Vragen over verlaagde btw-tarieven voor producten van dierlijke oorsprong


Indiendatum: 18 jan. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000220/2022
aan de Raad
Artikel 138 van het Reglement
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE)

Overeenkomstig het standpunt van de Raad van 7 december 2021 zal de mogelijkheid van btw-vrijstelling onder meer van toepassing zijn op levensmiddelen voor menselijke en dierlijke consumptie. De Europees commissaris voor Economie gaf aan dat de ingevoerde wijzigingen zullen zorgen voor samenhang met Europese prioriteiten, met inbegrip van de groene transformatie van de EU-economie. Tezelfdertijd wees de Commissie er in de “van boer tot bord”‑strategie op dat de belastingstelsels van de EU erop moeten worden ingericht dat “in de prijs van verschillende levensmiddelen rekening wordt gehouden met de echte kosten, d.w.z. dat het gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen en de verontreiniging, broeikasgasemissies en andere externe milieueffecten erin worden meegenomen”.

In het licht daarvan willen wij de volgende vragen stellen:

1. Hoe zal dit volgens de Raad, gezien zijn standpunt dat de btw-vrijstelling kan worden toegepast op vlees, melk en andere producten van dierlijke oorsprong, bijdragen tot de doelstelling om de hoge milieukosten van producten van dierlijke oorsprong te weerspiegelen in de prijs ervan?

2. Welke besluiten en maatregelen heeft de Raad reeds genomen met betrekking tot bovengenoemde mogelijkheid tot btw-vrijstelling?

3. Zijn er plannen om wettelijke of beleidsinstrumenten in te voeren die het mogelijk maken de echte milieu- en klimaatkosten van voedsel te weerspiegelen in de voedselprijzen, en zo ja, welke?

Original text

In line with the position of the Council of 7 December 2021, the possibility of exemption from VAT will apply, inter alia, to foodstuffs for human and animal consumption. The European Commissioner for Economy indicated that the introduced changes would ensure consistency with European priorities, including the green transformation of the EU economy. At the same time, in the ‘Farm to Fork’ strategy, the Commission pointed to the need for EU tax systems to ensure ‘that the price of different foods reflects their real costs in terms of use of finite natural resources, pollution, GHG emissions and other environmental externalities’.

We would therefore like to ask:

1. How, according to the Council, in light of its position that the VAT exemption may be applied to meat, milk and other animal products, will this contribute to the objective of reflecting the high environmental costs of animal products in their prices?

2. What decisions and actions regarding the abovementioned possibility for exemption from VAT have already been taken by the Council?

3. Are there any plans to introduce legal or policy tools that would allow the actual cost of food to the environment and climate to be reflected in food prices, and if so, what are they?