Vragen over regel­gevers en lobbyende fabri­kanten van bestrij­dings­mid­delen treffen elkaar op de kerst­markt


Indiendatum: 14 dec. 2023

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003674/2023/rev.1
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left)

Op 5 december 2023 organiseerde het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) van de Europese Commissie een driedaagse workshop in Braunschweig over de toelating van bestrijdingsmiddelen in bepaalde zones. Voor deze workshop waren commerciële belanghebbenden en vertegenwoordigers van de EU-lidstaten[1] uitgenodigd. Milieu- of consumentenorganisaties behoorden niet tot de genodigden. DG SANTE heeft tijdens de workshop commerciële belanghebbenden een overzicht gegeven van de voordelen, terwijl vertegenwoordigers van het publiek hiervan niet op de hoogte werden gebracht. Bovendien werd deze laatste groep pas twee weken van tevoren uitgenodigd voor de bijeenkomst (tijdens de vergadering van de adviesgroep van DG SANTE van 17 november 2023), terwijl de commerciële partijen al in februari 2023 een uitnodiging had ontvangen.

1. Is de Commissie het ermee eens dat artikel 36, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende pesticiden en artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 178/2002 inzake de algemene levensmiddelenwetgeving voorzien in een onafhankelijke, objectieve en transparante beoordeling als basis voor de besluitvorming, en dat een bijeenkomst met de commerciële partijen achter gesloten deuren in strijd is met deze regels?

2. Waarom heeft DG SANTE geen rekening gehouden met de onder “niet doen” vermelde aanbevelingen van de Europese Ombudsman in zaak SI/7/2016/KR, die als wanbeheer zijn aangemerkt (bv. 3.: “Een bepaalde belangenbehartiger ontmoeten zonder andere groepen dezelfde kans te bieden.” en 6.: “Ontmoetingen buiten kantoortijden en officiële locaties aanvaarden of organiseren”)?

3. Welke resultaten heeft de bijeenkomst in Braunschweig opgeleverd?

[1] Artikel van het platform “Follow the Money”: https://www.ftm.eu/articles/ch....

Indiendatum: 14 dec. 2023
Antwoorddatum: 14 mrt. 2024

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De Commissie deelt het geachte Parlementslid mee dat de workshop getiteld ZAPID (Zonal Authorisation Procedure Improvements and Developments) in Braunschweig (5‑7 december 2023) werd georganiseerd door het Duitse federale bureau voor consumentenbescherming en voedselveiligheid [1] als lokale organisator, waarbij de Commissie de organisatie ondersteunt door de reiskosten van deskundigen uit de lidstaten te dekken. Een organisatiecomité, bestaande uit deskundigen van de lidstaten, heeft de agenda opgesteld.

Sinds mei 2023 heeft het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders regelmatig updates gepubliceerd over de planning van de workshops [2]. Zoals blijkt uit de openbaar toegankelijke agenda [3] was de workshop gericht op het zoeken naar verbeteringen van het regelgevingsproces voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zoals gespecificeerd in Verordening (EG) nr. 1107/2009 [4], waarbij onderwerpen aan bod kwamen zoals het naleven van wettelijke termijnen door de lidstaten en de harmonisatie van processen in bepaalde zones.

Het organisatiecomité besloot alleen de belanghebbenden uit te nodigen die rechtstreeks betrokken zijn bij de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen, aangezien zij de enigen zijn die rechtstreeks vertrouwd zijn met de afzonderlijke stappen. Indien de onderwerpen van de workshop breder waren geweest, zou een andere groep belanghebbenden zijn uitgenodigd, zoals het geval was in eerdere workshops [5], waar naast vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ook niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) waren uitgenodigd.

De Commissie is vastbesloten de aanbevelingen van de Ombudsman waarnaar het geachte Parlementslid verwijst, volledig na te leven.

Er wordt gewerkt aan een verslag over de resultaten van de workshop, dat na afronding zal worden gepubliceerd.

[1] Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheid (BVL).

[2] https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-11/sc_phyto_20230524_ppl_sum.pdf

https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-12/sc_phyto_20230711_ppl_sum.pdf

https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-09/sc_phyto_20231012_ppl_agenda.pdf

[3] https://food.ec.europa.eu/document/download/426a463a-69ab-4090-bf80-81e722924d45_en?filename=pesticides_auth-ppp_workshop_20231205_agenda.pdf

[4] Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

[5] Bijvoorbeeld in mei 2023 (Workshop over de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen – oriënterend onderzoek en actieplan) of in oktober 2022 (Herziening van de EFSA-richtsnoeren over de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op bijen (Apis mellifera, Bombus spp. en solitaire bijen).

Interessant voor jou

Vragen over het omzeilen van EU-sancties: werkt PwC mee?

Lees verder

Vragen over aanvullende maatregelen voor de bescherming van bijzonder kwetsbare en blootgestelde habitats van specifieke diersoorten zoals de zwarte olm

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer