Vragen over de kap van het Limburgse Sterrebos en het daarmee verstoren van strikt beschermde dier­soorten


Indiendatum: 1 feb. 2022

Het Sterrebos in Nederlands-Limburg herbergt 11 vleermuissoorten die strikt beschermd zijn door de EU-Habitatrichtlijn, alsook kraamverblijven van de gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis.

De provincie Limburg heeft een ontheffing gegeven voor het kappen van 7,5 hectare bos voor de uitbreiding van autofabriek Nedcar.

Is de Commissie op de hoogte van deze kwestie en bevestigt zij dat het opzettelijk verstoren van strikt beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, en het beschadigen/vernielen van voortplantings- en rustplaatsen van deze dieren verboden is bij Artikel 12 van de EU-Habitatrichtlijn?

Sommige vleermuissoorten in het Sterrebos verkeren in een ongunstige staat van instandhouding. Kap van het Sterrebos doet mogelijk afbreuk aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de getroffen soorten [1].

Kan de Commissie bevestigen dat kap niet mag plaatsvinden als afbreuk wordt gedaan aan het streven om getroffen beschermde diersoorten in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan?

Het Sterrebos ligt binnen de externe werking van Natura2000-gebied Lilbosch en Mariahoop. Volgens experts zijn effecten op dit Natura2000-gebied en op de ingekorven vleermuis niet uitgesloten en niet onderzocht*.

Is de Commissie de mening dat het Sterrebos niet gekapt mag worden, alvorens de effecten op nabijgelegen Natura2000-gebieden grondig zijn onderzocht?

[1] https://stichtingsevon.nl/wp-content/uploads/2022/01/Second-opinion-kap-Sterrebos-ten-behoeve-van-zitting-ABRvS-13-januari-2022-DEFINITIEF.pdf