Monde­linge vraag over de samenhang van plannen en maat­re­gelen met het oog op de transitie naar innovatie zonder dier­proeven in de EU


Indiendatum: 18 dec. 2020

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000084/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

De Commissie verbindt zich er al sinds 1993 toe het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijke doeleinden terug te dringen en door alternatieven te vervangen. Uit de meest recente statistieken van de Commissie blijkt echter dat het aantal dieren dat voor wetenschappelijke doeleinden wordt ingezet, slechts licht is gedaald. Deze daling wordt bovendien tenietgedaan door de extra 12 miljoen die als proefdier worden gekweekt, en vervolgens worden gedood zonder ooit in wetenschappelijk onderzoek te zijn gebruikt. Hoewel in Richtlijn 2010/63/EU basisregels zijn vastgelegd voor de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, voorziet deze richtlijn niet in een strategie om het gebruik van proefdieren terug te dringen of door wetenschappelijke alternatieven te vervangen.

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft daarentegen beloofd om dierproeven “agressief” terug te dringen, onder meer door vereisten af te schaffen en financiering voor experimenten met zoogdieren tegen 2035 stop te zetten. De EU was vroeger een voortrekker op het gebied van de bevordering van dieproefvrije wetenschap, maar lijkt nu langzamerhand achter te lopen op de ambitie van verschillende landen om routekaarten te ontwikkelen en toe te passen om het gebruik van dierproeven in wetenschap geleidelijk af te bouwen door innovatieve proefdiervrije technologieën te bevorderen, toxiciteitstests en biomedisch onderzoek radicaal te veranderen, en de resultaten voor de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren.

Tegelijkertijd wordt er met Next Generation EU meer dan ooit naar gestreefd innovatie te bevorderen en onderwijs te vernieuwen. Gezien deze toezeggingen en de ongekende uitdagingen op het gebied van gezondheid en milieu waarmee onze Unie wordt geconfronteerd, is het belangrijker dan ooit dat de Commissie haar inspanningen intensiveert en meer investeert in innovatieve, voor de mens relevante, dierproefvrije wetenschap op alle gebieden, met inbegrip van onderzoek, onderwijs en regelgevingstests.

Uit de werkzaamheden van het EU-referentielaboratorium met het oog op alternatieven voor dierproeven blijkt bijvoorbeeld dat investeringen in innovatieve proefdiervrije technologieën kunnen leiden tot de beste modellen voor het onderzoeken van ziektemechanismen en potentiële therapieën.

De in het kader van de Europese Green Deal gelanceerde strategie voor chemische stoffen omvat ambitieuze doelstellingen voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen gevaarlijke effecten van chemische stoffen. Benaderingen zonder dierproeven zullen van cruciaal belang zijn om de ambitieuze doelstellingen van de Commissie op het gebied van voorspellende toxicologische tests te verwezenlijken.

Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat haar initiatieven inzake O&I en onderwijs zijn afgestemd op de toezeggingen van de Commissie en de lidstaten om de overgang naar dierproefvrije wetenschap te versnellen, met als uiteindelijk doel het gebruik van dierproeven in onderzoek, tests en onderwijs volledig te vervangen?

Hoe is de Commissie van plan het gebruik van proefdieren in het kader van de Reach-verordening aanzienlijk terug te dringen, met name in het licht van de nieuwe strategie voor duurzaamheid van chemische stoffen?

Interessant voor jou

Vragen over voedselveiligheidsrisico’s van ingevoerd vlees van gestolen en niet-geïdentificeerde paarden uit Argentinië

Lees verder

Questions on the livestock vessels Elbeik and Karim Allah operating from European ports

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer