Vragen over onterecht verstrekte vergroe­nings­sub­sidies uit het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid


Indiendatum: 17 jul. 2023

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bestaan verplichtingen voor het verkrijgen van vergroeningssubsidies, zoals de verplichting dat boeren een minimumpercentage land niet-productief moet laten voor landschapselementen, zoals braakliggend land, bomen, hagen, sloten of akkerranden, om leefgebieden te creëren voor dieren en planten en biodiversiteit te verbeteren.

In Nederland blijken verschillende waterschappen, met goedkeuring van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, toe te staan dat sloten die in bezit zijn van het waterschap door boeren meegerekend worden in het percentage niet-productieve land om vergroeningssubsidie te verkrijgen [1].

1) Is volgens de Commissie, naast eigendom van land, (mede)onderhoud van landschapselementen die aan derden toebehoren een voorwaarde om landschapselementen mee te tellen bij het percentage niet-productief land?

2) Deelt de Commissie de mening dat wanneer het percentage niet-productief land met landschapselementen niet toeneemt, de beoogde biodiversiteitsdoelstellingen die hieraan ten grondslag liggen niet of in mindere mate worden bereikt?

3) Is de Commissie bereid om, zelfs als zij vindt dat het aan lidstaten is om hier adequaat invulling aan te geven [2], het gesprek aan te gaan met Nederland over deze kwestie en proactief op te treden, zoals reeds geadviseerd door de Europese Rekenkamer om fraude met publiek geld, zoals landbouwsubsidies, te voorkomen [3]?

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/waterschappen-doen-boeren-sloten-cadeau?share=uq2od9APJ7i1R1mZFZtop2Ucx7ALGhB2crSmzrEGXsDLKimUbvCSVaM%2B0ZghjU8%3D

[2] https://www.ftm.nl/artikelen/waterschappen-doen-boeren-sloten-cadeau?share=uq2od9APJ7i1R1mZFZtop2Ucx7ALGhB2crSmzrEGXsDLKimUbvCSVaM%2B0ZghjU8%3D

[3] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_14/SR_CAP_Fraud_NL.pdf

Interessant voor jou

Vragen over EU-certificaten voor overbrenging binnen de EU die vrijstellingen van de verbodsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad toestaan

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer