Vragen over opschorten van grens­over­schrij­dende dier­trans­porten in verband met coron­a­maat­re­gelen


Indiendatum: mrt. 2020

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Commissie stelt in haar op 16 maart opgestelde richtlijn voor grensbeheer, dat onbelemmerd vervoer van (essentiële) goederen, waaronder voedselvoorziening zoals dieren, cruciaal is en dat lidstaten de toeleveringsketen hiervan moeten garanderen [1].

Uit berichten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijkt echter dat diertransporten momenteel 12 uur of meer vertraging oplopen door grensrestricties vanwege het coronavirus COVID-19 [2]. Ook kunnen 24-uurs rustplaatsen voor dieren niet overal gebruikt worden. De Nederlandse overheid heeft daarom al beperkingen ingesteld voor diertransporten naar Kroatië, Roemenië, Polen en Bulgarije.

1) Deelt de Commissie de zorg dat de huidige grensrestricties leiden tot langere vervoerstijden van dieren en daarmee tot (extra) schendingen van Verordening 1/2005?

2) Is de Commissie bereid om, in navolging van de beperkingen op diertransporten die door Nederland zijn opgelegd, alle grensoverschrijdende diertransporten tijdelijk op te schorten?

3) Zo niet, welke acties onderneemt de Commissie om ervoor te zorgen dat, zoals vastgesteld in Verordening 1/2005, oponthoud tijdens het vervoer van dieren tot een minimum wordt beperkt, dat speciale regelingen getroffen worden op grensinspectieposten om voorrang te geven aan diertransporten en dat er adequate voorzieningen zijn voor de verzorging van dieren indien transporten toch vertraging oplopen?

[1] https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

[2] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona/grensblokkades-diertransporten-in-europa-in-verband-met-covid19-crisis

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 9 jul. 2020

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De crisis rond COVID-19 heeft de aandacht gevestigd op de uitdaging de gezondheid van EU-burgers te beschermen zonder dat dit leidt tot belemmeringen van het vrije verkeer van personen en verstoringen van de levering van goederen en essentiële diensten in heel Europa. De Commissie is zich ervan bewust dat sommige beperkingen aan de grens het vervoer van dieren hebben vertraagd, waardoor het risico op overtredingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer[1] is toegenomen.

Zoals het geachte Parlementslid al aangeeft, heeft de Commissie richtsnoeren vastgesteld voor grensbeheermaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te verzekeren.

De veevoorziening is zo’n essentiële voorziening. Stillegging van het veevervoer tussen de lidstaten zou ernstige gevolgen hebben voor de voedselvoorziening en in tijden van crisis moet dit worden vermeden. De lidstaten is verzocht prioritaire rijstroken voor het vrachtverkeer aan te wijzen (bijvoorbeeld door middel van “green lanes”). De Commissie heeft ook praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren gegeven om tijdens de pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden. In overeenstemming met deze richtsnoeren moeten de green lanes open zijn voor alle vrachtvoertuigen, welke goederen ze ook vervoeren, waaronder voertuigen voor het vervoer van dieren.

De lidstaten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU-wetgeving. De Commissie heeft met alle lidstaten nauw contact gehad om hen te helpen dagelijks informatie uit te wisselen en mogelijke knelpunten in kaart te brengen. Na de eerste dagen van de crisis in Europa hebben de lidstaten snel maatregelen getroffen om de vertragingen aan de grenzen te beperken. Op dit moment is de Commissie niet op de hoogte van grote problemen met betrekking tot het vervoer van dieren over de weg.

[1] PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1.

Interessant voor jou

Vragen over van fraude beschuldigd Duits laboratorium dat bijdrage levered aan de EU-beoordeling van glyfosaat

Lees verder

Vragen over "Animal Experiments: Regulatory testing"

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer