Vragen over voed­sel­vei­lig­heids­ri­sico’s van ingevoerd vlees van gestolen en niet-geïden­ti­fi­ceerde paarden uit Argen­tinië


Indiendatum: dec. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006592/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Michal Wiezik (PPE), Jan Huitema (Renew), Mick Wallace (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Martin Buschmann (NI), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Maria Noichl (S&D), Emil Radev (PPE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Clare Daly (GUE/NGL), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Harald Vilimsky (ID), Leszek Miller (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Vlad Gheorghe (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Mario Furore (NI), Sylvia Limmer (ID), Virginie Joron (ID), Thomas Waitz (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew)

Uit een nieuwe documentaire van AWF/TSB is gebleken dat de voedselveiligheid van uit Argentinië ingevoerd paardenvlees ernstig in gevaar is, aangezien niet-geïdentificeerde en/of niet-gemerkte paarden en gestolen paarden met vervalste documenten structureel in de voedselketen terechtkomen via verzamelcentra en slachthuizen.

De toegepaste sanitaire en fytosanitaire normen zijn zorgwekkend, aangezien zieke en gewonde paarden, drachtige merries en paarden waarvan niet geweten is of ze in het verleden geneesmiddelen toegediend kregen, ongecontroleerd in de voedselketen terechtkomen. Officiële EU-audits hebben bevestigd dat er problemen zijn met de traceerbaarheid.

Uit recente onderzoeken, die in deze documentaire zijn opgenomen, blijkt dat de bijgewerkte Argentijnse wetgeving inzake traceerbaarheid en dierenwelzijn deze situatie niet heeft veranderd.

Hoe beoordeelt de Commissie de voedselveiligheidsrisico’s van vlees van niet-geïdentificeerde, gestolen, zieke en gewonde paarden dat in de voedselketen terechtkomt en in de EU wordt ingevoerd, en hoe beoordeelt zij de besmettingsrisico’s die voortvloeien uit het houden van paarden vlakbij karkassen in verzamelcentra?

Kan de Commissie de informatie uit de documentaire en het bijgevoegde dossier weerleggen, en, zo niet, is zij bereid de invoer van paardenvlees uit Argentinië onmiddellijk op te schorten?

Waarom zijn de maatregelen van de Commissie met betrekking tot Argentijns en Mexicaans paardenvlees zo verschillend, terwijl de audits van de EU in beide landen tot zeer vergelijkbare bevindingen hebben geleid?

Ondersteuners(1)

(1)Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Ivan Vilibor Sinčić (NI), Eleonora Evi (Verts/ALE), Annika Bruna (ID)

Original text

A new documentary by AWF|TSB has revealed that the food safety of horsemeat imported from Argentina is at serious risk, as unidentified and/or untagged horses and stolen horses with forged documents are structurally entering the food chain through assembly centres and slaughterhouses.

The sanitary and phytosanitary standards that are being applied are worrying, as sick and injured horses, pregnant mares and horses with an unknown drug history are entering the food chain uncontrolled. Official EU audits have confirmed that there are traceability issues.

Recent investigations, included in this documentary, prove that updated Argentinian laws on traceability and animal welfare have not changed this situation.

How does the Commission assess the food safety risks of meat from unidentified, stolen, sick and injured horses that is entering the food chain and is being imported to the EU, and how does it assess the risks of contamination that arise from keeping horses near to piles of carcasses at the assembly centres?

Is the Commission able to dispute the information presented in the documentary and in the attached dossier, and if not, is the Commission ready to suspend horsemeat imports from Argentina immediately?

Why have the Commission’s actions regarding Argentinian and Mexican horsemeat been so different, given the very similar findings of EU audits in both countries?

Supporters(1)

(1)This question is supported by Members other than the authors: Ivan Vilibor Sinčić (NI), Eleonora Evi (Verts/ALE), Annika Bruna (ID)


Indiendatum: dec. 2020
Antwoorddatum: 5 mrt. 2021

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De Commissie is op de hoogte van de in de media verschenen informatie over de productie van paardenvlees in Argentinië. De Commissie herinnert eraan dat het slachten van gewonde paarden en drachtige merries overeenkomstig de Uniewetgeving is toegestaan indien de voorschriften inzake het welzijn van de dieren worden nageleefd en het vlees van de dieren geschikt voor menselijke consumptie wordt geacht.

De Commissie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de Uniewetgeving en de invoervereisten voor paardenvlees worden nageleefd. Die maatregelen worden genomen in overeenstemming met het Unierecht en, in het geval van derde landen, ook met de internationale verplichtingen van de Unie in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.

De Commissie baseert haar maatregelen op officiële controles en op de resultaten van haar audits, met inbegrip van audits in Argentinië en andere landen. Waar uit die audits is gebleken dat er sprake was van tekortkomingen, zijn aanbevelingen voor corrigerende maatregelen, onder meer met betrekking tot traceerbaarheid, gedaan. De Commissie beoordeelt de maatregelen die de landen hebben genomen om gevolg te geven aan de aanbevelingen zorgvuldig. In geval van Argentinië hadden de aanbevelingen betrekking op de verbetering van officiële controles in verzamelcentra voor paarden, de correcte handhaving van de nationale wetgeving inzake diergeneesmiddelen, en een correcte uitvoering van de post-mortemkeuring.

Vooral wat Mexico betreft, is uit de audits gebleken dat paarden die met niet-toegelaten diergeneesmiddelen zijn behandeld, voor menselijke consumptie en uitvoer naar de EU zijn geslacht. De resultaten van tests die aan de EU-grenzen zijn uitgevoerd, hebben dit bevestigd. De EU heeft daarom maatregelen genomen om de invoer van paardenvlees uit Mexico te verbieden[1]. Maatregelen van Mexico om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken, zullen zorgvuldig worden beoordeeld voordat de uitvoer naar de EU kan worden hervat.

[1] Uitvoeringsbesluit 2014/891/EU van de Commissie.