Vragen over de mishan­deling van galgo's en podenco's in Spanje


Indiendatum: feb. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Jaarlijks worden 50.000 galgo's en podenco's in Spanje lichamelijk en geestelijk uitgeput door wrede trainingsmethoden en jachtraces. Vervolgens worden deze jachthonden afgedankt, aan hun lot overgelaten of op gruwelijke wijze gedood.

De Commissie heeft in 2011 over mishandeling van galgo’s gesteld dat zij een onderzoek zou doen naar het welzijn van honden en katten. In het kader van de Europese dierenwelzijnsstrategie zouden daarnaast ‘mogelijke maatregelen voor de bescherming van honden met inachtneming van de in de EU-verdragen neergelegde beginselen van bevoegdheidstoedeling en subsidiariteit kunnen worden overwogen [1].’

In het onderzoek van de Commissie naar het welzijn van honden en katten die betrokken zijn bij commerciële activiteiten is echter geen oplossing geboden om de mishandeling van galgo’s in Europa te stoppen [2].

1) Kan de Commissie aangeven of ze de fok-, jacht- en handelsactiviteiten met galgo’s en podenco's beschouwt als commerciële activiteiten?

2) Zo ja, waarom werden er in de genoemde studie geen specifieke oplossingen voor verbetering van het welzijn van galgo’s aangedragen?

3) Op welke wijze en binnen welke termijn zal de Commissie Spanje aansporen om op te treden tegen mishandeling van galgo’s?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-009212&language=NL

[2] https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf

NL

E-000966

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(22.3.2017)

Zoals de Commissie heeft opgemerkt in haar antwoorden op de schriftelijke vragen E?002848/2016, E-005544/2016, E-006758/2016, E-007387/2016 en E-000163/2017, heeft de Commissie opdracht gegeven tot de studie betreffende het welzijn van honden en katten die betrokken zijn bij handelspraktijken in het kader van de verklaring van de Commissie die gevoegd is bij Verordening (EU) nr. 576/2013[1] tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het grensoverschrijdende verkeer van honden en katten die hun eigenaar vergezellen. De studie is dus niet als zodanig een vervolg op de conclusies van de Raad van 2010 over het welzijn van honden en katten[2] en werd niet verricht in aansluiting op de mishandeling van galgo’s.

Zoals vermeld in de verklaring van de Commissie was de studie bedoeld om de mogelijke risico’s van handelspraktijken voor de gezondheid van mens en dier te identificeren, maar niet om voorstellen in te dienen ter verbetering van het welzijn van honden aangezien die kwestie onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. De studie voorziet daartoe in een nuttige analyse van de situatie van de honden- en kattensector in de gekozen lidstaten inzake fokken, houden en distributie en wijst op de noodzaak van een correcte handhaving van de bestaande nationale en EU-wetgeving.

De Commissie heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om de handhaving van EU-regels inzake het welzijn van dieren tijdens het vervoer te verbeteren, maar zij kan de lidstaten niet bijstaan en evenmin interveniëren in de handhaving van de nationale regels voor dierenwelzijn, zoals die betreffende het fokken en houden van honden.

[1] Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1).

[2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/118076.pdf

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het Europees burgerinitiatief 'Ban Glyphosate'

Lees verder

Vragen over POE-tallowamine in glyfosaat

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer