Vragen over onterecht verstrekte vergroe­nings­sub­sidies uit het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid


Indiendatum: 17 jul. 2023

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bestaan verplichtingen voor het verkrijgen van vergroeningssubsidies, zoals de verplichting dat boeren een minimumpercentage land niet-productief moet laten voor landschapselementen, zoals braakliggend land, bomen, hagen, sloten of akkerranden, om leefgebieden te creëren voor dieren en planten en biodiversiteit te verbeteren.

In Nederland blijken verschillende waterschappen, met goedkeuring van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, toe te staan dat sloten die in bezit zijn van het waterschap door boeren meegerekend worden in het percentage niet-productieve land om vergroeningssubsidie te verkrijgen [1].

1) Is volgens de Commissie, naast eigendom van land, (mede)onderhoud van landschapselementen die aan derden toebehoren een voorwaarde om landschapselementen mee te tellen bij het percentage niet-productief land?

2) Deelt de Commissie de mening dat wanneer het percentage niet-productief land met landschapselementen niet toeneemt, de beoogde biodiversiteitsdoelstellingen die hieraan ten grondslag liggen niet of in mindere mate worden bereikt?

3) Is de Commissie bereid om, zelfs als zij vindt dat het aan lidstaten is om hier adequaat invulling aan te geven [2], het gesprek aan te gaan met Nederland over deze kwestie en proactief op te treden, zoals reeds geadviseerd door de Europese Rekenkamer om fraude met publiek geld, zoals landbouwsubsidies, te voorkomen [3]?

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/waterschappen-doen-boeren-sloten-cadeau?share=uq2od9APJ7i1R1mZFZtop2Ucx7ALGhB2crSmzrEGXsDLKimUbvCSVaM%2B0ZghjU8%3D

[2] https://www.ftm.nl/artikelen/waterschappen-doen-boeren-sloten-cadeau?share=uq2od9APJ7i1R1mZFZtop2Ucx7ALGhB2crSmzrEGXsDLKimUbvCSVaM%2B0ZghjU8%3D

[3] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_14/SR_CAP_Fraud_NL.pdf

Indiendatum: 17 jul. 2023
Antwoorddatum: 13 sep. 2023

Antwoord van de heer Wojciechowski
namens de Europese Commissie

In het kader van de norm voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond nr. 8 (GLMC 8[1]), zoals vastgesteld in de verordening strategische GLB-plannen[2], moeten landbouwers een minimumaandeel niet-productieve landbouwgrond bereiken. Het is aan de lidstaten om te beslissen welke landschapselementen landbouwers kunnen gebruiken om aan deze voorwaarde te voldoen. De landbouwer moet over deze elementen beschikken. GLMC 8 bevat geen vereiste inzake het beheer van de te gebruiken landschapselementen.

Een van de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is bij te dragen tot het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, tot de versterking van ecosysteemdiensten en tot de instandhouding van habitats en landschappen. Bij de opstelling van hun strategische GLB-plannen moesten de lidstaten hun specifieke omstandigheden en behoeften analyseren, streefcijfers vaststellen om de GLB-doelstellingen aan de hand van resultaatindicatoren te verwezenlijken en daartoe maatregelen bedenken. De biodiversiteitsdoelstellingen worden aldus door middel van een holistische strategie aangepakt.

De Commissie is altijd bereid om met de lidstaten in gesprek te gaan om, waar nodig, te verduidelijken hoe de GLB-voorschriften moeten worden uitgevoerd. Bovendien bevatten de GLB-voorschriften mechanismen om te voorkomen dat middelen van de Unie worden uitgekeerd als er onregelmatigheden worden ontdekt, ter bescherming van de financiële belangen van de Unie.

[1] https://eur-lex.europa.eu/lega...

[2] Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013.

Interessant voor jou

Vragen over EU-certificaten voor overbrenging binnen de EU die vrijstellingen van de verbodsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad toestaan

Lees verder

Vragen over toezicht op de effectieve handhaving van de regels voor de visserij met bodemtrawls in de Middellandse Zee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer