Vragen over nulto­le­rantie met betrekking tot kinder­arbeid in de EU-handel


Indiendatum: 17 mrt. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001114/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Ignazio
Corrao (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Helmut Geuking (PPE), Salima Yenbou (Renew), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Laura Ferrara (NI), Monika Vana (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Caterina Chinnici (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Emmanuel Maurel (The Left), Tanja Fajon (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Isabel Carvalhais (S&D), Bettina Vollath (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Michal Šimečka (Renew), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Mónica Silvana González (S&D), Thijs Reuten (S&D), Maria Arena (S&D), Javier Nart (Renew), Dennis Radtke (PPE), Jens Gieseke (PPE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Agnes Jongerius (S&D), Udo Bullmann (S&D), Andreas Schwab (PPE), Evelyn Regner (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Sylvie Guillaume (S&D)

Sinds de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 zijn alle lidstaten, en de EU als zodanig, verplicht kinderen te beschermen in hun bevoorradingsketens.

Het is 73 jaar geleden dat de verklaring werd ondertekend en 32 jaar geleden dat het verdrag werd geratificeerd, en 2021 was het Internationaal Jaar voor de uitbanning van kinderarbeid, maar de kinderarbeid is toegenomen en de EU is nog altijd de voornaamste financiële begunstigde van ellende en kinderarbeid in de plattelandsgemeenschappen die koffie, kakao en veel andere landbouwproducten produceren.

Dit is toe te schrijven aan op uitbuiting gebaseerde bedrijfsmodellen, niet-eerbiediging van de rechtsstaat, niet-doeltreffende ontwikkelingshulp, en ‘certificeringen’ die de consument zand in de ogen strooien.

Er is sprake van een humanitaire crisis in veel plattelandsgemeenschappen die de EU bevoorraden(1).

Voorzitter Von der Leyen heeft zich gecommitteerd aan nultoleratie met betrekking tot kinderarbeid in de EU-handel, maar haar beleid op dit gebied blijft een lege huls en heeft niet verhinderd dat bedrijven hun winsten blijven vergroten door kinderen in hun productieprocessen in te zetten om de kosten te reduceren.

Wanneer gaat de Commissie alle ter beschikking staande wettelijke middelen inzetten om een eind te maken aan kinderarbeid in de EU-handel?

(1)https://www.reuters.com/market...


Original text

Since signing the 1948 Universal Declaration of Human Rights and ratifying the 1989 Convention on the Rights of the Child, all Member States, and the EU itself, have had a legal obligation to protect children in their supply chains.

It has been 73 years since the declaration was signed and 32 years since the convention was ratified, and 2021 was the International Year for the Elimination of Child Labour, yet child labour has increased and the EU is still the main financial beneficiary of misery and child labour in rural communities that produce coffee, cocoa and many other agricultural products.

This is due to exploitative business models, disregard for the rule of law, ineffective development aid and ‘certifications’ that deceive consumers.

There is a humanitarian crisis in many rural communities that supply the EU(1).

President von der Leyen has committed to zero tolerance of child labour in EU trade but her zero tolerance policy has not materialised and has not stopped corporations continuing to increase their profits by using child labour to reduce costs.

When will the Commission use all legal means available to eliminate child labour in EU trade?

Indiendatum: 17 mrt. 2022
Antwoorddatum: 1 jul. 2022

Antwoord van de heer Schmit
namens de Europese Commissie

Zoals de geachte Parlementsleden zich herinneren, heeft de voorzitter van de Commissie zich in haar politieke beleidslijnen verbonden tot nultolerantie ten aanzien van kinderarbeid in de EU-handel.

Om kinderarbeid wereldwijd uit te bannen tegen 2025[1], maakt de EU voortgang via politieke dialoog en beleidsmaatregelen op het gebied van mensenrechten, sociaal beleid, humanitaire zaken en handel. Sinds het begin van het mandaat van deze Commissie zijn beslissende stappen gezet.

De EU-strategie voor de rechten van het kind[2] verbindt zich ertoe de toeleveringsketens van EU-bedrijven vrij te maken van kinderarbeid. Op grond van een voorstel voor een richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid[3] zullen bedrijven hun negatieve effecten op de mensenrechten — met inbegrip van kinderarbeid — moeten identificeren, voorkomen en beperken.

De EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel[4] voorziet in specifieke maatregelen ter bestrijding van kinderhandel. Ze bouwt voort op de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel[5], waarin mensenhandel strafbaar wordt gesteld en kinderen als bijzonder kwetsbare personen worden beschouwd.

Zoals aangekondigd door de voorzitter van de Commissie in haar toespraak over de Staat van de Unie in 2021, werkt de Commissie aan een wetgevingsinstrument om te verbieden dat producten van dwangarbeid, waaronder gedwongen kinderarbeid, in de EU in de handel worden gebracht[6].

In vrijhandelsovereenkomsten van de EU en in het kader van het stelsel van algemene preferenties (SAP) van de EU verbinden de EU en haar partners zich ertoe de twee fundamentele IAO-verdragen inzake kinderarbeid te ratificeren en daadwerkelijk uit te voeren, met inbegrip van een doeltreffende arbeidsinspectie[7]. In het voorstel voor een nieuwe SAP-verordening wordt de uitvoer van producten van internationaal verboden kinderarbeid toegevoegd als grond voor intrekking van preferenties[8].

Voorts pakt de EU de onderliggende oorzaken van kinderarbeid ook aan door gerichte ontwikkelingssamenwerking[9] en geografische en thematische[10] programma’s.

[1] https://www.unodc.org/roseap/e...

[2] https://ec.europa.eu/info/poli...

[3] https://ec.europa.eu/commissio...

[4] https://eur-lex.europa.eu/lega...

[5] Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011).

[6] https://ec.europa.eu/commissio...

[7] https://ec.europa.eu/trade/pol... en https://ec.europa.eu/trade/pol...

[8] Artikel 19, lid 1, punt b), van het wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie COM(2021) 579 en de bijbehorende overweging 25.

[9] CLEAR Cotton ( https://www.ilo.org/ipec/proje... ), Sustainable Cocoa ( https://ec.europa.eu/internati... ) en de onlangs goedgekeurde maatregelen ten bedrage van 10 miljoen euro met betrekking tot waardeketens met veel kinderarbeid (Ending Child Labour in Global Value Chains — Annex 2 https://ec.europa.eu/transpare...(2021)9350&lang=en )

[10] Thematisch programma „Mensenrechten en democratie” — https://ec.europa.eu/internati...

Interessant voor jou

Vragen over het verband tussen gestrande beschermde walvisachtigen voor de kust van Corfu en gelijktijdige aardolie-exploratie

Lees verder

Vragen over het gevaar van verdachte hormoonontregelende chemische stoffen in parfums

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer