Vragen over belasting van natuur­ge­bieden in Europa door over­matige stik­stof­de­po­sitie


Indiendatum: okt. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Het Europese Hof oordeelde op 7 november 2018 in de gevoegde zaken C 293/17 en C 294/17, dat het Nederlandse beleid ten aanzien van stikstofdepositie een probleem vormt voor het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige natuurwaarden in natuurgebieden. In 118 van de 162 Nederlandse Natura 2000 gebieden is sprake van overbelasting door stikstofdepositie.

De Nederlandse Programmatische Aanpak Stikstof hanteerde een drempelwaarde van 0,05 mol stikstof, per hectare, per jaar en een grenswaarde van 1,0 mol, per hectare, per jaar. Deze waarden leiden dus tot onacceptabele belasting van natuurgebieden.

Buurlanden als Duitsland en België hanteren nog ruimere grenswaarden voor stikstofdeposties. Experts wijzen erop dat ook het stikstofbeleid in die landen mogelijk niet te verenigen is met de doelen van de habitatrichtlijn.

1) Kan de Europese Commissie uitsluiten dat de ruime grenswaarden die Duitsland en België hanteren, net als in Nederland, zorgen voor overbelasting van Natura 2000 gebieden door stikstofdeposities? Zoja, met welke wetenschappelijke onderbouwing?

2) Kan de Europese Commissie een inbreukprocedure starten tegen EU-lidstaten die een stikstofbeleid voeren dat niet verenigbaar is met de habitatrichtlijn, zoals Nederland en mogelijk Duitsland en België?

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 4 feb. 2020

NL

E-003873/2019

Antwoord van de heer Sinkevičius

namens de Europese Commissie

(4.2.2020)

De primaire verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van het EU-recht ligt bij de lidstaten. De Commissie verwacht dan ook dat de lidstaten alle significante belasting op habitats en soorten die onder de natuurrichtlijnen[1] vallen, adequaat aanpakken, onder meer in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de EU in de gevoegde zaken C-293/17 en C-294/17 van 7 november 2018[2].

De drempelwaarden die gebruikt worden in het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof om te bepalen of een passende beoordeling en een vergunning nodig zijn voor een project, zijn op maat gemaakt voor de verontreinigingsniveaus in Nederland. De Commissie kan niet uitsluiten dat de grenswaarden die door andere lidstaten zijn toegepast onverenigbaar zijn met de natuurrichtlijnen. Indien de Commissie vaststelt dat dit het geval is, zal zij passende maatregelen nemen en, waar nodig, inbreukprocedures inleiden. De diensten van de Commissie bespreken deze kwestie al met de autoriteiten van de lidstaten in het kader van de “Natuurdialogen”.

[1] Habitatrichtlijn 92/43/EEG, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7, Vogelrichtlijn 2009/147/EG, PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

[2] PB 2019/ C 16 van 14.1.2019, https://eur-lex.europa.eu/lega...

Word lid

    Word lid Doneer