Vragen over de verkoop van insec­ten­vlees


Indiendatum: okt. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Belgische firma Damhert Nutrition levert schnitzels, nuggets en groenteburgers die voor 14% bestaan uit vermalen insecten (buffalowormen) aan supermarkten. De producten worden gepresenteerd als "vleesvervanger" (1) en liggen tussen de vegetarische producten in het schap. Dit leidt tot verwarring onder consumenten (2). Bovendien is de EFSA nog niet in staat een assessment te geven van de risico´s van productie en consumptie van insecten voor de volksgezondheid, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Wat is het oordeel van de Commissie over het op de markt brengen van insectenvlees in de EU?

1. In hoeverre deelt de Commissie mijn mening dat het misleidend is voor consumenten als producten die insectenvlees bevatten als "groenteburger" of "vleesvervanger" worden verkocht, zeker als ze zonder duidelijke vermelding op het etiket tussen de vegetarische producten worden gepresenteerd?

2. Kan de Commissie gemotiveerd aangeven of de productie- en consumptierisico´s van insectenvlees op het gebied van voedselveiligheid, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn voldoende in kaart zijn gebracht voor toelating op de EU-markt?

3. In hoeverre deelt de Commissie mijn opvatting dat het eten van insectenvlees geen onderdeel uitmaakt van de voor het klimaat, volksgezondheid en dierenwelzijn hoognodige transitie van dierlijke naar plantaardige voeding?

[1] http://www.damhert.be/producten/Insecta
[2] http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/belga_20141027_insecten-niet-vegetarisch

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

NL

E-008560/2014

Antwoord namens de Commissie

(23.12.2014)

Volgens het toepasselijke Unierecht[1] zijn exploitanten van levensmiddelenbedrijven verantwoordelijk voor het in de handel brengen van veilig voedsel. De verantwoordelijkheid voor de handhaving ligt bij de lidstaten. De Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid verzocht om een voorlopig wetenschappelijk advies over de veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit de productie en consumptie van insecten als levensmiddel en diervoeding[2]. Insecten zijn nieuwe voedingsmiddelen, tenzij zij vóór 15 mei 1997 in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt. Levensmiddelen die zijn geïsoleerd uit insecten (bv. eiwitten) zijn nieuwe voedingsmiddelen en vereisen een vergunning wanneer geen significant verbruik is vastgesteld. In de huidige verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen[3] is er een juridische onzekerheid over de vraag of hele insecten onder het toepassingsgebied van de verordening vallen. Daarom staat een aantal lidstaten het in de handel brengen van hele insecten toe. Deze onzekerheid zal met de nieuwe verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen[4], die duidelijk betrekking heeft op zowel hele insecten als uit insecten geïsoleerde levensmiddelen, verdwijnen, tenzij aanzienlijk verbruik kan worden vastgesteld.

De etikettering en presentatie van deze producten moeten in overeenstemming zijn met het relevante Unierecht[5]. Voedselinformatie moet nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen zijn. De etikettering mag niet misleidend zijn ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel en met name van de aard, identiteit, samenstelling en wijze van vervaardiging. De vragen in punt 1 moeten van geval tot geval worden beoordeeld, rekening houdend met de algemene inhoud en presentatie van de voedselinformatie. De verantwoordelijkheid voor de handhaving en de toepassing van het Unierecht ligt bij de lidstaten, rekening houdend met de verschillen in de perceptie van consumenten.

De Commissie heeft geen mening over punt 3.

[1] Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

[2] EFSA-Q-2014-00578.

[3] Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1).

[4] COM(2013) 894 definitief.

[5] Richtlijn 2000/13/EG, die per 13 december 2014 zal worden vervangen door Verordening (EU) nr. 1169/2011.

Interessant voor jou

Vragen over chemisch wapen als landbouwgif

Lees verder

Vragen over nieuwe uitbraak van vogelgriep in Europa

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer