Vragen over POE-tallowamine in glyfosaat


Indiendatum: mrt. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001670/2017
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement

Nicola Caputo (S&D), Claudiu Ciprian T?n?sescu (S&D), Biljana Borzan (S&D), Momchil Nekov (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Lucy Anderson (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Pavel Poc (S&D), Stefan Eck (GUE/NGL), José Inácio Faria (PPE), Emil Radev (PPE), Rolandas Paksas (EFDD), Tibor Szanyi (S&D), Kate?ina Kone?ná (GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Miroslav Poche (S&D), Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Davor Škrlec (Verts/ALE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Frédérique Ries (ALDE), Brando Benifei (S&D), Georgios Epitideios (NI), Bart Staes (Verts/ALE), Bronis Rop? (Verts/ALE) en Elena Gentile (S&D)

Op 29 juni 2016 heeft de Commissie besloten de vergunning voor het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat met nog eens 18 maanden te verlengen, totdat het in Helsinki gevestigde Europees Agentschap voor chemische stoffen met een eigen wetenschappelijke beoordeling van deze stof komt.

De Commissie heeft de goedkeuring van glyfosaat aan een aantal voorwaarden gebonden. Een daarvan was dat de lidstaten erop moeten toezien dat gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten, niet de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten.

Naar de mening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is POE-tallowamine uiterst giftig en een gevaar voor de volksgezondheid.

Kan de Commissie gezien het voorgaande bevestigen dat de verkoop van bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat en POE-tallowamine in alle lidstaten is beëindigd en dat er voor de verkoop van dergelijke hoogst giftige producten geen respijtperiode is toegekend?

Original text

On 29 June 2016, the Commission decided to extend the licence granted to the weedkiller glyphosate for another 18 months, until the Helsinki-based European Chemicals Agency (ECHA) issues its own scientific assessment of the substance.

The Commission set some conditions for the approval of glyphosate. One of them was for the Member States to ensure that plant protection products (PPP) containing glyphosate do not contain the co-formulant POE-tallowamine.

For the European Food Safety Authority (EFSA), the co-formulant POE-tallowamine is extremely toxic and is a danger to public health.

In light of the above, can the Commission confirm that the sale of pesticides based on glyphosate and the co-formulant POE-tallowamine has been terminated in all Member States and that no grace periods have been granted for such highly toxic products?

NL

E-001670/2017

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(18.5.2017)

Op glyfosaat gebaseerde producten die polygeëthoxyleerd tallowamine (POE-tallowamine) bevatten, mogen uit hoofde van Verordening 2016/1313[1] niet worden toegelaten of in de handel worden gebracht op nationaal niveau.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009[2] moeten werkzame stoffen op Europees niveau worden goedgekeurd, terwijl geformuleerde producten op nationaal niveau moeten worden toegelaten. De lidstaten mogen volgens artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 respijtperioden verlenen wanneer vergunningen gewijzigd, ingetrokken of niet verlengd worden. Zij moeten ook de informatie over gewasbeschermingsmiddelen waarvoor toelating is verleend of de toelating is ingetrokken, elektronisch ter beschikking stellen aan het publiek.

Tot op heden hebben 22 lidstaten de Commissie in kennis gesteld van intrekkingen, wijzigingen, voornemens tot intrekking of wijziging en niet-verlengingen met betrekking tot de toelating van op glyfosaat gebaseerde gewasbeschermingsmiddelen die de formuleringshulpstof POE-tallowamine (CAS 61791-26-2) bevatten. 20 van deze 22 lidstaten hebben voor verkoop, distributie, verwijdering, opslag en/of gebruik van bestaande voorraden respijtperioden van een verschillende duur verleend.

[1] Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie van 1 augustus 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (voor de EER relevante tekst); PB L 208 van 2.8.2016, blz. 1.

[2] Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad; PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

Interessant voor jou

Vragen over de mishandeling van galgo's en podenco's in Spanje

Lees verder

Vragen aan de Raad over democratisch gehalte van nieuwe verklaring van Rome

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer