Vragen over met glyfosaat veront­reinigd Duits bier


Indiendatum: feb. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Stefan Eck (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Klaus Buchner (Verts/ALE)

Het Milieu-instituut München (Umweltinstitut München e. V.) heeft op 25 februari 2016 een studie gepubliceerd over de verontreiniging van Duits bier met het gewasbestrijdingsmiddel glyfosaat [1]. Uit de testresultaten blijkt dat de residuniveaus van glyfosaat in de verschillende bieren uiteenlopen van 0,46 tot 29,74 microgram glyfosaat per liter bier. Dit is uitermate verontrustend aangezien het huidige maximale residuniveau van glyfosaat in drinkwater 0,1 microgram per liter bedraagt, maar maximale residuniveaus van glyfosaat in bier in de EU-wetgeving helemaal ontbreken.

1) Waarom heeft de Commissie geen maximale residuniveaus van glyfosaat in bier vastgesteld, gezien de gezondheidsrisico's van dit middel?

2) In hoeverre zijn de Duitse autoriteiten in de ogen van de Commissie nalatig geweest toen ze toestemming gaven voor het in de handel brengen van massaconsumptiegoederen met een hoog residugehalte van een gewasbestrijdingsmiddel dat bekend is vanwege zijn risico's voor de gezondheid?

3) Welke maatregelen gaat de Commissie nemen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de consumenten in de EU, gezien de grote bierconsumptie in de EU?

[1] https://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Downloads/02_Mitmach-Aktionen/11_Rettet_das_Reinheitsgebot/Glyphosat_Untersuchung_Umweltinstitut_2016.pdf

Original text:

On 25 February 2016, the Umweltinstitut München e.V. (Munich Environmental Institute) published a study on the contamination of German beer with the pesticide glyphosate [1].

The test results show that the residue levels of glyphosate in the various beers range from 0.46 to 29.74 micrograms of glyphosate per litre of beer. This is of great concern, as the current maximum residue level for glyphosate in drinking water is 0.1 micrograms per litre, but there are currently no maximum residue levels set for beer in EU legislation.

1) Given the health risks posed by glyphosate, why has the Commission not set any maximum residue levels for glyphosate in beer?

2) In the Commission's opinion, to what extent have the German authorities been negligent in allowing the placing on the market of mass consumption goods that contain high residue levels of a pesticide that is known for its health risks?

3) What actions is the Commission planning to take to safeguard the health and safety of EU consumers, given the large scale of beer consumption in the EU?

[1] https://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Downloads/02_Mitmach-Aktionen/11_Rettet_das_Reinheitsgebot/Glyphosat_Untersuchung_Umweltinstitut_2016.pdf

NL

E-001668/2016

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(22.4.2016)

In de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005[1] zijn maximumresidugehalten (MRL's) voor landbouwgrondstoffen zoals gerst en hop vastgelegd. Aangezien bier een verwerkt en samengesteld product is waarvoor geen specifiek MRL is vastgesteld, gebruiken de bevoegde autoriteiten een MRL voor bier dat is afgeleid van de MRL's voor landbouwgrondstoffen (gerst: 20 mg/kg, hop: 0,1 mg/kg), rekening houdend met wijzigingen in de gehaltes van bestrijdingsmiddelenresiduen als gevolg van de verwerking.

Het is de Commissie niet bekend of de bevoegde Duitse autoriteiten het in de handel brengen van bier dat niet in overeenstemming was met het toepasselijke MRL hebben toegestaan. De residugehalten van glyfosaat in de Duitse biermonsters die door het geachte Parlementslid worden aangehaald, wijzen er echter op dat de concentraties ver onder de wettelijke limiet (d.w.z. het MRL), die gebaseerd is op de verwachte residugehalten volgens goede landbouwpraktijken, lagen en ver onder het niveau dat nodig is om de menselijke gezondheid te beschermen.

De Commissie blijft nauw samenwerken met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de in de wetgeving vastgestelde MRL's worden gerespecteerd en dat levensmiddelen veilig zijn voor menselijke consumptie.

[1] Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1).

Interessant voor jou

Vragen over de import en het gebruik van paardenbloedhormoon PMSG in Europa

Lees verder

Vragen over vertekende residugehalten van glyfosaat in voedsel

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer