Vragen over toezicht op de effec­tieve hand­having van de regels voor de visserij met bodem­trawls in de Middel­landse Zee


Indiendatum: 19 jul. 2023

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002265/2023/rev.1
aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement
Caroline Roose (Verts/ALE), Pascal Durand (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Jutta Paulus (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ska Keller (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D)

In februari 2023 heeft de Commissie een actieplan gepresenteerd waarin wordt erkend dat de visserij met bodemtrawls in alle beschermde mariene gebieden tegen 2030 moet zijn uitgefaseerd, om de ecosystemen van de zeebodem te beschermen en te herstellen. In bepaalde mariene gebieden wordt de visserij met bodemtrawls reeds door de EU-wetgeving beperkt, bijvoorbeeld in kwetsbare habitats van de Middellandse Zee, op grond van Verordening (EG) nr. 1967/2006[1]. Zoals de Europese Rekenkamer echter heeft benadrukt, is het toezicht op de visserij in de mediterrane lidstaten zwak. Kan de Commissie voor de periode sinds 2015 het volgende aangeven:

1. Het aantal en de timing van de audits en controles door DG MARE, als bedoeld in titel X van Verordening (EG) nr. 1224/2009[2], met betrekking tot de specifieke uitvoering van de beperkingen op de trawlvisserij in beschermde gebieden in het kader van Verordening (EG) nr. 1967/2006 en de toepasselijke aanbevelingen van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM);

2. Welke nalevingsmaatregelen zijn genomen naar aanleiding van de vaststelling door de Commissie van mogelijke tekortkomingen in de doeltreffende uitvoering door de mediterrane lidstaten van de bovengenoemde beperkingen inzake trawlvisserij?

Ondersteuner[3]

[1] Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11).

[2] Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).

[3] Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Rosa D'Amato (Verts/ALE)

Indiendatum: 19 jul. 2023
Antwoorddatum: 6 okt. 2023

Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie

Krachtens titel X van Verordening (EG) nr. 1224/2009[1] verricht de Commissie regelmatig audits en verificaties van de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid door de lidstaten. Die audits en verificaties zijn over het algemeen op risico gebaseerd en op vermoedelijke stelselmatige tekortkomingen gericht.

In 2021-2023 heeft het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE) audits in verband met de uitvoering van het meerjarenplan voor het westelijke deel van de Middellandse Zee[2] verricht, waarin diverse beperkingen op de trawlvisserij zijn opgenomen. De Commissie verwacht dat de daaruit voortvloeiende auditaanbevelingen bij de betrokken lidstaten tot een algehele verbetering van de slagkracht voor het toezicht op trawlbeperkingen leiden, met inbegrip van de beperkingen conform Verordening (EG) nr. 1967/2006[3] of de aanbevelingen van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM).

Aangezien de sinds 2015 door de Commissie uitgevoerde audits en verificaties niet specifiek op de beperkingen op de trawlvisserij overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1967/2006 of de GFCM-aanbevelingen zijn gericht, heeft de Commissie ten aanzien van die beperkingen geen specifieke nalevingsmaatregelen getroffen. Wel zij erop gewezen dat de EU via de GFCM consequent voor een verscherpt toezicht op gebieden met visserijbeperkingen heeft gepleit om mogelijke inbreuken tegen te gaan, onder meer met de deelname van het Europees Bureau voor visserijcontrole.

[1] Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen.

[2] Verordening (EU) 2019/1022 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014.

[3] Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee.

Interessant voor jou

Vragen over onterecht verstrekte vergroeningssubsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Lees verder

Vragen over Oekraïense vluchtelingen die met hun huisdieren de EU binnenkomen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer