Vragen over lucht­kwa­liteit in Nederland die niet voldoet aan EU-normen


Indiendatum: sep. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Uit recente metingen [1], uit de 'Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit Mei 2013' [2] en uit recente uitspraken van Amsterdamse bestuurders [3], blijkt dat op diverse plekken in Nederland de EU-normen voor luchtkwaliteit in 2015 niet gehaald worden. Onder andere op de Valkenburgerstraat en Overtoom te Amsterdam is de gemiddelde stikstofconcentratie. De bijbehorende cijfers worden volgens richtlijn (2008/50/EG) uiterlijk in september 2016 kenbaar gemaakt aan de Commissie.

1) Lidstaten moesten per 1 januari 2015 "volledig en onvoorwaardelijk" aan de luchtkwaliteitsnormen voldoen (E-003379/2015). Welke maatregelen gaat de Commissie nemen nu blijkt dat Nederland de normen niet overal haalt?

2) De gemiddelde stikstofdioxideconcentratie in Amsterdam ligt naar verwachting pas binnen de Europese grenswaarden in 2018 [4]. Moeten Nederland en Amsterdam volgens de Commissie extra maatregelen nemen voor schonere lucht als op plaatsen de grenswaarden worden overschreden tot aan 2018?

3) Kan de Commissie een overzicht geven van Europese sancties en aanbevelingen (zoals bijvoorbeeld verlaging van de maximumsnelheid of beperking van stikstofuitstoot uit andere bronnen) aan lidstaten die niet aan de de EU-normen voldoen of voldeden?

[1] https://valkenburgerstraat.wordpress.com/over/

[2] http://www.amsterdam.nl/publis... p. 3

[3] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-inzake-het-voldoen-aan-de-normen-voor-luchtkwaliteit

[4] http://amsterdamsmartcity.com/... p. 22

NL

E-013095/2015

Antwoord van de heer Vella

namens de Commissie

(9.11.2015)

1. Nederland moet aan de grenswaarden voor NO2 van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit [1] voldoen; het maximale uitstel van de uiterste termijn voor de naleving van de NO2-norm is op 1 januari 2015 verstreken. Overeenkomstig artikel 27, lid 2, van de richtlijn moet het jaarverslag over het kalenderjaar 2015 op 30 september 2016 aan de Commissie ter beschikking worden gesteld.

2. Mocht uit de in 2016 beschikbare gegevens blijken dat Nederland in het kalenderjaar 2015 niet aan de NO2-grenswaarden heeft voldaan, dan zal de Commissie beoordelen of de luchtkwaliteitsplannen voor de niet-conforme luchtkwaliteitszones toereikend zijn om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden, zoals voorgeschreven bij artikel 23 van Richtlijn 2008/50/EG.

3. De NO2-grenswaarden zijn een resultaatsverplichting; de keuze van middelen om het resultaat te bereiken wordt aan het oordeel van de lidstaten overgelaten. De Commissie werkt desalniettemin met de lidstaten samen om passende oplossingen voor de problemen op het gebied van de luchtkwaliteit te vinden door de uitwisseling van beste praktijken, het houden van periodieke workshops en het opstellen van richtsnoeren [2].

De Commissie heeft momenteel een aantal inbreukprocedures in behandeling betreffende gevallen waarin de lidstaten geen passende maatregelen hebben genomen. Van de door het geachte Parlementslid genoemde sancties zal pas na de eerste uitspraak van het Hof sprake zijn.

[1] PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.

[2] http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/index.htm

Interessant voor jou

Vragen over de voedselveiligheid met betrekking tot de invoer van Canadees paardenvlees

Lees verder

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over de emissiefraude van Volkswagen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer