Vragen over het verband tussen gestrande beschermde walvis­ach­tigen voor de kust van Corfu en gelijk­tijdige aardolie-explo­ratie


Indiendatum: 8 mrt. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000933/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left)


Op 20 februari 2022 zijn op Corfu, Griekenland, op 27 km van elkaar verwijderd, twee aangespoelde spitssnuitdolfijnen van Cuvier op het strand aangetroffen. Dit voorval viel qua tijd en locatie samen met seismische activiteiten van het onderzoekingsvaartuig “SW Cook”. Deze activiteiten vonden plaats in een habitat die is aangemerkt als belangrijk gebied voor zeezoogdieren (Important Marine Mammal Area, IMMA) voor spitssnuitdolfijnen van Cuvier en potvissen.

Een dag later werd een derde gestrande spitssnuitdolfijn in de regio teruggevonden. Ondanks de bezorgdheid die voorafgaand aan de seismische activiteiten door wetenschappers en ngo’s is geuit, blijkt uit verslagen dat de Griekse autoriteiten hun toestemming hebben verleend zonder een behoorlijke milieueffectbeoordeling te verrichten overeenkomstig Richtlijn 2014/52/EU en zonder te voldoen aan de verbintenissen van het land om de spitssnuitdolfijnen van Cuvier te beschermen. De populatie van de Middellandse Zee is opgenomen in aanhangsel I bij het Verdrag van Bonn (CMS) en wordt strikt beschermd uit hoofde van de Accobams-overeenkomst.

In het licht van het bovenstaande:

1. Is de Commissie op de hoogte van eventuele maatregelen die de Griekse autoriteiten hebben genomen ter bescherming van deze beschermde soort voordat zij hun toestemming gaven voor deze seismische onderzoeken?

2. Hoe is de Commissie van plan in contact te treden met de Griekse autoriteiten om ervoor te zorgen dat bij de verlening van vergunningen voor seismische activiteiten wordt voldaan aan de EU-wetgeving inzake natuurbehoud?

Indiendatum: 8 mrt. 2022
Antwoorddatum: 21 apr. 2022

Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-000933/2022

Alle soorten walvisachtigen zijn strikt beschermd op grond van de habitatrichtlijn(1). De lidstaten moeten een systeem van strikte bescherming van deze soorten in hun gehele natuurlijke verspreidingsgebied invoeren, waarbij elke vorm van opzettelijk vangen of doden en het opzettelijk verstoren van deze dieren, alsmede de beschadiging of vernieling van voortplantings‐ of rustplaatsen, verboden is. Krachtens de milieueffectbeoordelingsrichtlijn(2) moeten de lidstaten in hun milieueffectbeoordelings‐ en screeningprocedures voor projecten (in de zin van deze richtlijn, d.w.z. de uitvoering van werken) in het mariene milieu onder meer rekening houden met de gebruikte technologie, zoals seismische onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van actieve sonars. Daarnaast moeten de lidstaten in hun mariene strategieën uit hoofde van de kaderrichtlijn mariene strategie(3) rekening houden met het effect van seismische onderzoeken op het mariene milieu.

Onverminderd de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen, is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Griekse autoriteiten om de naleving van bovenstaande bepalingen in het kader van de goedkeuring van seismische onderzoeken te waarborgen. De Commissie is niet op de hoogte van specifieke maatregelen die de Griekse autoriteiten hebben genomen om de spitssnuitdolfijnen van Cuvier te beschermen alvorens seismische onderzoeken door het onderzoeksvaartuig SW Cook toe te staan. De Commissie zal contact opnemen met de Griekse bevoegde autoriteiten om na te gaan of aan de eisen van de habitatrichtlijn is voldaan.

(1)Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
(2)Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van 28.1.2011, blz. 1), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU (PB L 124 van 25.4.2014).
(3)Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19).

Interessant voor jou

Vragen over hulp aan achtergebleven dieren in Oekraïne

Lees verder

Vragen over nultolerantie met betrekking tot kinderarbeid in de EU-handel

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer