Vragen over EU-grens – door Atos ontwik­kelde software voor het herkennen van dialecten


Indiendatum: 18 jan. 2022

Question for written answer E-000206/2022/rev.1
to the Commission
Rule 138
Özlem Demirel (The Left), Clare Daly (The Left), Patrick Breyer (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Malin Björk (The Left), Sira Rego (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Anja Hazekamp (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Manu Pineda (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stelios Kouloglou (The Left)

Om de identiteit en herkomst van asielzoekers te bepalen, maakt het Federaal Bureau voor migratie en vluchtelingen (BAMF) in Duitsland gebruik van ondersteunende IT-systemen, meer bepaald software voor het herkennen van dialecten, een transliteratieassistent en analyse van mobiele gegevensapparaten van asielzoekers. De ontwikkeling van deze ondersteunende IT-software is een gezamenlijk initiatief van Nuance en moederonderneming Atos SE. Atos is ook betrokken bij de analyse van mobieletelefoongegevens van asielzoekers.

1. Maakt Frontex, of maken andere agentschappen, ook gebruik van deze software voor het herkennen van dialecten om de identiteit van personen vast te stellen? Zo ja, gelieve de informatie te verstrekken per bedrijf dat de software levert, met vermelding van de exacte locatie waar deze wordt gebruikt (per land).

2. In hoeveel gevallen wees de analyse met behulp van de software voor het herkennen van dialecten op tegenstrijdigheden ten opzichte van de door de asielzoekers verstrekte informatie, hoeveel asielaanvragen zijn verworpen op basis van de dialectanalyse, en welke moedertalen zijn geanalyseerd? Gelieve een overzicht te geven per instantie, jaar en moedertaal.

3. Ten tijde van de ontwikkeling van de software was huidig commissaris voor Interne Markt en Diensten, Thierry Breton, nog voorzitter en CEO van Atos. Heeft Thierry Breton deelgenomen aan vergaderingen met EU-ambtenaren betreffende ondersteunende IT-systemen, of was de heer Breton betrokken bij het verwerven van EU-financiering voor software van Atos?

Original text

In order to determine the identity and origin of asylum seekers, the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) in Germany is using IT assistance systems consisting of dialect recognition software, a transliteration assistant and the analysis of asylum seekers’ mobile data devices. The development of this IT assistance software was driven jointly by Nuance and its parent company Atos SE. Atos is also involved in the analysis of asylum seekers’ mobile phone data.

1. Does Frontex, or other agencies, also use this dialect recognition software to determine identities? If so, please list the information by company providing the software and exactly where it is being used (by country).

2. In how many cases did the analysis by the dialect recognition software contradict the information provided by the asylum applicants, how many asylum applications were rejected on the basis of the dialect analysis, and which mother tongues were analysed? Please list by authority, year and mother tongue.

3. During the development of the software, the current Commissioner for the Internal Market and Services, Thierry Breton, was still Chairman and CEO of Atos. Did Thierry Breton participate in meetings with EU officials regarding IT assistance systems, or was Mr Breton involved in the acquisition of EU funding for Atos’s software?

Indiendatum: 18 jan. 2022
Antwoorddatum: 3 jun. 2022

Antwoord van mevrouw Johansson
namens de Europese Commissie

1. Aangezien de kwestie van de software voor het herkennen van dialecten volledig onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende EU-agentschappen valt, zullen zij de geachte Parlementsleden aanvullende informatie verstrekken.

2. De gegevens waarom de geachte Parlementsleden verzoeken, worden niet door de Commissie verzameld. Ze hebben betrekking op individuele asielprocedures, die door de lidstaten worden gevoerd. Asielaanvragen worden aanvaard of afgewezen op basis van een individuele beoordeling. De analyse van het dialect kan een hulpmiddel zijn tijdens dat proces.

3. De Commissie heeft de betrokken software niet aangeschaft; de aankoop ervan door een lidstaat valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van die lidstaat. Voor zover de Commissie weet, was er geen EU-financiering

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over een Europees commissaris voor dierenwelzijn

Lees verder

Vragen over verlaagde btw-tarieven voor producten van dierlijke oorsprong

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer