Vragen over pijn bij doding van vissen


Indiendatum: mrt. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Op Europese visfarms en vissersschepen worden jaarlijks 60-80 miljard vissen onverdoofd en bij vol bewustzijn geslacht, levend ingevroren of gedood door verstikking [1]. Dit veroorzaakt zeer ernstig en langdurig lijden [2]. De Commissie beloofde ten laatste 8 december 2014 te rapporteren over bescherming van vissen tijdens het doden [3]. Kunt u aangeven waarom deze datum niet gehaald is en wanneer het rapport alsnog aan het Parlement wordt verzonden?

1. Kunt u een overzicht geven van nationale regels inzake doding van vissen die door lidstaten zijn aangenomen in afwachting van Europese regelgeving?

2. In hoeverre bent u het met mij eens dat het langdurig en ernstig lijden van miljarden vissen hoge prioriteit verdient, vanwege onverenigbaarheid met artikel 13 van het Verdrag van Lissabon, waarin dieren worden erkend als wezens met bewustzijn en gevoel?

[1] Gebaseerd op 6,3 miljard ton vissen die in EU landen worden gekweekt of door Europese vloot gevangen worden en berekend volgens de methode van Mood & Brooke (http://fishcount.org.uk/published/std/fishcountstudy en http://fishcount.org.uk/published/std/fishcountstudy2)

[2] Het welzijn van vis (2015). Wakker Dier (http://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/rapport-welzijn-van-vis.original.pdf)

[3] Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden van 24 september 2009, artikel 27.

NL

E-003747/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

(23.4.2015)

De Commissie betreurt dat zij het verslag inzake de bescherming van vissen bij het doden niet heeft kunnen opstellen.

Momenteel heeft de Commissie geen overzicht van de nationale wetgevingen inzake de bescherming van vissen, die verder gaan dan het vereiste van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden.

Gekweekte vis valt onder de algemene voorschriften inzake dieren van Richtlijn 98/58/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.

De Commissie blijft zich overeenkomstig artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inzetten voor het welzijn van vissen.

Interessant voor jou

Vragen over luchtvervuiling in Madrid

Lees verder

Vragen over een wetenschappelijk onderzoeksprogramma waarbij met elektronische sleepnetten wordt gevist

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer