Vragen over opschorten van grens­over­schrij­dende dier­trans­porten in verband met coron­a­maat­re­gelen


Indiendatum: mrt. 2020

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Commissie stelt in haar op 16 maart opgestelde richtlijn voor grensbeheer, dat onbelemmerd vervoer van (essentiële) goederen, waaronder voedselvoorziening zoals dieren, cruciaal is en dat lidstaten de toeleveringsketen hiervan moeten garanderen [1].

Uit berichten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijkt echter dat diertransporten momenteel 12 uur of meer vertraging oplopen door grensrestricties vanwege het coronavirus COVID-19 [2]. Ook kunnen 24-uurs rustplaatsen voor dieren niet overal gebruikt worden. De Nederlandse overheid heeft daarom al beperkingen ingesteld voor diertransporten naar Kroatië, Roemenië, Polen en Bulgarije.

1) Deelt de Commissie de zorg dat de huidige grensrestricties leiden tot langere vervoerstijden van dieren en daarmee tot (extra) schendingen van Verordening 1/2005?

2) Is de Commissie bereid om, in navolging van de beperkingen op diertransporten die door Nederland zijn opgelegd, alle grensoverschrijdende diertransporten tijdelijk op te schorten?

3) Zo niet, welke acties onderneemt de Commissie om ervoor te zorgen dat, zoals vastgesteld in Verordening 1/2005, oponthoud tijdens het vervoer van dieren tot een minimum wordt beperkt, dat speciale regelingen getroffen worden op grensinspectieposten om voorrang te geven aan diertransporten en dat er adequate voorzieningen zijn voor de verzorging van dieren indien transporten toch vertraging oplopen?

[1] https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

[2] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona/grensblokkades-diertransporten-in-europa-in-verband-met-covid19-crisis