Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over de emis­sie­fraude van Volks­wagen


Indiendatum: sep. 2015

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kate?ina Kone?ná, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Lynn Boylan, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie

Er is een onderzoek ingesteld naar automobielfabrikant Volkswagen wegens grootscheepse fraude waarbij de emissietestresultaten van de auto's zijn vervalst. Volkswagen heeft toegegeven met wel 11 miljoen auto's gefraudeerd te hebben, waardoor 11 miljoen autobezitters de gevolgen van de fraude ondervinden.

Deze handelwijze van Volkswagen is schandalig en onacceptabel, en vormt een ernstige inbreuk op zowel het consumentenvertrouwen als op de Europese milieuwetgeving. De Europeanen ondervinden hier grote gevolgen van; niet alleen als burgers omdat de excessieve luchtvervuiling zeer schadelijke uitwerkingen op hun gezondheid heeft, maar ook als consumenten. De emissietestresultaten op de Amerikaanse markt waren dermate vervalst dat de werkelijke cijfers naar verluidt wel 40 keer het legale maximum overschreden. Volkswagen heeft een marktaandeel van circa 25 % en is daarmee met afstand de grootste automobielfabrikant op de EU-markt. Een eerste analyse wijst uit dat bijna 1 miljoen ton extra vervuiling per jaar mogelijk is toe te schrijven aan de vervalste testresultaten. Deze emissies hebben in Europa wellicht veel grotere gevolgen dan in de VS. Hier rijdt immers bijna de helft van de personenauto's op diesel. Volkswagen krijgt nu in de VS te maken met diepgaande onderzoeken en zelfs strafrechtelijke vervolging.

De Europese Unie staat in voor de bescherming van Europese burgers en consumenten. Toch is deze grootscheepse fraude op de Amerikaanse markt aan het licht gekomen, wat aantoont hoe zwak en poreus het EU-toezichtsysteem is. Dit doet de geloofwaardigheid van de EU vlak voor COP 21 geen goed. Er moet nu onmiddellijke worden gereageerd en een grondig onderzoek worden ingesteld dat alle fases van het produceren van een auto omvat, de typegoedkeuring, de retail en markttoezichtprocessen, alsook alle bijkantoren. Het onderzoek moet resulteren in adequate compensatie van de betrokken personen en actoren, maar ook, wat nog belangrijker is, in betere processen die het vertrouwen van het grote publiek in milieutestresultaten kunnen herstellen.

Kan de Commissie de volgende vragen beantwoorden:

1) Hoe gaat zij met spoed een onderzoek instellen naar de Volkswagenaffaire, en naar naleving van de wetgeving door de hele Europese automobielindustrie?

2) Hoe gaat zij de emissietestvereisten aanscherpen en het markttoezicht in Europa verbeteren, zodat zij een betere waarborging van de rechten en het vertrouwen van Europese consumenten en burgers kan garanderen?

Original text:

Automobile manufacturer Volkswagen is under scrutiny for fraud on a massive scale involving the falsification of emissions test results for its cars. Volkswagen has admitted that as many as 11 million cars – and 11 million car-owners – are affected by the fraud.

This act by Volkswagen is totally shameful and unacceptable, and is a serious breach vis-à-vis both consumers and European environmental legislation. Europeans will be significantly affected as citizens, on account of the very harmful health effects of the excess air pollution, and also as consumers. As regards the falsified emissions test results in the US market, the true figures are reported to be up to 40 times the legal maximum. Volkswagen is by far the largest car manufacturer in the EU market, with a market share of around 25 %. Early analysis shows that nearly 1 million tonnes of additional annual pollution may have been caused by the falsified test results. These emissions may have a far greater impact in Europe, where almost half of passenger cars run on diesel, than in the USA. In the USA, Volkswagen will now face a series of probes and even criminal lawsuits.

The European Union stands for the protection of European citizens and consumers. However, it is in the US market that this massive fraud was revealed, which demonstrates the weak and permeable nature of the EU monitoring system. This will hamper the EU’s credibility on the eve of COP 21. An immediate response and thorough investigation are now needed, encompassing all phases of car manufacturing, type-approval, retail and market surveillance processes, and all branches. The investigation should result in adequate compensation for the people and actors concerned, but also – even more importantly – in improved processes which can restore public confidence in environmental test results.

The Commission is asked to answer the following:

1) How will it proceed in order to investigate the Volkswagen affair as a matter of urgency, and the compliance of the whole European car manufacturing industry?

2) How will it tighten emissions test requirements and improve market surveillance in Europe in order to ensure that the rights and public confidence of European consumers and citizens are better safeguarded?

Interessant voor jou

Vragen over luchtkwaliteit in Nederland die niet voldoet aan EU-normen

Lees verder

Vragen over hormoonverstorende stoffen die zijn toegestaan in de EU

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer