Vragen over de auto­ri­satie van land­bouwgif glyfosaat


Indiendatum: apr. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De International Agency for Research on Cancer (IARC) publiceerde op 20 maart 2015 een studie die concludeert dat glyfosaat verschillende soorten kanker veroorzaakt bij mensen en dieren. Deze studie is gepubliceerd ruim een jaar nádat het Federal Institute for Risk Assessment (Bfr) namens Duitsland adviseerde om de ADI voor glyfosaat te verhogen van 0,3 naar 0,5 mg/kg/dag.

1) De IARC heeft geen financiële belangen bij het autoriseren van glyfosaat. Erkent de Commissie dat het IARC rapport onafhankelijker is dan het advies van Bfr, dat leden bevat die financiële belangen hebben bij de autorisatie van glyfosaat?

2) Kan de Commissie garanderen dat het IARC rapport wordt meegenomen in het besluit van de Commissie omtrent de autorisatie van glyfosaat, daarbij aangevende op welke manier?

3) Is de Commissie bereid om het gebruik van glyfosaat niet opnieuw te autoriseren, zeker niet in combinatie met een ruimere ADI, en wanneer stelt de Commissie het parlement op de hoogte van haar beslissing over glyfosaat?

NL

E-006407/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

(19.6.2015)

1. De lidstaten beschikken over procedures voor het waarborgen van onafhankelijkheid en transparantie als essentiële elementen in het goedkeuringsproces van werkzame stoffen. Bovendien bestaat het huidige evaluatiesysteem uit verschillende lagen: de rapporterende lidstaat en de mederapporterende lidstaat voeren een eerste evaluatie uit, gevolgd door een collegiale toetsing door de andere lidstaten en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en door een openbare raadpleging. Alle informatie wordt openbaar gemaakt, zodat het publiek toezicht kan houden op het proces. Daarnaast worden alle beslissingen collegiaal genomen, en niet individueel. Deze in de procedure opgenomen elementen dragen bij aan de voortdurende waarborg van de onafhankelijkheid.

2. De Commissie heeft de EFSA verzocht om in het kader van de verlengingsprocedure alle relevante gegevens in aanmerking te nemen, met inbegrip van de recente beoordeling van het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek (IARC). Hiervoor heeft de EFSA gedetailleerde informatie nodig over de grondslag waarop het IARC zijn conclusie heeft gebaseerd. Deze informatie is echter nog niet voorhanden omdat cruciale wetenschappelijke aspecten pas zullen worden verduidelijkt in de definitieve monografie, die tot dusver niet is gepubliceerd.

3. De Commissie zal een ontwerphandeling met betrekking tot een mogelijke verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat voorleggen aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, waarbij rekening zal worden gehouden met de conclusie van de EFSA inzake de collegiale toetsing van de risicobeoordeling van dat bestrijdingsmiddel en met belangrijke eindpunten zoals de aanvaardbare dagelijkse inname. De vaststelling van de verlengingsverordening volgt op de toepasselijke comitéprocedure die is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1107/2009[1] en die onder meer bepaalt dat de informatie inzake ontwerphandelingen en comitéprocedures gelijktijdig met de toezending aan de leden van het comité wordt toegezonden aan het Europees Parlement.

[1] Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

Word lid

    Word lid Doneer