Vragen over de publi­catie van het EU-wetge­vings­kader voor duurzame voed­sel­sys­temen voor het einde van het jaar


Indiendatum: 11 okt. 2023

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003013/2023
aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement
Sarah Wiener (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Pierre Larrouturou (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE)

Het voorstel voor een wetgevingskader inzake duurzame voedselsystemen, waarvan de publicatie oorspronkelijk gepland stond voor september 2023, is een cruciaal onderdeel van de Green Deal en een van de belangrijkste acties daarvan, “de van boer tot bord”-strategie, en is bedoeld om voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. Dit wetgevingskader zal naar verwachting een belangrijk beleidskader zijn om de verwezenlijking van de klimaat- en gezondheidsdoelstellingen van de EU te helpen bevorderen.

160 organisaties en wetenschappers wezen erop dat “de kosten van niets doen bij biodiversiteitsverlies, extreme weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende schade aan de landbouwproductiviteit, in combinatie met de toename van niet-overdraagbare ziekten als gevolg van ongezonde eetpatronen, niet in geld kunnen worden uitgedrukt[1]”.

Kan de Commissie bevestigen dat zij voor het einde van het jaar een ambitieus voorstel zal indienen voor een EU-wetgevingskader inzake duurzame voedselsystemen?

[1] https://foodpolicycoalition.eu...

Indiendatum: 11 okt. 2023
Antwoorddatum: 11 dec. 2023

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De Europese Green Deal is ontstaan uit de noodzaak om onze planeet te beschermen, en de Commissie is en zal zeer ambitieus blijven wat betreft de doelstellingen ervan. De klimaat-, milieu- en gezondheidsdoelstellingen van de EU kunnen niet worden aangepakt zonder aandacht voor het voedselsysteem van de EU.

Het wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen zal erop gericht zijn de noodzakelijke transitie van het voedselsysteem van de EU mogelijk te maken en te versnellen. Het voorstel wordt momenteel voorbereid, waarbij de nadruk ligt op de bijbehorende effectbeoordeling. De Commissie zal ook optimaal gebruikmaken van de strategische dialoog over landbouw om ervoor te zorgen dat de stem van onze belanghebbenden wordt gehoord als het gaat om voedselsystemen als zodanig.