Vragen over hormoon­ver­sto­rende stoffen die zijn toege­staan in de EU


Indiendatum: okt. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL)

In het EFSA rapport "Assessment of endocrine disrupting properties in EFSA conclusions on the Pesticides Peer Review" duidt EFSA vijftien stoffen aan als zorgelijk hormoonverstorend. Elf van deze stoffen zijn momenteel toegestaan voor gebruik in de EU.

1. Kan de Commissie gemotiveerd aangeven of zij van plan is deze stoffen van de markt te halen, autorisaties die op 31 december aflopen niet te verlengen en kan zij uitsluiten nieuwe stoffen te autoriseren waarover EFSA in dit rapport haar zorgen uit?

2. Kan de Commissie een tijdschema van acties geven die zij gaat ondernemen ten aanzien van hormoonverstorende stoffen met het oog op dit rapport?

3. De relatief nieuwe werkzame stof Terpenoid blend QRD-460 wordt volgens producent Bayer vanaf 2017 op de Europese markt gebracht, terwijl volgens EFSA meer onderzoek nodig is om uit te sluiten dat deze stof hormoonverstorend is. EFSA uit in het genoemde rapport zorgen over deze stof. Waarop is de recente autorisatie voor deze stof gebaseerd en kan de Commissie gemotiveerd aangeven of zij bereid is deze autorisatie ongedaan te maken?

NL

E-013420/2015

E-013453/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis

(1.12.2015)

Het technisch verslag van de EFSA "Assessment of endocrine disrupting properties in EFSA Conclusions on the Pesticides Peer Review" is een samenvatting van reeds gepubliceerde conclusies van de EFSA. Op basis van deze EFSA-beoordelingen zal de Commissie nagaan of maatregelen, zoals verder onderzoek, gebruiksbeperkingen of niet-goedkeuring, nodig zijn, overeenkomstig het rechtskader.

De EFSA wijst in haar conclusies op alle vastgestelde mogelijke zorgpunten, waaronder in sommige gevallen het ontbreken van relevante gegevens. De EFSA geeft niet aan dat stoffen een punt van ernstige bezorgdheid zijn, maar wijst 8 (niet 11 of 15) stoffen aan met kritieke aandachtsgebieden ("critical areas of concern") voor de risicobeoordeling. De EFSA gebruikt deze term in gevallen waarin een duidelijk risico is vastgesteld, maar ook in gevallen waarin een risico niet kan worden uitgesloten omdat relevante gegevens ontbreken. Wanneer de EFSA concludeert dat meer onderzoek vereist is, betekent dit niet dat geen veilige toepassingen kunnen worden vastgesteld in overeenstemming met de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen (2009). Dit is bijvoorbeeld het geval voor de stof terpenoïdenmengsel QRD 460.

Voor een aantal stoffen die momenteel worden beoordeeld voor een eventuele verlenging van de goedkeuring, zijn de vervaldata van de goedkeuringen reeds uitgesteld om aanvragers de gelegenheid te bieden aanvullende informatie in te dienen, zoals voorzien in de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen.