds to consortia of pig producers that demonstrably violate Directive 2008/120/EC concerning the ban on routine tail docking?

(1)https://ec.europa.eu/chafea/ag... width="20">(2)https://www.eca.europa.eu/List... width="20">
(1)
https://ec.europa.eu/chafea/ag... width="20">(2)https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_NL.pdf