Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over een verbod op wilde dieren in circussen in de EU


Indiendatum: nov. 2015

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Karin Kadenbach, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Kate?ina Kone?ná, Anja Hazekamp, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Indrek Tarand, Klaus Buchner, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Fredrick Federley, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Karoline Graswander-Hainz, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke Karlsson, Filiz Hyusmenova, Dominique Bilde, Zbigniew Ku?miuk, Petras Auštrevi?ius, Isabella De Monte, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maria Noichl, Dario Tamburrano, Viorica D?ncil?

Op grond van Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten moeten de nodige controles op het vervoer van circusdieren worden verricht. In de EU wordt de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) ten uitvoer gelegd door middel van een reeks verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, die op sommige punten verder gaat dan de CITES-bepalingen.

Uit studies is echter gebleken dat de gezondheidschecks en de controle op de handel in en het in bezit hebben van wilde dieren moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien circussen niet alleen voortdurend onderweg zijn, maar ook vaak van naam veranderen en hun circusnummers wijzigen. Bovendien leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met temmers, circuspersoneel en toeschouwers.

De laatste jaren worden er steeds vaker vraagtekens geplaatst bij de ethiek en de veiligheid van het gebruik van wilde dieren in circussen, wat in een aantal lidstaten al tot wetswijzigingen heeft geleid. In 16 lidstaten is het gebruik van wilde dieren in circussen inmiddels geheel of gedeeltelijk verboden.

Is de Commissie voornemens een voorstel in te dienen voor een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, zodat er in de hele EU een geharmoniseerde aanpak komt met betrekking tot de blootstelling aan volksgezondheidsrisico's en de illegale handel in wilde dieren?

Original text:

Health controls relating to the movement of circus animals should be applied through Commission Regulation (EC) 1739/2005 laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member States. In the EU, the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) is implemented through a set of regulations known as the Wildlife Trade Regulations, including Council Regulation (EC) No 338/97, which go beyond the provisions of CITES in some respects.

However, studies demonstrate that health checks and controls on trade in and possession of wild animals are difficult to exercise, as circuses are not only on the move much of the time, but also often change their names and the acts they employ. In addition, the use of wild animals in circuses regularly leads to accidents involving animal tamers, circus employees and the public.

The past few years have seen increasing concerns over the ethics and safety of using wild animals in circuses, and this has led to changes in legislation in a number of EU Member States: indeed, 16 have already adopted a total or partial ban on their use.

Will the Commission prepare a proposal for an EU-wide ban on wild animals in circuses, so as to ensure a harmonised approach among Member States on exposure to risks to public health and security and on the illegal trade in wild animals?

Word lid

    Word lid Doneer