Vragen over onbe­ant­woorde vragen over fipro­nil­crisis


Indiendatum: sep. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Onderstaande vragen over de fipronilcrisis die aan de Europese Commissie zijn gesteld tijdens landbouw-, milieu en plenaire vergaderingen, zijn onbeantwoord gebleven.

Er zijn in Europa richtlijnen vastgesteld die het welzijn van dieren moeten beschermen. Bedrijven die legkippen houden moeten op evenwichtige wijze rekening houden met welzijn van dieren [1]. Houders van dieren moeten alle passende maatregelen treffen om welzijn van dieren te verzekeren en te waarborgen, dieren mogen niet onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld en er mag geen onnodig letsel worden toegebracht [2].

Na uitbraak van de fipronilcrisis zijn in Nederland uit kostenbesparing al 2,5 miljoen gezonde kippen vergast.

1) Kan de Commissie aangeven hoeveel kippen in de verschillende lidstaten door de fipronilcrisis zijn gedood?

2) Op welke wijze gaat de Commissie praktijken waarbij onnodig pijn, leed en letsel aan gezonde kippen wordt toegebracht in de toekomst voorkomen?

Fipronil is schadelijk voor bestuivende insecten, maar in de EU toegelaten als insecticide voor de akkerbouw. Toelating van fipronil maakt het gemakkelijker om dit middel aan te wenden voor niet-toegelaten doeleinden in de dierhouderij.

3) Bent u bereid om de toelating van fipronil in te trekken, zodat het gebruik van fipronil geheel uit de Europese landbouw kan worden verbannen?

[1] [1] Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen

[2] [2] Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

NL

E-005733/2017

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(13.11.2017)

1. De maatregelen ten aanzien van bedrijven die zijn geblokkeerd wegens de illegale behandeling met fipronil zijn in verschillende lidstaten nog niet afgesloten. De Commissie beschikt dan ook niet over exacte cijfers over het aantal kippen die zijn gedood ten gevolge van de besmetting met fipronil.

2. Het doden van dieren met het oog op ruiming en daarmee verband houdende activiteiten moet gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad[1].

Tijdens de door de Commissie op 26 september 2017 georganiseerde bijeenkomst van ministers zijn de lidstaten en de Commissie het eens geworden over een reeks maatregelen voor aanscherping van de strijd die de EU voert tegen voedselfraude en illegale activiteiten die de veiligheid van de voedselketen in gevaar brengen[2].

3. Uit de beschikbare informatie blijkt dat het volksgezondheidsrisico in verband met residuen van fipronil in eieren en vlees van legkippen als gevolg van het illegale gebruik van fipronil in legkippenbedrijven zeer gering was en snel onder controle kon worden gebracht. Met ingang van 30 september 2017 is het gebruik van fipronil als insecticide voor zaadbehandeling niet langer toegestaan. Gelet hierop ziet de Commissie op dit moment geen noodzaak om het in de handel brengen van fipronil te verbieden. Fipronil kan dan ook blijven worden gebruikt als diergeneesmiddel en biocide. Het is echter van het grootste belang ervoor te zorgen dat alle nodige maatregelen worden genomen om het illegale gebruik van fipronil te voorkomen en op te sporen.

[1] Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1).

[2] https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_fipronil-incident_conclusions_201709.pdf

Word lid

    Word lid Doneer