Vragen over schending van privacy op Facebook


Indiendatum: apr. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Ana Gomes (S&D) , Kate?ina Kone?ná (GUE/NGL) , Eric Andrieu (S&D) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Pavel Poc (S&D) , Milan Zver (PPE) , Georgi Pirinski (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Martina Michels (GUE/NGL) , Virginie Rozière (S&D) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

Volgens een recent rapport van de Europese Toezichthouder dat is opgesteld door de universiteit van Leuven en dat afgelopen februari is gepubliceerd, schendt het Amerikaanse bedrijf Facebook de Europese normen op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens. Uit het rapport blijkt dat het beleid met betrekking tot reclame van derden op het sociale netwerk en de informatie die wordt verkregen op grond van de profielen van de gebruikers, niet voldoet aan de wettelijke vereisten, en dat er evenmin adequate controlemechanismen zijn ingebouwd om te vermijden dat de content die gegenereerd wordt door de leden van Facebook wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

In het rapport wordt dan ook geconcludeerd dat Facebook op „onjuiste wijze” gebruik maakt van de informatie van mobiele apparatuur van zijn gebruikers op basis van de locatiegegevens, bijvoorbeeld zonder om toestemming te vragen aan zijn gebruikers.

Is de Commissie in dit licht van mening dat Facebook zich schuldig zou kunnen maken aan schending van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens?

Original text:

Según un reciente informe del organismo europeo de regulación elaborado por la Universidad de Lovaina y publicado el pasado mes de febrero, la compañía estadounidense Facebook viola las normas europeas relativas a la protección de datos. Del informe se desprende que las políticas referentes a la publicidad de terceros en la red social y a la información que se obtiene de los perfiles de los usuarios no respetan los requisitos legales válidos, ni ofrecen mecanismos de control adecuados para evitar que los contenidos generados por los miembros de Facebook sean empleados con fines comerciales.

Asimismo, el informe considera que Facebook extrae de forma «abusiva» información de los dispositivos móviles de sus usuarios a través de la ubicación, por ejemplo, sin pedir un legítimo permiso a los usuarios.

Ante esta situación, ¿cree la Comisión que Facebook podría estar violando la Directiva 95/46/CE relativa a la política de protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos?

NL

E-006425/2015

Antwoord van mevrouw Jourová

namens de Commissie

(24.7.2015)

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG[1] is de verwerking van persoonsgegevens alleen toegestaan indien de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend of indien een van de in artikel 7 genoemde geldige redenen van toepassing is. Daarbij komen nog andere eisen, zoals het verstrekken van informatie aan de personen van wie gegevens worden verkregen, onder meer over het doel waarvoor hun persoonsgegevens worden verwerkt[2]. Richtlijn 95/46/EG wordt aangevuld door Richtlijn 2002/58/EG (e-privacyrichtlijn) die werd gewijzigd in 2009[3], en met name betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Artikel 5, lid 3, van de e-privacyrichtlijn bepaalt dat voorafgaande toestemming vereist is voor de opslag van informatie of voor het verkrijgen van toegang tot informatie op de mobiele apparatuur van een gebruiker, tenzij een van de twee vrijstellingsgronden van toepassing is. Particuliere ondernemingen die persoonsgegevens verwerken, waaronder Facebook, zijn verplicht deze wettelijke verplichtingen na te leven

Wat gegevensverwerkingsactiviteiten in de Europese Unie betreft, zijn de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG bevoegd om onderzoek te verrichten en maatregelen te treffen naar aanleiding van klachten over inbreuken op de wettelijke verplichtingen zoals die in nationale wetgeving zijn omgezet. Dat doet geen afbreuk aan de rechtsmiddelen voor de nationale rechter en de bevoegdheden van de Europese Commissie als hoedster van de Verdragen.

[1] Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz.31).

[2] Artikel 10 en 11, ibid.

[3] Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming;