Vragen over gevaar­lijke chemi­caliën in bont­pro­ducten


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Stefan Eck (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Vorige week besteedde de Duitse zender ARD in zijn programma "Plusminus" [1] aandacht aan bont . Aangetoond werd dat verschillende kledingstukken die op het etiket waren aangeduid als 'namaakbont' in feite uit echt bont waren vervaardigd (wasbeerhond, konijn, mink enz.). Stelselmatige etikettenfraude dus, die zowel bij binnenlands vervaardigde als bij uit China ingevoerde bontproducten werd geconstateerd. Ook liet de uitzending zien hoe bij de productie van bont in Noord-Duitsland ernstige inbreuken op het dierenwelzijn werden begaan. Daarnaast bleek ook nog duidelijk dat veel bonthoudende producten residuen bevatten van kankerverwekkende chemicaliën die bekend staan als gevaarlijk voor de menselijke en dierlijke gezondheid. In 2011 had de organisatie "Vier Pfoten" in haar studie "Gift im Pelz 2011" [2] al voor de gevaarlijke chemische residuen gewaarschuwd. Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om de consumentenbescherming veilig te stellen, gezien deze recente onthullingen?

1. Nogmaals is gebleken dat bontfokkerijen niet voldoen aan de dierenwelzijnsnormen in de EU: in hoeverre overweegt de Commissie een verbod op de bontfokkerij en een invoerverbod voor producten die bont bevatten?

2. Als een verbod niet in aanmerking komt, welke maatregelen gaat de Commissie dan nemen om de dierenwelzijnsnormen in de bontproductie te verscherpen?

[1] http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/gift-im-pelz-100.html
[2] http://www.vier-pfoten.de/themen/wildtiere/pelz/die-wahrheit-ueber-pelz/giftiger-pelz/#studie

Original text:

Last week, ARD in Germany broadcasted the program "Plusminus" focused on fur [1]. It proved that several clothing items that were labelled as 'fake fur' consisted in fact out of real fur (raccoon dog, rabbit, mink etc.), which is systematic labelling fraud both in domestic fur production and imported products from China. Also footage proved severe animal welfare violations in fur production in North Germany. Furthermore, it was abundantly clear that many products that contain fur, had residues of carcinogenic chemicals that are known to be dangerous to human and animal health. In 2011 Vier Pfoten already warned against the dangerous chemical residues with the study "Gift im Pelz 2011" [2]. What measures will the Commission take to safeguard consumer protection in the light of these recent findings?

1. Again it has been proven that fur farming does not comply to EU animal welfare standards; to which extent does the Commission envisage a ban on fur farming and an import ban on products containing fur?

2. If a ban is not considered, what measures will the Commission take to increase animal welfare standards in fur production?

[1] http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/gift-im-pelz-100.html
[2] http://www.vier-pfoten.de/themen/wildtiere/pelz/die-wahrheit-ueber-pelz/giftiger-pelz/#studie

NL

E-002934/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(30.4.2015)

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-011036/2014[1]. In dit stadium is de Commissie niet voornemens de invoer van bontproducten van landbouwhuisdieren te verbieden. De Commissie zal de correcte uitvoering van de EU-voorschriften blijven controleren.

[1] http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html

Word lid

    Word lid Doneer