Vragen over het massaal doden van wolven in Zweden


Indiendatum: 10 mrt. 2023

Volgens de Europese Habitatrichtlijn is het verboden om wolven te doden of hun populaties te verstoren. Van dit verbod mag enkel worden afgeweken bij individuele wolven die herhaaldelijk‘ongewenst’ of ‘gevaarlijk’ gedrag vertonen, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan het streven om wolfpopulaties in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Per 2 januari heeft Zweden een vergunning afgegeven voor het doden van 75 wolven, met als rechtvaardiging de uitzondering onder artikel 16.1c van de Habitatrichtlijn.

Kan de Commissie bevestigen dat de Zweedse vergunning om 75 wolven af te schieten in strijd is met de EU-Habitatrichtlijn, in het bijzonder met de strikte beschermingsverplichting, en dat deze beslissing niet in lijn is met de EU-richtsnoeren inzake de strikte bescherming van diersoorten van communautair belang uit hoofde van de habitatrichtlijn?

De Scandinavische wolvenpopulatie is geclassificeerd als ‘kwetsbaar’. Experts wijzen erop dat de Zweedse wolvenpopulatie ernstig bedreigd wordt door onder meer extreem lage genetische diversiteit en dat groei van de Zweedse wolvenpopulatie nodig is om een gunstige staat van instandhouding te bereiken.

Kan de Commissie bevestigen dat het doden van 75 wolven afbreuk doet aan het streven om wolfpopulaties in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan?

Overweegt de Commissie een inbreukprocedure tegen Zweden voor het doden van wolven in strijd met de EU-Habitatrichtlijn?

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over een verbod van het doden van kuikens van kippen en eenden in het EU-recht

Lees verder

Vragen over structurele misstanden bij de transport van ongespeende kalfjes van Ierland naar de controleposten bij de Franse haven Cherbourg

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer