Vragen over het gevaar van verdachte hormoon­ont­re­ge­lende chemische stoffen in parfums


Indiendatum: 19 apr. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001490/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left)

Parfums zijn persoonlijke verzorgingsproducten die in Europa op grote schaal worden gebruikt. Uit een recente studie van Tegengif, Kom op tegen Kanker en Kemi(1) blijkt dat in 18 van de 20 onderzochte parfums een of meer verdachte hormoonontregelende chemische stoffen (EDC’s) voorkomen. In deze parfums werden ook meerdere allergenen, een reproductietoxische stof en voor het milieu schadelijke chemische stoffen aangetroffen, hoewel geen ervan op het etiket stond vermeld.

Veel chemische stoffen die nu in de EU worden gebruikt, zijn nooit naar behoren getest op hormoonontregelende eigenschappen. Daarnaast wordt bij de huidige beoordeling van stoffen geen rekening gehouden met het gecombineerde effect van stoffen en wordt niet gekeken naar de effecten van langdurige blootstelling, zoals ook wordt onderkend in de chemicaliënstrategie. In de strategie worden de uitbreiding van de generieke benadering van risicobeheer en bepalingen om rekening te houden met de combinatie-effecten, waaronder in cosmetica, aangekondigd.

1. Welke vooruitgang is tot nu toe geboekt op deze terreinen en wanneer gaat dit resulteren in een daadwerkelijk verbod op EDC’s en toxische cocktails in consumentenproducten, zoals parfums?

2. Wat gaat de Commissie doen ter vergroting van de transparantie met betrekking tot geuringrediënten en om burgers en kwetsbare groepen te informeren over EDC’s en hoe zij hun blootstelling daaraan kunnen verminderen?

(1)https://www.allesoverkanker.be...

Indiendatum: 19 apr. 2022
Antwoorddatum: 13 jun. 2022

Antwoord van de heer Breton
namens de Europese Commissie

Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten („de verordening cosmetische producten”)[1] waarborgt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en de werking van de interne markt voor cosmetische producten. In de verordening is een stelsel van beperkingen en een verbod op het gebruik van bepaalde stoffen in cosmetische producten vastgesteld. De problemen met betrekking tot hormoonontregelende stoffen worden aangepakt via de risicobeoordeling van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid. In het verslag van de Commissie van 2018 over hormoonontregelende stoffen[2] werd geconcludeerd dat de verordening cosmetische producten voorziet in passende instrumenten om het gebruik van stoffen die een potentieel risico voor de menselijke gezondheid inhouden, te reguleren. Daarnaast is de Commissie bezig met het reguleren van aanvullende allergene geurstoffen, alsook hormoonontregelende stoffen.

Toch wordt in de strategie voor duurzame chemische stoffen[3] erkend dat de verordening cosmetische producten gericht moet worden herzien. De Commissie heeft een aanvangseffectbeoordeling[4] gepubliceerd waarin de problemen worden uiteengezet die zij wil aanpakken om de doelstellingen van de verordening cosmetische producten te verwezenlijken. Deze beoordeling omvat het verbod op hormoonontregelende stoffen die onveilig zijn voor gebruik in cosmetische producten, de toepassing van een mengselbeoordelingsfactor om rekening te houden met de cocktaileffecten, en de invoering van digitale etikettering om de transparantie te vergroten en de informatieverstrekking aan consumenten te verbeteren. De Commissie is voornemens uiterlijk eind 2022 een wetgevingsvoorstel in te dienen bij het Parlement en de Raad.

[1] PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

[2] http://ec.europa.eu/transparen.... PDF

[3] https://eur-lex.europa.eu/lega...

[4] https://ec.europa.eu/info/law/...

Interessant voor jou

Vragen over nultolerantie met betrekking tot kinderarbeid in de EU-handel

Lees verder

Vragen over de oorlog in Oekraïne en voedselzekerheid: maatregelen van de Commissie om een dringende overgang naar plantaardige eiwitten aan te moedigen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer