Vragen over plezier­jacht op trek­vogels in Malta


Indiendatum: apr. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Op 14 april 2015 opent Malta de jacht op trekvogels. Formeel geeft Malta ruim tienduizend jagers toestemming om elfduizend tortelduiven en vijfduizend kwartels dood te schieten.

1. Is de Commissie het met mij eens dat het overdreven en niet proportioneel is om meer dan tienduizend jagers te licenseren om zestienduizend dieren dood te schieten?

2. De Vogelrichtlijn schrijft voor dat afwijkende maatregelen, zoals de Maltese plezierjacht op trekvogels, niet onverenigbaar mogen zijn met de Richtlijn. De Commissie dient daarop toe te zien en de nodige initiatieven te nemen aan de hand van de inlichtingen waarover zij beschikt. Birdlife Malta rapporteert al jarenlang illegaal afgeschoten beschermde vogelsoorten en significante aantallen niet gemelde dodingen van vogels. Is de Commissie van mening dat afschot van beschermde vogelsoorten en overbejaging ten gevolge van plezierjacht op trekvogels verenigbaar zijn met de doelen uit de Vogelrichtlijn?

3. Om welke redenen is de Commissie van mening dat Malta voldoet aan Artikel 9, lid 1 uit de Vogelrichtlijn, namelijk dat de plezierjacht op trekvogels alleen dan geopend mag worden 'indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat'?

NL

P-005868/2015

Antwoord van de heer Vella namens de Commissie

(18.5.2015)

Er dient aan te worden herinnerd dat de Commissie eerder inbreukprocedures heeft ingeleid tegen de plezierjacht in Malta tijdens de lente. Naar aanleiding daarvan heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2009, in zaak C-76/08 Commissie/Malta, geoordeeld dat de in de periode 2004-2007 toegepaste afwijkingen voor de lentejacht niet voldeden aan de voorschriften van de EU-vogelrichtlijn[1].

In hetzelfde arrest werd echter aangegeven dat aan een essentiële voorwaarde voor de afwijking – de afwezigheid van een andere bevredigende oplossing – werd voldaan, omdat de vogels niet voldoende aanwezig zijn om ze in de herfst te kunnen bejagen. Daarom meende het Hof dat, onder gecontroleerde omstandigheden, een beperkte lentejacht op tortelduiven en kwartels mogelijk zou zijn, gezien de zeer bijzondere omstandigheden in Malta.

De voorwaarden voor een beperkte lentejacht worden uiteengezet in een nationale kaderwet waarin de parameters worden vastgesteld voor het toestaan van een afwijking voor de lentejacht, in overeenstemming met het arrest van het Hof en de Vogelrichtlijn.

De Commissie heeft hard geijverd voor een voortdurende verbetering van de Maltese jachtwetgeving, met inbegrip van de wetgeving in verband met de afwijking voor de lentejacht, en van de structuren voor de handhaving van die wetgeving. Het is in de eerste plaats aan de nationale autoriteiten om erop toe te zien dat de wetgeving wordt uitgevoerd en gehandhaafd.

De Commissie neemt kennis van de recente beslissing van de Maltese regering om een lentejachtseizoen te openen in 2015. Zij begrijpt dat deze beslissing genomen is na een democratische stemming door het Maltese volk in een nationaal referendum, ten gunste van de afwijking.

De Commissie blijft zich inzetten om ervoor te zorgen dat de gevolgen van deze afwijking voor de lentejacht verzoenbaar blijven met de Vogelrichtlijn.

[1] Richtlijn 2009/147/EG, PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25

Word lid

    Word lid Doneer