Vragen over grens­over­schrij­dende fraude paar­den­vlees


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)


Vandaag bericht het Brabants Dagblad dat de hoofdverdachte in een grensoverschrijdend paardenvleesschandaal, Willy Selten, een vleesverwerkend bedrijf is gestart in Mol, België [1]. In 2013 moest vijftig miljoen kilo vlees afkomstig van het bedrijf van Willy Selten in heel Europa van de markt worden gehaald omdat er paardenvlees in rundvlees was verwerkt, terwijl het als puur rundvlees werd verkocht. Ook bleek er in een paardenkarkas van dit bedrijf fenylbutazon te zitten. Is het volgens de Commissie wenselijk dat handelaren als deze hun praktijken grensoverschrijdend kunnen voortzetten?

1. Hoe groot schat de Commissie de kans in dat, gezien dit nieuwe voorval, nog steeds onveilig en onjuist geëtiketteerd voedsel in de winkel ligt in de EU?

2. Welke wetsvoorstellen en/of maatregelen kan de Commissie op korte termijn presenteren om voedselfraudeurs effectief te controleren, Europees te registreren en te straffen?

3. Deelt de Commissie de mening dat de invoer en verkoop van paardenvlees in de EU opgeschort moet worden, aangezien de herkomst, traceerbaarheid en daarmee de voedselveiligheid en mate van welzijn van paarden klaarblijkelijk niet gegarandeerd kan worden?

NL

E-001566/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(30.3.2015)

Het voedselveiligheidssysteem van de Europese Unie is ontworpen om de volksgezondheid zeer goed te beschermen en tegelijkertijd te zorgen voor een efficiënte werking van de interne markt.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004[1] inzake officiële controles zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de handhaving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en van de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. Zij moeten erop toezien dat de desbetreffende voorschriften worden nageleefd door de bedrijven in alle stadia van de voedselketen, ook bij de registratie of erkenning van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven. Zij moeten waar nodig passende handhavingsmaatregelen nemen en doeltreffende, afschrikkende en evenredige strafmaatregelen toepassen in gevallen van niet-naleving.

Naar aanleiding van het paardenvleesschandaal heeft de Commissie een aantal initiatieven om het bestaande systeem van officiële controles en de strijd tegen frauduleuze praktijken in de hele voedselketen te versterken. In het in mei 2013 aangenomen voorstel over officiële controles[2] heeft de Commissie in dit verband bepaald dat regelmatig onaangekondigde controles moeten worden uitgevoerd om fraude op te sporen en dat financiële sancties moeten worden opgelegd die voldoende afschrikkend zijn en ten minste gelijk aan de verwachte economische winst. Het voorstel wordt momenteel bekeken door de medewetgevers.

Voor het paardenvlees dat wordt ingevoerd uit derde landen, moeten de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst verklaren dat aan de EU-invoervoorschriften voor paardenvlees is voldaan. Wanneer een derde land onvoldoende veiligheidsgaranties biedt, kan de Commissie maatregelen nemen en bijvoorbeeld de invoer vanuit dat land verbieden tot de situatie is rechtgezet.

[1] Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).

[2] COM (2013) 265 final

Word lid

    Word lid Doneer