Vragen over illegale handel in berbe­rapen


Indiendatum: feb. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ivo Vajgl (ALDE), Jeppe Kofod (S&D), Julie Girling (ECR), Marco Zullo (EFD), Michela Giuffrida (S&D), Bart Staes (Greens/EFA), Pascal Durand (Greens/EFA), Marco Affronte (EFD), Pavel Poc (S&D), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (EPP), Klaus Buchner (Greens/EFA), Rikke Karlsson (ECR), Heidi Hautala (Greens/EFA)

Onlangs is in Nederland een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de berberaap op de rand van uitsterven staat [1]. In Marokko worden jaarlijks 200 voornamelijk jonge berberapen uit het wild weggevangen. Dit aantal is hoger dan zelfs de grootste populatie, in het Midden-Atlasgebergte, kan opvangen. Deskundigen voorspellen dat deze soort over 15 tot 20 jaar uitgeroeid kan zijn, waarmee het een van kwetsbaarste soorten ter wereld is. De meeste jonge aapjes eindigen als huisdier in Europa, wat tot ernstige welzijnsproblemen voor de dieren leidt, naast gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de mens. Ondanks dat de berberaap is opgenomen in Bijlage II van CITES, vindt er in Europa nog steeds op grote schaal illegale handel plaats; de handhaving heeft voor Marokko duidelijk geen prioriteit, en kan in Europa worden verbeterd. Waarom heeft de bestrijding van de illegale handel in berberapen geen prioriteit voor de Commissie?

1. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat Marokko zijn CITES-verplichtingen nakomt?

2. Welke handhavingsmaatregelen gaat de Commissie nemen om een eind te maken aan deze illegale handel?

3. Kan de Commissie een gedetailleerd overzicht geven van alle stappen die zijn genomen ter bestrijding van de illegale handel in wilde dieren?

[1] https://www.aap.nl/en/news/aap-alerts-barbary-macaques-danger-extinction

Original text:

Recently, a report was published in the Netherlands which shows that the Barbary Macaque is threatened with extinction [1]. Every year, 200 Barbary macaques, mostly infants, are caught in the wild in Morocco. This number is already above population replacement rate for the biggest population, in the Middle Atlas. Experts predict the species could be wiped out in 15-20 years, which makes it one of the most vulnerable species in the world. Most of the young monkeys end up as pets in Europe, which leads to serious animal welfare problems for the monkeys, as well as health and safety risks for humans. Barbary macaques are registered in Annex II of CITES, yet vast illegal trade to Europe persists; enforcement is clearly not a priority for Morocco and could be improved in Europe. Why is the fight against illegal Barbary macaque trade not a priority for the Commission?

1. Which measures will the Commission take to keep Morocco to its obligations under CITES?

2. Which enforcement measures will the Commission take to halt this illegal trade?

3. Could the Commission provide a detailed overview of all actions undertaken in the fight against illegal wildlife trade?

[1] https://www.aap.nl/en/news/aap-alerts-barbary-macaques-danger-extinction

NL

E-002504/2015

Antwoord van de heer Vella

Namens de Commissie

(17.4.2015)

De berberaap (Macaca sylvanus) wordt beschermd op grond van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad. Zorgen over de duurzaamheid van de handel in deze soort hebben in 1997 geleid tot een verbod op commerciële handel uit Marokko en Algerije naar de EU.

De EU neemt de bestrijding van illegale handel in wilde dieren en planten zeer serieus, zoals vorig jaar uiteengezet in de Mededeling over de aanpak van de EU van de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten (COM 2014/64). De handhavingsgroep van de EU, die bestaat uit handhavingsambtenaren uit alle EU-lidstaten, heeft tijdens haar bijeenkomsten de illegale handel in berberapen besproken, ook met vertegenwoordigers uit Marokko. Dit probleem is bekend bij de Europese Commissie en de handhavingsinstanties voor wilde dieren in de lidstaten, die bijzondere aandacht besteden aan deze illegale handel.

De Commissie draagt via het Thematisch Programma milieu en natuurlijke hulpbronnen (ENRTP) ook bij aan het Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dat subsidies verstrekt voor acties tot behoud van het ecosysteem in het Middellandse Zeegebied. Het CEPF is voornemens van 2011 tot 2016 tien miljoen dollar in dit gebied te investeren. Er zijn in totaal 44 "belangrijke biodiversiteitsgebieden" voor instandhoudingsinvesteringen geselecteerd, opdat ze beter behouden kunnen worden, waaronder ook acht belangrijke gebieden binnen het geografische gebied van de Berberaap. Aanvullende informatie is beschikbaar op: www.cepf.net.

Word lid

    Word lid Doneer