Vragen over een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen


Indiendatum: feb. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000607/2019

aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Eleonora Evi (EFDD), Bart Staes (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Younous Omarjee (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Isabella Adinolfi (EFDD), John Flack (ECR), Isabella De Monte (S&D), Mark Demesmaeker (ECR), Pascal Durand (Verts/ALE), Keith Taylor (Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Benedek Jávor (Verts/ALE), Dario Tamburrano (EFDD), Alex Mayer (S&D), Stefan Eck (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Guillaume Balas (S&D), Miriam Dalli (S&D), Marlene Mizzi (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Karin Kadenbach (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE) en Florent Marcellesi (Verts/ALE)

Het gebruik van dieren in circussen heeft gevolgen voor de openbare veiligheid, de beveiliging en de gezondheid van mensen en dieren.

De ontoereikendheid van de voorzieningen waarin de dieren worden gehouden, het feit dat de circussen zich in de nabijheid van stedelijke gebieden bevinden en tekortkomingen op het gebied van beveiligingsmaatregelen leiden vaak tot ongevallen[1].

Omdat circussen vaak rondtrekken moeten de dieren bovendien lange reizen en continue verhuizingen doorstaan. Als gevolg hiervan brengen ze veel tijd door in vrachtwagens en kleine kooien, waardoor het risico op de verspreiding van ziekten en op ongevallen tijdens hun vervoer toeneemt.

Deze zorgen worden nog versterkt door een gebrek aan harmonisatie. Tweeëntwintig lidstaten en verscheidene gemeenten hebben al beperkingen of een gedeeltelijk of volledig verbod ingevoerd. Toch moeten ze aanvaarden dat circussen met dieren over hun grondgebied trekken.

In deze context moet ook worden gewezen op dierenwelzijn, evenals op het gebrek aan educatieve waarde van voorstellingen met dieren. Bovendien bestaat er onder EU-burgers nauwelijks steun voor het gebruik van wilde dieren in circussen[2].

Kan de Commissie in het licht van het bovenstaande antwoord geven op de volgende vragen:

1. Is de Commissie van plan met een voorstel te komen inzake een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen?

2. Kan de Commissie verduidelijken of circussen die wilde dieren gebruiken steun ontvangen via door de EU gefinancierde programma's?

[1] Bron: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OK-v2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport

[2] https://www.change.org/p/europ...

Original text

The use of animals in circuses has implications for public safety and security, human and animal health.

The inadequacy of the structures in which the animals are kept, the proximity of the circuses to urban areas and deficiencies in security measures often lead to accidents(1).

Moreover, due to the itinerant nature of circuses, animals have to endure long journeys and continuous relocations, spending a long time in lorries and tiny cages as a result, with the consequence that the risk of spreading diseases and of accidents during their transport increases.

These concerns are exacerbated by lack of harmonisation. Twenty-two Member States have already put restrictions, a partial or a full ban in place, as have several municipalities. Nevertheless, they have to accept circuses with animals passing through their territory.

Animal welfare concerns should also be mentioned in this context, together with the lack of educational value of performances that involve animals and the lack of support from EU citizens for the use of wild animals in circuses(2).

In light of the above:

1. Does the Commission intend to prepare a proposal for an EU-wide ban on the use of wild animals in circuses?
2. Can the Commission clarify whether circuses using wild animals receive any support through EU‐funded programmes?
(1)Source: http://www.eurogroupforanimals... width="20">(2)https://www.change.org/p/european-union-ban-wild-animals-in-circuses


Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 11 apr. 2019

NL

E-000607/2019

Antwoord van vicevoorzitter Katainen

namens de Europese Commissie

(11.4.2019)

1. De Commissie overweegt geen wetgevingsvoorstel inzake een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, daar deze kwestie uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten valt.

2. De Commissie is niet op de hoogte van financieringsprogramma's waar circussen een beroep op kunnen doen. De meeste door de EU gefinancierde programma's worden door de lidstaten beheerd en vallen binnen bredere thema's die verband houden met het beleid van de Unie, zoals landbouw, milieu, groei, werkgelegenheid, sociale inclusie enz.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de handel in zeldzame en bedreigde papegaaien

Lees verder

Vragen over voorkoming en bestraffing van valse verklaringen in verband met de naleving van de criteria op het gebied van dierenwelzijn om in aanmerking te komen voor financiering voor promotieactiviteiten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer