Vragen over verboden emulgator in frisdrank


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Gebromeerde plantaardige olie is in Europa verboden als levensmiddelenadditief op grond van verordening EG 1333/2008. Artikel 4 stelt dat alleen de additieven in bijlage II en III als additief mogen worden gebruikt. Gebromeerde plantaardige olie staat niet in deze lijsten. Artikel 5 verbiedt het gebruik of in de handel brengen van een niet toegelaten additief, of van producten die zo’n additief bevatten.

Desalniettemin zijn vorige week in Nederland de frisdranken Mountain Dew Voltage en Mountain Dew Code Red bij de supermarkten Jumbo en Albert Heijn uit de schappen gehaald, omdat ze juist deze verboden emulgator bevatten [1]. Kan de Commissie verklaren hoe deze frisdrank überhaupt op de Europese markt is terecht gekomen?

1) In hoeverre gaat de Commissie maatregelen nemen in richting de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vanwege de niet naleving van Verordening EC 1333/2008?

2) Welke beheersmaatregelen voorziet de Commissie om deze illegale import en het op de markt brengen van producten die gebromeerde plantaardige olie bevatten, tegen te gaan?

3) Kan de Commissie verduidelijken of er in het kader van het TTIP-verdrag Europese burgers in hogere mate zullen worden blootgesteld aan dergelijke producten die verboden stoffen bevatten?

[1] http://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/energy-drinks/actuele-nieuwsberichten/verboden-emulgator-in-frisdranken-ah-en-jumbo/

NL

E-013572/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(14.12.2015)

Er bestaat uitgebreide wetgeving om de veiligheid van in de Europese Unie op de markt gebrachte levensmiddelen te garanderen. De Verordeningen (EG) nr. 178/2002[1] en (EG) nr. 882/2004[2] zijn twee van de belangrijkste instrumenten om deze doelstelling te bereiken. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de EU-levensmiddelenwetgeving en organiseren officiële controles om na te gaan of de toepasselijke veiligheidsvoorschriften in alle stadia door bedrijfsexploitanten worden nageleefd. Er moeten regelmatig officiële controles worden verricht op basis van een risicobeoordeling en met een passende frequentie, en er moeten adequate maatregelen worden genomen om risico’s uit te sluiten en de handhaving van de EU-levensmiddelenwetgeving te garanderen.

De Europese Commissie heeft tot taak ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving in de hele EU naar behoren wordt uitgevoerd. Het Voedsel- en Veterinair Bureau verricht momenteel een reeks inspectiebezoeken in de lidstaten om de officiële controles op het gebruik van levensmiddelenadditieven te beoordelen. De resultaten van deze inspectiebezoeken zullen zorgvuldig worden bestudeerd en besproken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat de wetgeving inzake levensmiddelenadditieven correct wordt uitgevoerd.

Wat de onderhandelingen over de TTIP-overeenkomst betreft, zal het hoge niveau van consumentenbescherming op het gebied van levensmiddelenadditieven in de EU worden gehandhaafd.

[1] Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

[2] Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

Word lid

    Word lid Doneer