Vragen over aanvul­lende maat­re­gelen voor de bescherming van bijzonder kwetsbare en bloot­ge­stelde habitats van speci­fieke dier­soorten zoals de zwarte olm


Indiendatum: 5 feb. 2024

The Black Olm[i] is an underground aquatic salamander that inhabits the subterranean waters of Bela Krajina, Slovenia. Estimates indicate that the entire population numbers less than a thousand adult individuals. Scientists assess the status of the Black Olm as critical.

Key threats to its survival include all types of pollution in the karst environment (intensive agriculture, industrial and municipal waste and emissions, urbanization, and illegal dumping) within the influential area of underground and subterranean flows, which degrade the habitat's quality and cause its contraction. Among the toxic and hazardous substances posing a particular threat are artificial fertilizers, pesticides and heavy metals.

  • Will the Commission propose additional protective measures for particularly vulnerable areas with high ecological value, such as karst regions, which are habitats for rare animal species like the Black olm?
  • Does the Commission plan to establish more appropriate, lower threshold values for pollutants, especially nitrates, in underground waters that are habitats for critically endangered species such as the Black olm, or for particularly vulnerable and pollution-sensitive ecosystems?
  • As part of biodiversity enhancement and conservation measures, will the Commission formulate additional financial measures to compensate for income loss in affected activities in areas of specific habitats such as karst regions?

Indiendatum: 5 feb. 2024
Antwoorddatum: 4 apr. 2024

Antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie

1. De olm is vermeld in de bijlagen II en IV bij de habitatrichtlijn [1]. De vermelding in bijlage IV verplicht de lidstaten een systeem van strikte bescherming in te stellen in het gehele natuurlijke verspreidingsgebied van de soort. De Sloveense autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze eisen. Dit omvat de verplichting voor de lidstaten om Natura 2000-gebieden (speciale beschermingszones) aan te wijzen en doeltreffend te beschermen om hun meest waardevolle habitats in stand te houden, alsook instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen en instandhoudingsmaatregelen door te voeren. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om alle relevante factoren en bedreigingen in die gebieden aan te pakken.

2. De Sloveense autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van maatregelen om de habitats van de zwarte olm te beschermen tegen verontreiniging. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het vaststellen van drempelwaarden voor relevante verontreinigende stoffen en het doeltreffend aanpakken van verontreiniging aan de bron.

3. Slovenië heeft in zijn strategisch plan in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [2] maatregelen opgenomen die het mogelijk maken inkomensverlies te compenseren voor landbouwers die specifieke landbouwpraktijken toepassen om soorten en habitats te beschermen via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) [3]. De Commissie is niet van plan aanvullende financiële maatregelen in te voeren om inkomensverlies in gebieden met specifieke habitats, zoals karstgebieden, te compenseren.


[1] Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

[2] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en

[3] https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en

Verordening (EU) 2021/2116 en Verordening (EU) 2021/2115.

Interessant voor jou

Vragen over regelgevers en lobbyende fabrikanten van bestrijdingsmiddelen treffen elkaar op de kerstmarkt

Lees verder

Vragen over de reach-beperking op het gebruik van lood bij schieten en vissen in de openlucht

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer