Vragen over uitvoering van de leidraden van de Commissie voor goede en betere prak­tijken inzake het transport van dieren


Indiendatum: 28 okt. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005874/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Martin Hojsík (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Annika Bruna (ID), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Pascal Durand (Renew)

In 2011 kwam de Commissie in een verslag over de impact van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer tot de conclusie dat de uitvoering van deze wetgeving nog kon worden verbeterd. Hierop lanceerde het Parlement een budgettair proefproject voor de uitwerking en verspreiding van goede praktijken voor het internationaal en binnenlands wegvervoer van dieren. Doel van het project was om het algemene handhavingsniveau van deze verordening te versterken.

Het ging om een groot project onder leiding van DG SANTE, waarbij gedurende meer dan 3 jaar, tussen 2015 en 2019, 16 partnerorganisaties betrokken waren. Het proefproject maakte de weg vrij voor de publicatie, begin 2019, van leidraden voor goede en betere praktijken inzake het vervoer van runderen, schapen, varkens, paarden en pluimvee(1).

1) Weet de Commissie of deze leidraden inmiddels op grote schaal in de lidstaten worden gebruikt? Op welke manier is dit geverifieerd?

2) Kan de Commissie meedelen of de leidraden hebben bijgedragen tot een verbetering van de praktijken inzake het vervoer van dieren en of de verordening bijgevolg beter wordt nageleefd?

Indiendatum: 28 okt. 2020
Antwoorddatum: 20 jan. 2020

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

  1. Het materiaal dat in het kader van het Animal Transport Guides-project (richtsnoeren voor het vervoer van dieren) is ontwikkeld, omvat richtsnoeren, factsheets en video’s die uitgebreid zijn verspreid op sociale media en tijdens specifieke evenementen in enkele lidstaten en niet-EU-landen waarnaar dieren worden geëxporteerd. Dit materiaal is in verschillende talen vertaald, onder andere in het Russisch, en is beschikbaar op een speciale website[1]. Deze website telt jaarlijks meer dan 15 000 bezoeken, 15,8 % daarvan zijn terugkerende gebruikers. De website wordt vaak via Facebook, Twitter of de website van de Commissie bezocht.
  2. De positieve effecten van deze richtsnoeren kunnen niet afzonderlijk worden beoordeeld maar moeten worden bekeken vanuit het overkoepelende perspectief van alle maatregelen die de Commissie neemt om de uitvoering van de huidige wetgeving met betrekking tot het vervoer van dieren en dierenwelzijn in het algemeen te verbeteren.

[1] http://www.animaltransportguides.eu/materials/

Interessant voor jou

Vragen over timing van de antwoorden van de Commissie op klachten over diertransporten

Lees verder

Vragen over de noodzaak om tijdens G20-bijeenkomsten op te roepen tot een wereldwijd verbod op de handel in wilde dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer