Vragen over nieuwe uitbraak van vogel­griep in Europa


Indiendatum: nov. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Er heeft een nieuwe uitbraak plaatsgevonden van een dierziekte ten gevolge van de bioindustrie, in dit geval de uitbraak van vogelgriep H5N8 in Hekendorp (Nederland), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Naast de ramp waarbij minstens 150.000 dieren middels vergassing geruimd zullen worden, brengt deze nieuwe uitbraak ook risico's met zich mee voor pluimveehouders en omwonenden. Kan de Commissie garanderen zoveel mogelijk rekening te houden met het dierenwelzijn bij het bestrijden van deze nieuwe bio-industrie-crisis en het parlement zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de te nemen maatregelen?

1. Kan de Commissie gemotiveerd aangeven of ze bereid is om handel en transport van pluimvee en pluimveeproducten tijdelijk stil te leggen in Europa ter voorkoming van verdere verspreiding van de vogelgriep?

2. Erkent de Commissie dat diertransporten en intensieve veehouderij belangrijke oorzaken zijn van de uitbraak van dierziekten en in hoeverre is de Commissie bereid om deze oorzaken structureel weg te nemen?

3. In hoeverre is het structurele verschijnsel van uitbraken van vogelgriep en andere gevaarlijke dierziekten in de ogen van de Commissie aanleiding voor een omslag van intensieve bio-industrie naar kleinschalige, biologisch-dynamische, regionale productie en welke acties gaat de Commissie nemen om deze omslag te bewerkstelligen?

Indiendatum: nov. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

NL

P-009415/2014

Antwoord namens de Commissie

(15.12.2014)

De EU-wetgeving stelt bepalingen vast ter bescherming van het dierenwelzijn wanneer ziektebestrijdingsmaatregelen gelden, met inbegrip van bepalingen voor het ruimen van dieren in geval van doding met het oog op ziektebestrijding. De lidstaten zijn primair verantwoordelijk voor het toepassen van deze voorschriften. De lidstaten moeten bij de Commissie een verslag indienen over de in het voorgaande jaar uitgevoerde ruimingsoperaties en dat verslag openbaar maken via internet.

De Commissie heeft reeds drie besluiten vastgesteld in verband met de uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze besluiten zijn in overeenstemming met het internationaal erkende beginsel van zonering. Dit beginsel beperkt geografisch het toepassingsgebied van de ziektebestrijdingsmaatregelen en de verplaatsingsbeperkingen voor dieren en dierlijke producten tot de door de ziekte getroffen gebieden. Een in de gehele EU geldend handelsverbod zou niet in verhouding staan tot de huidige ziektesituatie.

In het algemeen kan een hoge dichtheid van landbouwbedrijven, maar ook het houden van dieren in de open lucht bijkomende risico's vormen voor de preventie en bestrijding van dierziekten. De EU beschikt over wetgeving om te voorkomen dat dierziekten worden overgedragen via verplaatsingen van dieren. Al deze kwesties zijn door de Commissie onderzocht vóór de vaststelling in 2013 van een voorstel voor een nieuwe verordening inzake diergezondheid, met het oog op het verbeteren van de diergezondheid in de EU. Het voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie is niet van mening dat de omslag van intensieve bio-industrie naar kleinschalige biologische landbouw uitbraken van vogelgriep noodzakelijkerwijs beter zou voorkomen.

Word lid

    Word lid Doneer