Vragen over recen­telijk in Hongarije voor­ge­stelde wetten die in strijd zijn met de rechten van LGBTI-personen


Indiendatum: nov. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006470/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Liesje Schreinemacher (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Jan Huitema (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Bart Groothuis (Renew), Malik Azmani (Renew), Billy Kelleher (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Michal Šimečka (Renew), Birgit Sippel (S&D), Sandro Gozi (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Fredrick Federley (Renew), Dietmar Köster (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Mario Furore (NI), José Gusmão (GUE/NGL), Aurore Lalucq (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Pierre Karleskind (Renew), Andreas Schieder (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Marianne Vind (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Rosa D'Amato (NI), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Frédérique Ries (Renew), Vera Tax (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Pina Picierno (S&D), Gabriele Bischoff (S&D)

Met het oog op een grondwetswijziging is de Hongaarse regering met een voorstel gekomen voor twee wetten, met daarin onder meer bepalingen als “de moeder is van het vrouwelijk geslacht, de vader is van het mannelijk geslacht”, “de opvoeding van kinderen geschiedt volgens de christelijke interpretatie van genderrollen” en “het geslacht bij de geboorte bepaalt het geslacht van een persoon”(1). Adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht zou middels deze ontwerpwetgeving indirect en de facto worden verboden. Evenzo heeft de commissie juridische zaken van het Hongaarse parlement een wet aangenomen op grond waarvan de Hongaarse autoriteit voor gelijke behandeling (Equal Treatment Authority; ETA) uiterlijk in januari 2021 wordt afgeschaft, zonder dat er een effectbeoordeling of openbare raadpleging heeft plaatsgevonden. Haar taken worden overgedragen aan de commissaris voor de grondrechten, die eerder heeft verzuimd om actie te ondernemen in flagrante gevallen van discriminatie.(2)

1. Welke stappen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat Hongarije geen wetgeving aanneemt die openlijk in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de EU?

2. Plaatst de Commissie deze kwesties op de agenda van de hoorzitting in het kader van artikel 7, lid 1, over Hongarije, die op 8 december 2020 zal worden gehouden door de Raad Algemene Zaken?

3. Krachtens de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling(3) moeten de lidstaten organen aanwijzen voor de bevordering van gelijke behandeling. Hoe staat de Commissie tegenover de afschaffing van de ETA?


(1)Hungarian Parliament Legislative Proposal T/13647
(2)8 June 2020, letter from the LGBTI Intergroup is accessible here: http://lgbti-ep.eu/2020/06/08/...
(3)Directive 2000/43/EC; Directive 2004/113/EC; Directive 2006/54/EC; and Directive 2010/41/EU

Original text

The Hungarian Government has proposed two bills to amend the Constitution, which include provisions such as ‘the mother is female, the father is male’, ‘children will be raised with a Christian interpretation of gender roles’ and ‘the gender of a person is defined as the one established at birth’(1). This draft legislation would constitute an indirect and de facto ban on adoption for same-sex couples. Equally, the Hungarian Parliament’s Justice Committee adopted a bill which would abolish its equality body – the Equal Treatment Authority (ETA) – by January 2021, without any impact assessment or public consultation, and shift its obligations to the Commissioner for Fundamental Rights, who has previously failed to take action on flagrant cases of discrimination(2).

1. What steps will the Commission take to prevent Hungary from adopting legislation that openly goes against the EU Charter of Fundamental Rights?

2. Will the Commission include these issues in the agenda of the Article 7(1) hearing on Hungary to be held by the General Affairs Council on 8 December 2020?

3. EU equal treatment directives(3) require Member States to designate bodies for the promotion of equal treatment. What is the Commission’s view on the abolishment of the ETA?

(1)Hungarian Parliament Legislative Proposal T/13647
(2)8 June 2020, letter from the LGBTI Intergroup is accessible here: http://lgbti-ep.eu/2020/06/08/...
(3)Directive 2000/43/EC; Directive 2004/113/EC; Directive 2006/54/EC; and Directive 2010/41/EU


Indiendatum: nov. 2020
Antwoorddatum: 8 mrt. 2021

Antwoord van mevrouw Dalli
namens de Europese Commissie

Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de EU verbiedt uitdrukkelijk discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en geslacht. Het Handvest is echter uitsluitend op de lidstaten van toepassing wanneer zij het recht van de EU ten uitvoer brengen. Naast de tenuitvoerlegging van het EU-recht is het de taak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de grondrechten daadwerkelijk worden geëerbiedigd en beschermd volgens hun nationale wetgeving en hun internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten.

De Commissie is altijd bereid om de Raad actuele informatie te verstrekken over ontwikkelingen in verband met de rechtsstaat die vallen onder de lopende procedures op grond van artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en om haar standpunt kenbaar te maken in het kader van formele hoorzittingen. Het is aan de Raad om te beslissen wanneer en hoe dergelijke formele hoorzittingen worden georganiseerd, en op welke onderwerpen daarbij met name moet worden ingegaan. De Commissie zal de Raad in dit verband blijven steunen.

Overeenkomstig de Richtlijnen 2000/43/EG[1], 2004/113/EG[2], 2006/54/EG[3] en 2010/41/EU[4], kunnen organen voor de bevordering van gelijke behandeling deel uitmaken van instanties die op nationaal vlak verantwoordelijk zijn voor de verdediging van de mensenrechten of de bescherming van de rechten van het individu. Alle lidstaten moeten er echter voor zorgen dat organen voor de bevordering van gelijke behandeling hun in bovengenoemde richtlijnen omschreven taken op onafhankelijke en doeltreffende wijze kunnen uitvoeren[5]. Bovendien worden de rol van onafhankelijke autoriteiten, zoals de ombudsman en andere nationale mensenrechteninstellingen, en de rol van maatschappelijke organisaties bij het waarborgen van de rechtsstaat geanalyseerd in het verslag over de rechtsstaat [6].


[1] Richtlijn 2000/43/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB L 180 van 19.7.2000).

[2] Richtlijn 2004/113/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 373 van 21.12.2004).

[3]Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikking) (PB L 204 van 26.7.2006).

[4] Richtlijn 2010/41/EU betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad (PB L 180 van 15.7.2010).

[5]Aanbeveling (EU) 2018/951 van de Commissie betreffende normen voor gelijkheidsorganen (PB L 167 van 4.7.2018, blz. 28).

[6] https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_nl

Interessant voor jou

Question concerning food safety risks of imported meat from stolen and unidentified horses from Argentina.

Lees verder

Vragen over voedselveiligheidsrisico’s van ingevoerd vlees van gestolen en niet-geïdentificeerde paarden uit Argentinië

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer