Monde­linge vraag over het uitblijven van urgente maat­re­gelen van de Commissie inzake hormoon­ont­re­ge­lende chemische stoffen


Indiendatum: feb. 2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

Op 7 november 2018 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd met als titel "Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen" ter actualisering van de strategie van 1999. Deze mededeling zou het vervolg moeten zijn van de toezegging van de Commissie in het kader van het zevende milieuactieprogramma om de blootstelling aan hormoonontregelende stoffen tegen 2015 tot een minimum te beperken en van de conclusies van de Raad van december 2016 waarin de Commissie ertoe wordt opgeroepen eindelijk op te treden tegen schadelijke chemische stoffen, met inbegrip van hormoonontregelende chemische stoffen. In het document van 11 bladzijden wordt echter niet ingegaan op de urgente noodzaak de burgers en met name de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, tegen de wijdverbreide blootstelling aan hormoonontregelaars te beschermen.

Diverse lidstaten hebben thans hun eigen nationale strategieën inzake hormoonontregelende chemische stoffen vastgesteld.

In de mededeling van de Commissie worden geen concrete voorzorgsmaatregelen voorgesteld om de vastgestelde urgente gezondheidsproblemen aan te pakken of de mazen in de wetgeving te dichten die tijdens de reeds verrichte evaluatieprocessen zijn vastgesteld. In plaats daarvan wordt andermaal een geschiktheidscontrole voorgesteld.

1) Wanneer komt de Commissie met een actieplan om de in de mededeling uiteengezette algemene voorstellen in de praktijk te brengen en de uitvoering van doeltreffende maatregelen niet langer op te houden?

2) Hoe denkt de Commissie te voorkomen dat de geschiktheidscontrole tot nog meer vertraging leidt bij het nemen van maatregelen, te meer daar de evaluaties van desbetreffende wetgeving reeds hebben plaatsgevonden?

3) Welke concrete maatregelen zijn er gepland om de kwetsbaarste groepen te beschermen?

Original text

On 7 November 2018 the Commission published a communication entitled ‘Towards a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors’ to update the 1999 Strategy. This should be the response to the 7th EAP commitment to minimise exposure to EDCs by 2015 and the December 2016 Council conclusions calling on the Commission to finally act on harmful chemicals, including EDCs, but the 11-page document fails to address the urgent need to protect EU citizens against the wide exposure to EDC, in particular the most vulnerable populations, including children.

Several Member States have now adopted their own national strategies on EDCs.

The Commission communication fails to propose concrete precautionary measures to tackle the urgent health issues identified, or to close legal loopholes identified under the review processes already undertaken; instead, it proposes yet another fitness check.

1) When will the Commission come up with an action plan to set in motion the broad proposals outlined in the communication and stop delaying the implementation of effective measures?

2) What are the plans to avoid the fitness check leading to further delay in taking action, given that reviews of relevant legislation have already been undertaken?

3) What concrete actions are planned to protect the most vulnerable groups?

Interessant voor jou

Vragen over voorkoming en bestraffing van valse verklaringen in verband met de naleving van de criteria op het gebied van dierenwelzijn om in aanmerking te komen voor financiering voor promotieactiviteiten

Lees verder

Vragen over het sponsoren van Europese politieke partijen door multinationals

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer