Vragen over belasting van natuur­ge­bieden in Europa door over­matige stik­stof­de­po­sitie


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Het Europese Hof oordeelde op 7 november 2018 in de gevoegde zaken C 293/17 en C 294/17, dat het Nederlandse beleid ten aanzien van stikstofdepositie een probleem vormt voor het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige natuurwaarden in natuurgebieden. In 118 van de 162 Nederlandse Natura 2000 gebieden is sprake van overbelasting door stikstofdepositie.

De Nederlandse Programmatische Aanpak Stikstof hanteerde een drempelwaarde van 0,05 mol stikstof, per hectare, per jaar en een grenswaarde van 1,0 mol, per hectare, per jaar. Deze waarden leiden dus tot onacceptabele belasting van natuurgebieden.

Buurlanden als Duitsland en België hanteren nog ruimere grenswaarden voor stikstofdeposties. Experts wijzen erop dat ook het stikstofbeleid in die landen mogelijk niet te verenigen is met de doelen van de habitatrichtlijn.

1) Kan de Europese Commissie uitsluiten dat de ruime grenswaarden die Duitsland en België hanteren, net als in Nederland, zorgen voor overbelasting van Natura 2000 gebieden door stikstofdeposities? Zoja, met welke wetenschappelijke onderbouwing?

2) Kan de Europese Commissie een inbreukprocedure starten tegen EU-lidstaten die een stikstofbeleid voeren dat niet verenigbaar is met de habitatrichtlijn, zoals Nederland en mogelijk Duitsland en België?

Word lid

    Word lid Doneer