Vragen over recen­telijk in Hongarije voor­ge­stelde wetten die in strijd zijn met de rechten van LGBTI-personen


Indiendatum: nov. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006470/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Liesje Schreinemacher (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Jan Huitema (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Bart Groothuis (Renew), Malik Azmani (Renew), Billy Kelleher (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Michal Šimečka (Renew), Birgit Sippel (S&D), Sandro Gozi (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Dietmar Köster (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Mario Furore (NI), José Gusmão (GUE/NGL), Aurore Lalucq (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Andreas Schieder (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Marianne Vind (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Rosa D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Frédérique Ries (Renew), Vera Tax (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Pina Picierno (S&D), Gabriele Bischoff (S&D)

Met het oog op een grondwetswijziging is de Hongaarse regering met een voorstel gekomen voor twee wetten, met daarin onder meer bepalingen als “de moeder is van het vrouwelijk geslacht, de vader is van het mannelijk geslacht”, “de opvoeding van kinderen geschiedt volgens de christelijke interpretatie van genderrollen” en “het geslacht bij de geboorte bepaalt het geslacht van een persoon”(1). Adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht zou middels deze ontwerpwetgeving indirect en de facto worden verboden. Evenzo heeft de commissie juridische zaken van het Hongaarse parlement een wet aangenomen op grond waarvan de Hongaarse autoriteit voor gelijke behandeling (Equal Treatment Authority; ETA) uiterlijk in januari 2021 wordt afgeschaft, zonder dat er een effectbeoordeling of openbare raadpleging heeft plaatsgevonden. Haar taken worden overgedragen aan de commissaris voor de grondrechten, die eerder heeft verzuimd om actie te ondernemen in flagrante gevallen van discriminatie.(2)

1. Welke stappen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat Hongarije geen wetgeving aanneemt die openlijk in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de EU?

2. Plaatst de Commissie deze kwesties op de agenda van de hoorzitting in het kader van artikel 7, lid 1, over Hongarije, die op 8 december 2020 zal worden gehouden door de Raad Algemene Zaken?

3. Krachtens de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling(3) moeten de lidstaten organen aanwijzen voor de bevordering van gelijke behandeling. Hoe staat de Commissie tegenover de afschaffing van de ETA?


(1)Hungarian Parliament Legislative Proposal T/13647
(2)8 June 2020, letter from the LGBTI Intergroup is accessible here: http://lgbti-ep.eu/2020/06/08/...
(3)Directive 2000/43/EC; Directive 2004/113/EC; Directive 2006/54/EC; and Directive 2010/41/EU

Original text

The Hungarian Government has proposed two bills to amend the Constitution, which include provisions such as ‘the mother is female, the father is male’, ‘children will be raised with a Christian interpretation of gender roles’ and ‘the gender of a person is defined as the one established at birth’(1). This draft legislation would constitute an indirect and de facto ban on adoption for same-sex couples. Equally, the Hungarian Parliament’s Justice Committee adopted a bill which would abolish its equality body – the Equal Treatment Authority (ETA) – by January 2021, without any impact assessment or public consultation, and shift its obligations to the Commissioner for Fundamental Rights, who has previously failed to take action on flagrant cases of discrimination(2).

1. What steps will the Commission take to prevent Hungary from adopting legislation that openly goes against the EU Charter of Fundamental Rights?

2. Will the Commission include these issues in the agenda of the Article 7(1) hearing on Hungary to be held by the General Affairs Council on 8 December 2020?

3. EU equal treatment directives(3) require Member States to designate bodies for the promotion of equal treatment. What is the Commission’s view on the abolishment of the ETA?

(1)Hungarian Parliament Legislative Proposal T/13647
(2)8 June 2020, letter from the LGBTI Intergroup is accessible here: http://lgbti-ep.eu/2020/06/08/...
(3)Directive 2000/43/EC; Directive 2004/113/EC; Directive 2006/54/EC; and Directive 2010/41/EU