Vragen over nulto­le­rantie met betrekking tot kinder­arbeid in de EU-handel


Indiendatum: 17 mrt. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001114/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Ignazio
Corrao (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Helmut Geuking (PPE), Salima Yenbou (Renew), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Laura Ferrara (NI), Monika Vana (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Caterina Chinnici (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Emmanuel Maurel (The Left), Tanja Fajon (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Isabel Carvalhais (S&D), Bettina Vollath (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Michal Šimečka (Renew), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Mónica Silvana González (S&D), Thijs Reuten (S&D), Maria Arena (S&D), Javier Nart (Renew), Dennis Radtke (PPE), Jens Gieseke (PPE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Agnes Jongerius (S&D), Udo Bullmann (S&D), Andreas Schwab (PPE), Evelyn Regner (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Sylvie Guillaume (S&D)

Sinds de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 zijn alle lidstaten, en de EU als zodanig, verplicht kinderen te beschermen in hun bevoorradingsketens.

Het is 73 jaar geleden dat de verklaring werd ondertekend en 32 jaar geleden dat het verdrag werd geratificeerd, en 2021 was het Internationaal Jaar voor de uitbanning van kinderarbeid, maar de kinderarbeid is toegenomen en de EU is nog altijd de voornaamste financiële begunstigde van ellende en kinderarbeid in de plattelandsgemeenschappen die koffie, kakao en veel andere landbouwproducten produceren.

Dit is toe te schrijven aan op uitbuiting gebaseerde bedrijfsmodellen, niet-eerbiediging van de rechtsstaat, niet-doeltreffende ontwikkelingshulp, en ‘certificeringen’ die de consument zand in de ogen strooien.

Er is sprake van een humanitaire crisis in veel plattelandsgemeenschappen die de EU bevoorraden(1).

Voorzitter Von der Leyen heeft zich gecommitteerd aan nultoleratie met betrekking tot kinderarbeid in de EU-handel, maar haar beleid op dit gebied blijft een lege huls en heeft niet verhinderd dat bedrijven hun winsten blijven vergroten door kinderen in hun productieprocessen in te zetten om de kosten te reduceren.

Wanneer gaat de Commissie alle ter beschikking staande wettelijke middelen inzetten om een eind te maken aan kinderarbeid in de EU-handel?

(1)https://www.reuters.com/market...


Original text

Since signing the 1948 Universal Declaration of Human Rights and ratifying the 1989 Convention on the Rights of the Child, all Member States, and the EU itself, have had a legal obligation to protect children in their supply chains.

It has been 73 years since the declaration was signed and 32 years since the convention was ratified, and 2021 was the International Year for the Elimination of Child Labour, yet child labour has increased and the EU is still the main financial beneficiary of misery and child labour in rural communities that produce coffee, cocoa and many other agricultural products.

This is due to exploitative business models, disregard for the rule of law, ineffective development aid and ‘certifications’ that deceive consumers.

There is a humanitarian crisis in many rural communities that supply the EU(1).

President von der Leyen has committed to zero tolerance of child labour in EU trade but her zero tolerance policy has not materialised and has not stopped corporations continuing to increase their profits by using child labour to reduce costs.

When will the Commission use all legal means available to eliminate child labour in EU trade?