Vragen over struc­turele misstanden bij de transport van onge­speende kalfjes van Ierland naar de contro­le­posten bij de Franse haven Cherbourg


Indiendatum: 23 mrt. 2023

Kalfjes worden vanaf een leeftijd van twee tot vier weken tot wel 50 uur getransporteerd van Ierland naar controleposten in Frankrijk, waarbij de voorgeschreven behoefte om deze dieren tijdig te voeden ernstig wordt geschonden [1, 2].

Dierenbeschermingsorganisaties L214 en Eyes on Animals hebben herhaaldelijk gerapporteerd over mishandeling tijdens transport van kalfjes vanuit Ierland bij aankomst in controleposten bij Cherbourg [2, 3]. Recent zijn opnieuw beelden gemaakt van grove mishandeling van kalfjes middels stokken, peddels, dranghekken en slagen op het hoofd [4].

1. Is de Commissie van mening dat de mishandeling van dieren tijdens transport of in controleposten, zoals herhaaldelijk waarneembaar bij de controleposten bij Cherbourg, in strijd is met Verordening 1/2005?

2. Gaat de Commissie, gezien de ernstige schendingen van dierenwelzijn bij de controleposten van Cherbourg, spoedig in gesprek met de bevoegde Franse autoriteiten of komt zij zelf in actie om de autorisatie van deze controleposten in te trekken, zoals voorgeschreven in de in artikel 31, lid 2, van Verordening 1/2005 bedoelde procedure [5]?

3. Kan de Commissie aangeven welke andere stappen zij nog voor de herziening van Verordening 1/2005 onderneemt om ervoor te zorgen dat kalfjes die afhankelijk zijn van melk niet over zee en lange afstanden worden getransporteerd?

[1] https://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2022/03/202203024_EXT_Transport-of-unweaned-calves-from-Ireland.pdf

[2] https://www.youtube.com/watch?...

[3] https://www.l214.com/wp-content/uploads/2019/04/Dossier_transport_veaux_nourrissons_L214.pdf

[4] https://vimeo.com/810887324/cf1fc3ab84

[5] Artikel 36, Verordening (EG) nr. 1/2005

Indiendatum: 23 mrt. 2023
Antwoorddatum: 3 mei 2023

Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

3.5.2023

1. De mishandeling van dieren tijdens het vervoer of in controleposten, zoals te zien in de beelden, is niet in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005[1], die gericht zijn op de bescherming van het welzijn van dieren tijdens het vervoer.

2. De Commissie heeft sinds 24 maart 2023 contact met de Franse bevoegde autoriteiten. Toen werd zij formeel op de hoogte gebracht van het feit dat de bevoegde autoriteit de erkenning van een van de controleposten in de regio met onmiddellijke ingang had opgeschort wegens terugkerende onregelmatigheden en het ontbreken van corrigerende maatregelen om aan de eisen voor de bescherming van dieren te voldoen. De Ierse autoriteiten werden er ook van op de hoogte gesteld dat zij geen toestemming meer mochten geven voor journalen van het vervoer van kalveren via die controlepost en in het Traces-systeem[2] werd de status van die controlepost gewijzigd in „geschorst”.

3. Bij de handhaving van de huidige verordening en bij de komende herziening van de EU-wetgeving houdt de Commissie al terdege rekening met de kwestie van het vervoer van ongespeende dieren. De Commissie heeft die kwestie de afgelopen jaren op verschillende manieren aangepakt en heeft informatie uitgewisseld met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die bij die handel betrokken zijn. Voorts bestudeert de Commissie momenteel zorgvuldig beleidsopties om het welzijn van deze categorie dieren te verbeteren, waarbij ze rekening houdt met het wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en met relevante economische en sociale overwegingen.

Interessant voor jou

Vragen over het massaal doden van wolven in Zweden

Lees verder

Vragen over de invoer van niet-menselijke primaten in de EU voor dierproeven en onderzoek naar toxiciteit en de plannen van de Commissie voor de geleidelijke afschaffing daarvan

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer