Vragen over het gevaar van verdachte hormoon­ont­re­ge­lende chemische stoffen in parfums


Indiendatum: 19 apr. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001490/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left)

Parfums zijn persoonlijke verzorgingsproducten die in Europa op grote schaal worden gebruikt. Uit een recente studie van Tegengif, Kom op tegen Kanker en Kemi(1) blijkt dat in 18 van de 20 onderzochte parfums een of meer verdachte hormoonontregelende chemische stoffen (EDC’s) voorkomen. In deze parfums werden ook meerdere allergenen, een reproductietoxische stof en voor het milieu schadelijke chemische stoffen aangetroffen, hoewel geen ervan op het etiket stond vermeld.

Veel chemische stoffen die nu in de EU worden gebruikt, zijn nooit naar behoren getest op hormoonontregelende eigenschappen. Daarnaast wordt bij de huidige beoordeling van stoffen geen rekening gehouden met het gecombineerde effect van stoffen en wordt niet gekeken naar de effecten van langdurige blootstelling, zoals ook wordt onderkend in de chemicaliënstrategie. In de strategie worden de uitbreiding van de generieke benadering van risicobeheer en bepalingen om rekening te houden met de combinatie-effecten, waaronder in cosmetica, aangekondigd.

1. Welke vooruitgang is tot nu toe geboekt op deze terreinen en wanneer gaat dit resulteren in een daadwerkelijk verbod op EDC’s en toxische cocktails in consumentenproducten, zoals parfums?

2. Wat gaat de Commissie doen ter vergroting van de transparantie met betrekking tot geuringrediënten en om burgers en kwetsbare groepen te informeren over EDC’s en hoe zij hun blootstelling daaraan kunnen verminderen?

(1)https://www.allesoverkanker.be...