Vragen over inna­mestop drink­water door vervuiling rivier­water met gif


Indiendatum: nov. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Onlangs hebben Nederlandse drinkwaterbedrijven de inname van water voor drinkwaterproductie uit rivier de Maas noodgedwongen stopgezet vanwege grensoverschrijdende vervuiling met landbouwgif. Een van de getroffen waterbedrijven, WML, meldt dat innamestops zo’n vijftig keer per jaar voorkomen, onder meer vanwege te hoge concentraties van landbouwgif, industriële verontreiniging, medicijnresten en vervuiling door andere stoffen.

1) Is de Commissie het ermee eens dat de grote hoeveelheid noodzakelijke innamestops van water uit rivieren onacceptabel is en welke aanvullende acties gaat de Commissie ondernemen om vervuilingen van waterbronnen door landbouwgif en andere chemische stoffen op korte termijn te verminderen?

2) Is de Commissie -gezien het grote aantal overschrijdingen van normen voor verschillende stoffen- van plan om lidstaten tot de orde te roepen inzake hun verantwoordelijkheid om grond- en oppervlaktewateren schoon te houden en is de Commissie van mening, dat deze grensoverschrijdende problematiek voldoende effectief te voorkomen is binnen de huidige Europese milieuwetgeving?

3) In hoeverre zal de Commissie de bescherming van drinkwaterbronnen een prioriteit maken bij de evaluatie van de Europese waterwetgeving (de KRW) en bij de Europese REFIT-evaluatie van pesticidewetgeving en kan de Commissie aangeven wanneer deze evaluaties gepubliceerd worden?

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 24 feb. 2020

NL

E-003874/2019

Antwoord van de heer Sinkevičius

namens de Europese Commissie

(24.2.2020)

In de kaderrichtlijn water[1] wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om samen te werken bij de aanpak van grensoverschrijdende verontreiniging. Deze richtlijn vereist[2] dat een stroomgebied dat het grondgebied van meer dan één lidstaat bestrijkt, wordt toegewezen aan een internationaal stroomgebiedsdistrict, in dit geval de Maas[3], waarvoor een internationaal stroomgebiedbeheersplan is opgesteld. De beoordeling van de stroomgebiedbeheersplannen die de Commissie in 2019 heeft verricht, bevatte aanbevelingen aan de lidstaten en de internationale stroomgebiedsdistricten voor maatregelen om de verontreiniging te verminderen en een goede watertoestand te bereiken in alle waterlichamen, onder meer om het drinkwater te beschermen.

In de richtlijn milieukwaliteitsnormen[4] is bepaald dat lidstaten geen inbreuk mogen maken op hun verplichtingen om aan de milieukwaliteitsnormen voor verontreinigende stoffen in de oppervlaktewateren te voldoen indien grensoverschrijdende verontreiniging de oorzaak is, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De richtlijn schrijft ook voor dat de lidstaten het mechanisme van de kaderrichtlijn water[5] moeten gebruiken om dergelijke kwesties aan de Commissie te rapporteren indien zij niet op nationaal niveau kunnen worden beheerd.

Uit de geschiktheidscontrole van de kaderrichtlijn water3 is gebleken dat deze richtlijn grotendeels geschikt is voor het beoogde doel en dat de bescherming van de waterlichamen is verbeterd. De herziene drinkwaterrichtlijn[6] zal de bescherming van drinkwaterbronnen aanzienlijk verbeteren. Deze richtlijn vereist een uitgebreide risicobeoordeling en risicobeheer van de stroomgebieden voor onttrekking, met als doel de druk en de risico’s te verminderen.

De verordening betreffende gewasbeschermingsmiddelen[7] en de richtlijn inzake duurzaam gebruik[8] vereisen dat maatregelen genomen worden om verontreiniging van waterlichamen door pesticiden te voorkomen. Bij de beoordeling van de wetgeving inzake pesticiden in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving[9] die in de eerste helft van 2020 zal worden bekendgemaakt, en bij de komende beoordeling van de richtlijn inzake duurzaam gebruik, zal de werking van deze bepalingen onder de loep worden genomen.

[1] Richtlijn 2000/60/EG (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).

[2] Artikel 3.

[3] http://www.meuse-maas.be

[4] Artikel 6 van Richtlijn 2008/105/EG (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84).

3https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/

[5] Artikel 12.

[6] Voorlopig akkoord bereikt op 19 december 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6830; vaststelling en bekendmaking worden verwacht in 2020.

[7] Verordening (EG) nr. 1107/2009 (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

[8] Richtlijn 2009/128/EG (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

[9] https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en

Interessant voor jou

Vragen over belasting van natuurgebieden in Europa door overmatige stikstofdepositie

Lees verder

Vragen over een EU-verbod op import van PMSG-hormoon van drachtige paarden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer