Vragen over Oekra­ïense vluch­te­lingen die met hun huis­dieren de EU binnen­komen


Indiendatum: 10 okt. 2023

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002983/2023
aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp
(The Left)

Na het begin van de Russische aanvalsoorlog adviseerde de Commissie de lidstaten ten zeerste om Oekraïense vluchtelingen toe te staan de EU binnen te komen met hun huisdieren onder bijzondere voorwaarden, zoals bepaald in artikel 32 van Verordening nr. 576/2013[1][2].

In de afgelopen maanden hebben meerdere lidstaten de oorspronkelijke toegangsvoorwaarden opnieuw ingevoerd. Alvorens een gezelschapsdier de EU binnen mag, moet het ten minste 30 dagen na de datum van vaccinatie en ten minste drie maanden vóór de datum van binnenkomst een test op rabiësantilichamen hebben ondergaan.

Mensen op de vlucht zijn niet in staat hun vertrek te plannen op een manier die verenigbaar is met deze vereiste. Oekraïense vluchtelingen met huisdieren moeten hun dieren ofwel achterlaten, ofwel in een gevaarlijke omgeving blijven. Het is van cruciaal belang de toegangsvereisten voor vluchtelingen met huisdieren te versoepelen in het belang van de mensenrechten en het dierenwelzijn.

1. Geldt de afwijking van artikel 32 van verordening nr. 576/2013 nog steeds voor Oekraïense vluchtelingen?

2. Heeft de Commissie contact gehad met de lidstaten voordat deze besloten de oorspronkelijke toegangsvoorwaarden opnieuw in te voeren?

3. Zal de Commissie de lidstaten aanraden om de toegangsvoorwaarden voor Oekraïense vluchtelingen opnieuw aan te passen?

[1] Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1).

[2] https://www.euractiv.com/secti....

Indiendatum: 10 okt. 2023
Antwoorddatum: 11 dec. 2023

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De Commissie heeft grondig met de nationale autoriteiten van de lidstaten overlegd over de versoepelingsmaatregelen van het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren van personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Er werd geoordeeld dat aan de voorwaarden was voldaan om de faciliterende maatregelen geleidelijk op gecoördineerde wijze uit te faseren.

De Commissie is zich er echter van bewust dat mensen die Oekraïne plots moeten verlaten nog steeds specifieke verzoeken indienen. De Commissie is ervan overtuigd dat de afwijking waarin artikel 32 van Verordening (EU) nr. 576/2013[1] voorziet, geschikt is om het hoofd te bieden aan dergelijke uitzonderlijke omstandigheden en de lidstaten de mogelijkheid biedt om per geval passende maatregelen te nemen.

De Commissie volgt de ontwikkeling van de situatie in Oekraïne op de voet en staat klaar om passende maatregelen te nemen ter ondersteuning van het Oekraïense volk waar de omstandigheden dat vereisen.

(Gezelschaps)dieren vallen niet onder de richtlijn tijdelijke bescherming[2]. In Besluit 2022/382[3] is bepaald op welke personen de tijdelijke bescherming van toepassing is.

[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj?locale=nl

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055&qid=1648223587338

[3] Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan.

Interessant voor jou

Vragen over toezicht op de effectieve handhaving van de regels voor de visserij met bodemtrawls in de Middellandse Zee

Lees verder

Vragen over de publicatie van het EU-wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen voor het einde van het jaar

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer