Vragen over lucht­ver­vuiling in Madrid


Indiendatum: feb. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Ivan Jakovčić (ALDE), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE), Javier Nart (ALDE), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Eleonora Evi (EFDD) en Marc Tarabella (S&D)

De Europese regelgeving inzake luchtkwaliteit (Richtlijn 2008/50/EG) legt voor NO2 uurgrenswaarden vast die niet meer dan achttien keer per jaar overschreden mogen worden. In 2014 werden in zes meetstations in Madrid de uurgrenswaarden voor NO2 achttien keer of meer overschreden. In januari 2015 alleen al hebben zes meetstations die grenswaarde op jaarbasis overschreden. Daarnaast is een van de belangrijkste vaststellingen in het verslag over de luchtkwaliteit in Madrid dat er troposferische ozon (O3), een gevaarlijke verontreinigende stof, in de statistieken is opgedoken. Acht van de veertien meetstations die deze verontreinigende stof meten, registreerden meer dan 25 overschrijdingen van de wettelijk vastgelegde grenswaarde per acht uur (120 microgram per kubieke meter lucht).

1. Is de Commissie op de hoogte van deze situatie?

2. Is de Commissie bereid om in dit verband maatregelen te nemen?

3. Kan de Commissie aangeven welke gevolgen de herhaalde niet-nakoming van deze richtlijn inhoudt?

Original text:

La normativa europea relativa a la calidad del aire (Directiva 2008/50/CE) establece un valor límite horario de NO2 que no debe superarse más de dieciocho horas al año. En Madrid en 2014 hubo seis estaciones que rebasaron el valor límite horario de NO2 en dieciocho o más ocasiones. Solo en el mes de enero de 2015 son ya seis las estaciones que han superado dicho valor límite horario anual. Paralelamente, uno de los resultados más relevantes del informe sobre la calidad del aire de Madrid hecho en 2014 es que se confirma la irrupción de otro peligroso contaminante, el ozono troposférico (O3). Un total de ocho de las catorce estaciones que miden este contaminante registraron más de veinticinco superaciones del valor límite legal en ocho horas (120 microgramos por metro cúbico de aire).

1. ¿Es consciente la Comisión de esta situación?

2. ¿Piensa tomar la Comisión alguna medida al respecto?

3. ¿Podría indicar la Comisión qué consecuencias puede tener el incumplimiento reiterado de dicha normativa?

NL

E-003379/2015

Antwoord van de heer Vella namens de Commissie

(22.4.2015)

De Commissie heeft het verslag over de luchtkwaliteit in Spanje in 2014 nog niet ontvangen. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de gegevens over de luchtkwaliteit uiterlijk negen maanden na het einde van elk jaar bij de Commissie worden ingediend, d.w.z. uiterlijk eind september 2014 voor het jaar 2013 (artikel 27 van Richtlijn 2008/50/EG[1]) en eind september 2015 voor het jaar 2014.

De Commissie werkt samen met de lidstaten om passende oplossingen[2] te vinden voor hun problemen op het gebied van de luchtkwaliteit door de uitwisseling van beste praktijken[3], het houden van periodieke workshops[4] en het opstellen van richtsnoeren[5]. De Commissie heeft onlangs formeel bij de Spaanse autoriteiten om nadere informatie gevraagd over de maatregelen die zijn genomen om de in Richtlijn 2008/50/EG bedoelde grenswaarden voor NO2 na te leven en is in afwachting van het antwoord van Spanje. Wat de ozonconcentraties betreft zal het bereiken van de milieudoelstellingen van Richtlijn 2008/50/EG worden beoordeeld aan de hand van de officieel ingediende gegevens en, indien van toepassing, de luchtkwaliteitsplannen die zijn uitgevoerd om de streefwaarden te bereiken. Anders dan bij grenswaarden, waaraan volledig en onvoorwaardelijk moet worden voldaan, moeten streefwaarden en andere milieudoelstellingen daar waar dit mogelijk is worden bereikt door het nemen van alle maatregelen die geen buitensporige kosten met zich meebrengen.

[1] PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
[2] Programma "Schone lucht voor Europa"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0918&from=NL
[3] https://luft.umweltbundesamt.at/measures/
[4] https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
[5] http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/index.htm

Interessant voor jou

Vragen over gevaarlijke chemicaliën in bontproducten

Lees verder

Vragen over pijn bij doding van vissen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer